Gaiman a Threlew 23-29/2/2012   2 comments

Nos Iau , Chwefror 23 , 2012

Geshi dacsi o’r British Council I’r maes awyr tua 4.30pm , er mod I wedi derbyn gwersi Sbaeneg am flwyddyn….dwi wedi sylweddoli pa mor wael ydi fy sbaeneg! DWi’n teimlo’n euog iawn nad ydwi’n medru cael sgwrs gyda bobl yn Sbaeneg. Ond dwi yn deall rhai geiriau ayyb , felly dwi’n trio esbonio mai dysgu ydwi a dweud pwy dwi ac o ble dwi’n dod! Mi wnaeth y dreifar ddeall rhywfaint! Roedd yn hapus I glywed  mai athrawes Gymraeg oni! A pan oedd yn helpu fi efo’n nghesus ….mi ddudodd o “POB LWC I  TI”!! Wel doeddwn ddim wedi disgwyl I neb o Fuenos Aires fedru gair o Gymraeg! Felly neis oedd clywed hynu! Dwi’n teimlo bod rheiny sy’n siarad Sbaeneg yn siarad yn gyflym ofnadwy!! Felly dim ond ambell air dwi’n bigo fyny weithia a dal ddim callach dro arall!! I fod yma dwi’n meddwl bod hi’n syniad deall chydig bach o Sbaeneg syml o leia’! Felly diolch byth mod I’n deall fy rhifau er mwyn talu ayyb , a pheth bwydydd  a diod! Dweud brawddegau llawn dwi angen ymarfer!!Ond gyda amser dwi’n siwr ac yn gobeithio y gwneith fy Sbaeneg wella.

Ar yr awyren roedd dyn yn eistedd wrth fy yml : roedd wedi sylwi fy mod yn darllen llyfrau dysgu Sbaeneg! Felly dechreuodd sgwrsio , roedd o am ymarfer ei Saesneg a minnau fy sbaeneg! Cyfreithiwr yn wreiddiol o Drelew oedd o. Felly cefais ei farn o ar y lle gan esbonio fy mod yn symud I fyw yno ym mis Ebrill. Ond mae’n anodd deal dim am rhywle yn iawn heb weld y lle drosta’ fy hun.

Felly cyrraedd Trelew ar ol 2 awr ar yr awyren , maes awyr gwerth chweil , bach a del! Gyda llun o ddeinosoriaid yno. Mae’n faes awyr newydd. Yno roedd Clare , Ana , Rossia a Luned yn disgwyl amdanaf! Roedd Clare yn ei chrys t Draig Cymru felly dim posib methu’r criw! Cefais groeso gwerth chweil , a Luned yn dreifio Clare a minnau I’r Gaiman ble byddaf yn byw am y 2 fis nesaf.  Ty Camwy : Doeddwn ddim yn disgwyl ty gymaint o faint a dweud y gwir , mae 2 ystafell wely maint eitha’ mawr , ystafell ffrynt y ty ;ble mae gwersi Cymraeg yn digwydd weithiau, ystafell fyw/bwyta a chegin a bathrwm! Lloriau pren hyfryd sydd yn y ty , ond meant yn swnllyd iawn!!!

Dydd Gwener cafodd Clare a minnau wahoddiad I fynd I dy Esyllt am ginio , mae Esyllt wedi byw yma ers 8 mlynedd bellach ar ol dod yma I ddysgu Cymraeg fe arhosodd ar ol cyfarfod ei phartner yma.  Braf oedd cael sgwrs gyda rhywun o Gymru a siarad am bwy oeddym yn nabod ayyb!! Cefais ginio bengigedig traddodiadol gan Esyllt , cig wedi ei wneud yn fflat , ai orchuddio mewn briwision bara , efo stwnsh a salad. A gwin coch I yfed! Doeddwn ddim wedi yfed gwin coch yn iawn or blaen , ond aeth lawr yn gret rhaid dweud! Dyma yw’r diod yma ym Mhatagonia! MAent yn ei yfed gyda bwyd ac weithiau’n rhoi dwr soda gydag o.  Maent yn bwyta lot fawr o gaws yma , ond dwi ddim yn ei fwyta o gwbl!!  Geshi drio “jam llaeth” gan Esyllt , dwi’n meddwl mai jeli tatws melys oedd o , os dwi di deal yn iawn , ond mae posib cael gwahanol rai, roedd blas neis a melys  iawn arno.

Mae llawer o dai te a Cymreig yma , a siopau gyda enwau cymraeg arnynt.  Os ydych yn dod draw yma…peidiwch a galw Ty Te yn gaffi!!! Brynhawn dydd Gwener esi I Dy Te Ana sef Plas y Coed. Ty Te clyd a phrydferth iawn gyda phethau Gaiman a Chymru ar y waliau. Ana yn groesawgar iawn a rhoi cacennau blasus iawn I Clare a minnau!

Nos Wener oedd noson y “social” yn fy nhy I sef Ty Camwy . Dyma lle ma pwy bynnag sy’n dod draw yn dod a rhywbeth o dan ei braich (diod/bwyd) ac yn dod am sgwrs! Roedd hi’n braf iawn gweld cymaint o bobl ond dwi byth yn mynd I gofio enwau pawb yn syth!! Pawb yn hynod o glen a digonedd o fwyd ar ol! Daeth Sybil a Vilda fy mherthnesau sy’n byw yma , gret eu gweld hwy a chael sgwrs. Cefais gyfarfod Gabriella wyres Vilda hefyd.

Dydd Sadwrn : Yn y bore aeth Luned , Clare a minnau I Drelew. Esi I archfarchnad , mae popeth yn Sbaeneg yn amlwg , felly dipyn o sialens a gwaith cofio beth mae pethau’n feddwl  ar becynnau ayyb! Ond ffordd gret I ddysgu mwy o Sbaeneg!   Dwi ym Mhatagonia….mae gem fawr bwysig ar y teledu ….a diolch byth mi roedd sianel ar y teledu yn fy nhy I wylio’r gem rygbi Cymru V Lloegr! Clare a fi y nein crysau Cymru efo potel o gwrw ‘Iguana’! Felly 1pm nesi wylio’r gem yn fyw ond 4pm oedd hi ym Mhrydain wrth gwrs! Ar ol y gem a chanlyniad gwych , rhaid I mi ddweud I mi gael mymryn o hiraeth wrth feddwl am y dathlu fyddai nol yng Nghymru , yma doedd dim llawer o son , ond yn amlwg pawb yn filch bod Cymru wedi ennill. I Dy Te Ana eto aeth Clare a minnau am grempog I ddathlu! Crempog gesi gyda ‘Dulce de Leche’ arno , mae’r stwff yma yn andros o neis!!! Mae’n debyg I garamel tew sy’n cael ei werthu mewn potiau! (Leche = Llefrith)  Dwi am drio dod a pheth o hwn yn ol efo fi yn sicr!!! Mae mor flasus a mi fedrwch ei ddefnyddio mewn  llawer o bethau wrth goginio neu ei fwyta’n syth o’r potyn ar grempog neu beth bynnag!    Geshi drio mate heddiw  : y math o dê maent yn yfed ym Mhatagonia a drwy Dde America.  Mae fel cwpan o ddail a dwr. Mae’r daily n sych a chwerw , ‘yerba’ yw’r dail a ‘mate’ yw’r math o gwpan. Rhaid rhoi dwr berwedig am ei ben mae rhai yn ychwanegu siwgwr. Mae’n cael ei yfed drwy’r ‘bombilla’ sef math o welltyn arian , mae pawb yn rhannu’r un gwpan a bombilla. Ar ol gorffen rhaid pasio’r mate yn ol I’r “cebador” sef y person sy’n gwneud y diod a byddant yn rhoi mwy o ddwr ar y dail cyn ei basio I’r person nesaf , mae hyn yn cael ei ail-adrodd nes bod y diod yn wan  neu’r dwr yn ru oer! Roeddwn I wedi disgwyl na fyddwn yn ei hoffi I ddechrau ar ol clywed pobl yn dweud , ond I fod yn onest , roeddwn wedi mwynhau! Roedd siwgwr yn yr un gesi ond dwi am ei drio heb siwgwr tro nesa , dwi’m yn un am siwgwr mewn diod fel arfer!  Does neb I fod I gyffwrdd y ‘bombilla’ sef y gwelltyn arian wrth yfed , mae’n cael ei weld yn amharchus iawn. Gafael yn y mate mae’n rhaid wneud!

Nos Sadwrn esi I dy Luned , dwi’m yn siwr os dwi ‘di son yn barod ond mae’r strydoedd I gyd yn llawn cwn a chathod!!! Mae na lot fawr ohonynt o gwmpas y lle o hyd! A llawer iawn yn cerdded y strydoedd yn hamddenol braf!  Dwi’n yn meddwl mod I di cerdded I unman eto lle dwi heb weld dim cath na chi! Fel arfer mae degau ohonynt I’w gweld wrth gerdded I rhywle! A maent yn gorwedd ar ochr ffordd a ballu! Mae pawb yn cerdded I lefydd yma , dyna sut maent mor denau mae’n siwr! I feddwl bod llawer o fwyd yn cael ei fwyta yma!  Beth bynag , roedd dwy gath fach yn y ffordd wrth dy Luned a ci’n rhedeg o gwmpas y lle yn herio’r cathod bach , a fi fel ydwi yn galon feddal ac wrth fy modd gyda anifeiliaid yn poeni am y cathod bach del ‘ma! Roedd y ci wedi neidio fyny arnai unwaith a baeddu’n nhrowsus i!!! Ci clen ond chwareus iawn!!! Dim ond Jet a Fflei adra sy’n cael neidio fyny I gael anwes os dwi yn fy nillad bob dydd!!!! Roedd y cathod wedi amddiffyn eu hunain beth bynnag, a rhedeg I’r gwrych ,felly diolch byth!  Nos Sadwrn , roedd Clare yn gadael I fynd nol I;r Andes ,dyma ble mae hi’n byw. Felly noson gyntaf yn Nhy Camwy ar ben fy hun! ARfer gyda synnau gwahanol sydd raid gwneud! Dydi hyn ddim yn fy mhoeni yn y dydd! Ond yn y nos mae’n wahanol rhywsut! Ond ar ol cysgu roeddwn yn iawn!!

Dydd Sul : Yn y bore esi I’r Capel ble roedd gwasaneth Cymraeg yn Nhrelew. (Trelew tua ½ awr o Gaiman mewn car/bws)  Roedd 20 yn y gwasaneth a phawb yn cymryd rhan gan nad oedd neb yn pregethu. Cefais groeso cynnes iawn. Capel tebyg iawn I un yng Nhymru. Ar ol y gwasaneth cefais sgwrs gyda hwn a llall! Merched oedd y nifer fwyaf o’r aelodau yno,  “W , mae nhw’n gyrru marched del o Gymru yma , rhaid I ti ffeindio gwr” !! Roeddynt yn awyddus iawn I mi ffeindio gwr meddai nhw ac aros ym Mhatagonia!!! “Os wyt ti’n ffeindio un , aros yma , paid a mynd a fo  oma”! Dwi’n meddwl eu bod yn eiddgar iawn I gael mwy o Gymru ym Mhatagonia!

Amser cinio cefais wahoddiad I fynd I dy Sybil , sef perthynas I mi sy’n byw yma. Dwi’n edrych mlaen at gael cyfarfod mwy o fy nheulu yma =) . CEfais groeso mawr a bwyd blasus gan Sybil a Pwpi’r ci!! Mae’n debyg bod tipyn o deulu gennyf yma , nad ydynt yn gwbod amdanai ac felly gobeithio gai gyflwyno fy hun I’r rhai na wyddais amdanynt.  Ar ol amser siesta ; sydd fel arfer rhwng tua 1 a 5pm ; esi I drio cael cysylltiad I’r we gan nad yw wedi ei gysylltu ar hyn o bryd yn fy nhy. Rhaid dweud tydi bod heb deledu ddim yn broblem o gwbl , ond bod heb y we yn strygl!!! Gesi gysylltiad byr iawn , ond yn anffodus nid oedd yn gweithio am hir =( Felly sori nesim medru ateb paw bar facebook ayyb!

Dydd Llun : Mae hi’n wyl y banc yma , felly heddiw nid oes llawer o siopau’n agored. Felly dim cysylltiad I’r we eto a finnau wedi edrych malen I gael cysylltiad gyda rhai adra a ychwanegu at y blog ‘ma! Foru amdani!! Esi am dro bore ma , roedd hi’n reit ddistaw , oni bai am y rhai oedd yn gwneud gwaith dwr , ar ol y glaw mawr am 2 ddiwrnod mae wedi effeithio y system ddwr yma. Mae hi’n gynnes a braf iawn yma heddiw a ddoe hefyd. Fel haf nol yng Nghymru! Mae lle bara bendigedig yma yn Gaiman , roedd arogl ffres y bara I’w arogli wrth basio’r siop!

Mae Ariella wedi galw amser cinio , dwi am fynd efo hi I ymarfer canu at Ddydd Gwyl Dewi gyda grwp o’r ifanc (yn eu harddegau) sy’n mynd I’r Ysgol Sul, am 4pm ,  ac heno mae geni  ymarfer cộr am 9pm yn yr Ysgol Gerdd.

Wedi cael fy siesta bach cynta ar ol cinio heddiw!!! Cysgu ryw awran!

Ar ol bod yn ymarfer yng Nghapel Bethania , esi am dro ac i siop fel archfarchnad fach i brynnu cynhwysion at goginio a chydig o fwyd a diod i’r ty, blawd…. Doeddwni ddim yn gwybod pa un oedd blawd codi a pha un oedd blawd plaen! Wedi prynu 2….ond ddim yn siwr os oes gwahaniaeth!

Wel mae gan bobl fan hyn leisiau swynol dros ben! Ar ol bod yn ymarfer gyda’r ysgol Sul a chor cymysg , wir mae talent arbennig yma. Un gan adnabyddus I ni’r Cymry yw Brenin y Ser gan Robat Arwyn , a honno oedd un gan aethom drosti.

Dwi wedi cael gwahoddiad I fynd I dy Gladys a’I theulu am swper nos foru chwarae teg iddi, mae pobl yn groesawgar iawn yma!

Dydd Mawrth , 28/2/12

Buenas Dias! Bora heddiw esi I Ysgol Camwy , yr ysgol uwchradd yma. Roedd Luned yn aros amdanaf i nghyflwyno i’r athrawon! Dwi byth yn mynd I gofio’r holl enwa ma! Mae’r ysgol fel camu nol mewn amser i gymharu gyda’n hysgolion ni adra yng Nghymru. Roedd y waliau’n eitha plaen oni bai am ambell i beintiadau gwych y disgyblion a lluniau mawr du a gwyn o bobl bwysig mewn fframiau! Wrth gerdded mewn I’r ysgol mae desg o’r fath , cyflwynwyd hi gan Lloyd George I’r ysgol mae’n debyg. Yn 1906 sefydlwyd yr ysgol hon. Mae;r ysgol uwchradd hon reit drws nesa’ i’nhy fi! Felly mae’r bobl ifanc ma’ i gyd yn sefyll tu allan fy nhy bob dydd! Ac yn gadael eu pacedi sigarets tu allan fy nhy!!!! Mae gwisg ysgolion yma yn dra gwahnol! Maent fel siacedi gwyn mae doctoriaid yn wisgo! Dwi wedi tynnu llun rhai mewn siop!  A rhai’r marched gyda ychydig mwy o fanylder. Roedd rhai’n gwisgo siwmperi gwyn gyda logo Ysgol Camwy arnynt.  Dydi’r athrawon ddim yn gwisgo mor smart a’r rhai yn Nghymru , maent yn daclus ond yn fwy ‘casual’ i ddefnyddio’r Saesneg.

Prynhawn ‘ma , mi wnesi if y fersiwn i o Bwdin Bara Menyn! Roedd geni ormodedd o fyns efo cyrins ynddynt , felly defnyddio heini a eirin wlanog (peach!) ynddo a ychydig bach o Batagonia!! Sef Dulche De Leche , y stwff caramel ma ar y top! Ac ew , rhaid dweud , mae o’n neis iawn!!! Mi a’i a peth ohono id y Gladys heno gan obeithio y bydd yn plesio!

Roedd ymarfer parti canu genai heno! Ia , un gwahanol eto! Felly’r 3ydd ymarfer i rhywbeth gwahanol eto! Canu can “Ti Friallen Fach ar lawr” Fe wnes i fwynhau canu hon =) .

Ar ol sgwrs gyda Esyllt esi i le i gael cysylltiad gyda’r we! Hwre!!! Mi wnaeth hyn godi’nghalon yn sicr! Roeddwn yn sdryglo mynd am gyfnod hebddo a chysylltiad a rhai adra!  Oh ac am y blawd… nesi holi Esyllt sut i adnabod blawd plaen a blawd codi…..ac oeddwn oni di prynu 2 o’r un peth!!!!! Ond chwara teg mi ddoth Esyllt a’i mab Mabon a phaced o flawd codi i mi! =) Diolch!!

Daeth Gladys i’m nol i  i fynd a fi i gael swper! Roedd hi’n braf cael sgwrs gyda hi a’i gwr am Gymru , a hanes Patagonia hefyd. Cefais groeso mawr a bwyd bendigedig! Milanesa eto , rai cyw iar tro ma , gyda stwnsh. Cyw iar wedi ei wneud yn fflat a’i orchuddio mewn briwsion bara. Aeth y pwdin bara menyn lawr yn dda yno hefyd! Diolch byth!

 

Dydd Mercher 29/2/12

Hola! Heddiw esi i Drelew ar y bws ar ben fy hun! Diolch byth nesi fynd i’r lle iawn!!! Esi ar y ffordd drwy’r ffermydd , felly do mi wnesi wenu fel giat yn cael gweld buchod yn y cae a cheffylau a defaid!! Roedd y ffordd yr un cyflwr a ffyrdd bach sy’n arwain i rai  ffermydd yng Nghymru….roeddwn mewn ‘coach’ yn mynd ar hyd ffyrdd fel hyn!! Does gan y dreifars yma ddim ofn dim , maent yn bywy bywyd eitha hamddenol yma , ond dreifio…..stori arall! Gwyllt braidd!!!! Mae hi wedi bwrw glaw lot heddiw! Denw heb gael gymaint o law ers blynyddoedd!! Felly 3 diwrnod o law hyd yma! A glaw yn y nos 2 noson!  Mae rhai ffyrdd wedi cau gan bod llifogydd! Mae dwr fyny ar yr olwynion mewn rhai mannau! Cyfarfod Ana wnes i yn Nhrelew ac aeth hi a fi i Ysgol yr Hendre , yr hen adeilad. Cefais gwrdd a rhai athrawon yna. Y wisg ysgol yma yw yr un math mewn ffordd a rhai gwyn dwi wedi son am yn ysgol Camwy , ond bod rhain yn ddel iawn ac yn lliw coch a gwyrdd! Roedd crys ti wedi ei fframio ar y wal a’i arwyddo gan Rhys Meirion a ffram o lun y tair pluen sydd ar grysau Rygbi Cymru ; ar ol eu hymweliad a chymorth casglu arian yn 2008.  Aeth Ana a mi i brynu ffon symudol wedyn , mae’n costio bom i ddefnyddio iphone yma ar ben y pris contract ….dwi ddim yn iwsho…grr!! Ond beth bynnag , dwi wedi cael ffon rwan i’w defnyddio yma!Ana yn glen iawn yn helpu fi gyda’r pethau ‘ma! Tydi prynu ffon symudol “pay as you go” yma ddim mor hawdd ag adra! Mae na gostau gwahanol a angen newid y rhif ayyb! Dwi’n yn deall yn iawn , ond diom yn broses syml fel adra i gael y ffon i weithio am tro cynta!!

Heno mae dwi’n mynd i Ysgol yr Hendre am 7pm , mae noson i groesawu athro arall sydd dros dro yn yr Hendre , a minnau.

Am y tro , adios amigos!x

 

 

Advertisements

Posted February 29, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized

2 responses to “Gaiman a Threlew 23-29/2/2012

Subscribe to comments with RSS.

  1. Falch bo ti yn mwynhau- yn edrych ymlaen i glywed chwaneg o dy hanes.xx

  2. Dwi di dotio yn darllan hwn Ell!!! Ma’n gret! Gobeithio fedri di ddal ati i sgwennu cymaint! 🙂 xxx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: