Pwy sa´n meddwl bod dros wythnos ers pan dwi yma!!!!   Leave a comment

Mae hi bellach yn ddydd Sadwrn!! 3/3/2012 .  Rhaid i mi ddecha arfer ychwanegu pwt i hwn bob dydd dwi meddwl neu dwi’n anghofio petha’!A mae wythnos yma ‘di fflio!

Ar hyn o bryd dwi’n ty yn cuddio o’r haul!! Eshi allan bore ma i’r lle i fynd ar y we….ond diom yn agor tan 4 ar ddydd Sadwrn. Gesi ychydig o siopa….dwr , llefrith a bara at wneud mwy o bwdin bara menyn! Dwi a roi peth i Luned a Tegai ei chwaer heno.

Beth bynnag yn ol at ddigwyddiadau’r wythnos!

Nos Fercher 29/2/2012

Noson groeso yn Ysgol yr Hendre i mi ac athro Cymraeg yn ysgol yr Hendre (sydd yno tan Fis Ebrill). Luned roddodd lift i mi yno heno . Cefais groeso yno a sgwrs gyda hwn a llall. Un rhiant oedd wedi cael ysgoloriaeth yn ’98 dwi’n meddwl ddwedodd o , i fynd i Goleg Glynllifon a dysgu Cymraeg drwy gwrs Wlpan. Roedd wedi byw am gyfnod yn Waunfawr! Roeddwn yn adnabod acen yr ardal honno pan oedd o’n dweud rhai pethau hefyd! Roedd pawb yno ,yn blant a oedolion ,wedi dotio at fy Dr Martens pinc! Gan ei bod wedi bwrw’n drwm roedd rhaid cael sgidiau call yn lle sandalau! ‘Wellingtons’ oedd rhai yn galw nhw! A’r dyn o Gymru’n dweud “ah Dr Martens ‘di rhain….sgidiau da”! 

Dydd Iau 1/3/12

Gwyl Dewi hapus!! Roeddwn yn falch o wisgo fy nghenin pedr heddiw! Roedd Rebecca wedi gofyn i mi ddarllen darn yng Nghymanfa Ganu menw capel yn Nhrelew Ddydd Sadwrn am Dewi Sant , felly mynd ar y we yn yr un lle ag arfer yn Gaiman wnes i, i wneud ychydig o ymchwil a chysylltu a rhai adra ar  facebook wrth gwrs! Am 7pm  roedd cyngerdd sy’n ddathliad Gwyl Ddewi yng Nghapel Bethel , felly bydd hi’n braf cael mwynhau’r cyngerdd a chymryd rhan gyda’r parti canu hefyd! Cefais groeso unwiath eto yma! Luned yn gofyn i mi sefyll fyny i bawb gael gweld pwy dwi ! Yna cefais Lyfr yn rhodd “Mae blodau’n marw , mae bwyd yn pesgi rhywun , felly dani’n rhoi llyfr yn rhodd i chi”

Wel am neis! Roeddwn wedi gweld y llyfr gan Ana ac wedi meddwl y byddwn yn hoffi prynu un , felly roedd yn neis iawn cael un fel rhodd , “Juan y Gwanco a cherddi eraill” Golygydd : Esyllt Nest Roberts de Lewis. Llyfr llawn cerddi gan bobl a phlant o’r Wladfa a Chymru.  Felly diolch yn fawr am hwn.  Roedd y cyngerdd yn werth chweil! Gymaint o dalent yma yn enwedig lleisiau canu fel dwi wedi son yn barod dwi’n meddwl! Dwi wedi gwneud fideos byr felly gobeithio medru llwytho rhai rhyw dro! Cafwyd adrodd , sgetsus , dawnsio gwerin , canu gwerin , canu! Roedd gwledd o berfformiadau gan bawb o bob oed!

Un copi gafodd bawb i’w ganu oedd o’r gan hon:

Gwnewch bopeth yn Gymraeg.

“Os Cymry annwyl ydych na wadwch byth mo’ch iaith ,                                                                                                        Er mynd i wlad yr estron a chroesi’r moroedd maith.                                                                                                          Os holi’r chwi yn Saesneg , yn Lladin neu’n Hebraeg,                                                                                                Gofalwch doed a ddelo am ateb yn Gymraeg.                                                                                                        Siaradwch yn Gymrae, a chenwch yn Gymraeg.                                                                                                             Beth bynnag fo chi’n wneuthur                                                                                                                                Gwnewch bopeth yn Gymraeg.” 

I orffen canodd pawb yr anthem Gymreig.

Roedd y lle bwyta “Gwalia Lan” sydd yng ngwaelod fy stryd , yn agor heno ar ol bod ar gau am gyfnod dros yr haf , felly roedd gwahoddiad i bawb fynd am bizza yno wedyn. Dwi heb glywed gair drwg am y lle bwyta yma , felly dwi’n siwr bydd mwy nag un noson yn cael ei dreulio’n fano i brofi gwahanol fwyd! Mae canmoliaeth mawr i;r lle. Ir rhai ohonoch sy’n nabod fi , da chi’n gwbod nad dwi’n bwyta DIM caws!! Dwi ddim yn ei licio fo! Felly pizza heb gaws i fi! Ham a thomato , ac ew oddo’n werth chweil! Cafodd Esyllt a minnau botel o win gwyn rhyngddom….ew oddo neis!! $30.00 pesso felly tua £4 .50 dwi meddwl yn y lle bwyta , sy’n hynod o rad , ond yn y siopa dim ond tua $16pesso ‘dio! Tua £2.50!!! Bargen a blas bendigedig reit felys =)  Noson neis iawn yn sgwrsio gyda criw o bobl , roeddwn yno nes 12.15am! FEl dwi ‘di son mae pobl yn bwyta’n hwyr yma! Roedd rhai’n ordro pwdin am 11.30pm! Tro nesa dwi meddwl bydd raid i mi brofi un o’r rheiny! Dant melys=oes! Roedden nhw’n edrych yn flasus iawn!

Dydd Gwener 2/3/2012

Brynhawn ‘ma esi i’r Ysgol Feithrin yma yn y Gaiman i helpu yn nosbarth plant 4 a 5 oed. Yma mae plant yn yr ysgol feithrin tan yr oed yma (ble byddant ym mlwyddyn meithrin a derbyn yn yr ysgol Gynradd yng Nghymru) . Dyma’r dosbarth fyddai’n helpu ynddo. Roedd hi’n braf cael mynd i weld sut mae pethau’n gweithio a’r trefn ayyb a chyfarfod y plantos wrth gwrs! Maent yn deal tipyn o Gymraeg ond yn siarad Sbaeneg a dwi’n teimlo’n gas methudeall beth mae’r plantos yn ddweud bob tro gan eu bod yn siarad Sbaeneg gyda mi! Ond drwy ymarfer ac arfer dwi’n siwr y byddant yn medru cyfathrebu yn y Gymraeg gyda mi yn o fuan! Mae un yn y dosbarth yn siarad Cymraeg yn rhugl felly mae’n medru helpu fi i ddweud beth mae rhywun yn ddweud wrthai! Mae gan yr ysgol feithrin le chwarae tu allan i’r plantos , 2 sleid , si –so , tywod , siglen , rhaff ddringo a mwy!  Maent wrth eu boddau!

Am 5pm esi gyda Esyllt i dy prifathrawes newydd Ysgol Camwy am de! Roedd criw ohonom yno!

Dydd Sadwrn: 3/3/2012

Heddiw am 6 roedd y gymanfa ganu yn Nhrelew , Capel Moriah….Dyma’r unig gapel dwi’n meddwl neu un o’r lleiafrif sydd a mynwent y tu ol iddo. Mae’n le arbennig gan mai yma mai nifer o’r mintai cyntaf ddaeth drosodd i Batagonia ar y Mimosa wedi eu claddu , felly digonedd o hanes yma. Ni chefais amser i fynd rownd y cerrig beddi , felly byddai’n mynd yno eto’n fuan. Drws nesa’ i’r capel yma mae adeilad newydd Ysgol yr Hendre. Nid yw;n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd gan nad oes cysylltiad nwy yno felly nid ydynt yn cael rhoi gwersi yno nes bydd nwy yn gweithio.

Wel am ganu gwerth chweil yma heno! Pawn yn mwynhau. Roedd y gwasaneth yng nghymraeg a sbaeneg. Roeddwn yn nerfus braid di ddarllen fy narn i! Yn gobeithio y byddai pawb yn deall a chlywed! Mae pawb yma i weld yn gyfforddus iawn ac wrth eu boddau o flaen cynulleidfa! Felly dwi siwr y doith yn haws i mi! Poeni am fy mod yn newydd oeddwn dwi;n meddwl!  Ar o li gymaint o bethau falu neu fynd yn anghywir yn y ty heddiw ( rhigo top mewn darn o haearn ar y drws , felly gwnio sydyn cyn y gymanfa! Cyrtans bach a’r polyn oedd yn sownd ddod ffwrdd o’r ffenest , peiriant golchi ddim yn gweithio! Dwi siwr bod rhywbeth arall ond dwim yn cofio!!) oedd gynai ofn y byddai rhywbeth yn mynd oi le yn y gymanfa wrth mi ddarllen! Ond diolch byth , aeth yn iawn! Y tu allan wedyn death dynes ataf Silvia ….. a’i gwr a’i wyr Santiago Williams , yn dweud wrthyf fy mod yn perthyn! Mae’n anhygoel faint o deulu pell sydd gennyf yma! Sibyl a Vilda oedd yr unig rai oeddwn yn nabod a maent wedi dweud bod llawer mwy i’w cyfarfod! Dwi’n edrych ymlaen , mae’n ddiddorol iawn a chyfrous cael cyfle gwych i gael gweld i bwy dwi’n perthyn yma =) DWi’n cario copi o goeden deulu fach yn fy mag gyda enwau pawb arni! =)

Rhwng gwahanol bethau dwi’n ‘neud neu os dwi’n ty , dwi’n rhoi’r teledu mlaen a sylwi fy mod yn eistedd yn gwylio pethau Sbaeneg! Ffordd dda o ddysgu gobeithio! Dwi’n dyfalu be sy’n digwydd! Ond mae chydig bach , rhyw 2 neu 3 dwi sianel yn dangos rhaglenni saesneg/americanaidd gyda is-deitlau Sbaeneg , sydd eto yn help i ddysgu! Dwi wedi bod yn lwcus i gael gweld Sex and The City , a chydig o ffilmiau eraill nad oeddwn wedi eu gweld o’r blaen! Mae sianel Cosmo yn dnagos dipyn o bethau a sioeau ffasiwn yn Sbaeneg =) ! Dwi hefyd wedi dod ar draws ffilmiau cyfarwydd fel Liar Liar : gyda Jim Carrey ynddi – ble mae’n Sbaeneg – rhywun wedi lleisio’r ffilm yn Sbaeneg llu! A hefyd The Simpsons yn Sbaeneg yma!!!

Dydd Sul 4/3/12

Bora ma i’r ysgol Sul esi am 11am i Gapel Bethel. Cerdded dros y bont gul dros Afon Camwy. Dwi ddim yn ffan o uchder na cherdded dros afon mor fawr! Ond y peth gorau i neud ydi peidio meddwl am y peth a ‘jyst mynd…! Dwi wedi bod drosti rhyw 3 gwaith yn barod , ond heddiw er mwyn tynnu llun nesi sdopio ar y canol…..ddim y syniad gorau , oni’n teimlo braidd yn sigledig! Oni’n gafael mor dynn yn fy iphone rhag ofn iddi ddisgyn drwy wagle yn y bont!! Dydi hi ddim yn edrych yn saff iawn!!!! A nesi sylwi ar arwydd heddiw yn dweud does na ddim mwy na 10 yn cael cerdded arni!

Ar ol cyrraedd y Capel gwelais bod ‘gazeebo’ i fyny gyda addurniadau yn hongian ohoni , esboniodd y rhai sy’n rhedeg yr ysgol Sul ei bod yn ddiwrnod dechrau tymor newydd o Ysgol Sul. Felly roedd perfformiadau bach , darlleniad , stori a gemau a the parti bach ar y diwedd. Dwi wedi tynnu lluniau a gwneud fideo , mi wnai drio rhoi rhain ar y we yn fuan!

Ar ol hynny esi nol i  Dý Camwy.  Am ddechrau gwaith….ond mae hi’n anodd iawn heb gysylltiad i’r we! Felly gesi yschydig o alwadau ffon o Gymru =) Mi ffoniodd Tomos-y brawd! Isho help i setio’r i-phone newydd fyny! Cradur yn goro ffonio fi i fama i gal cymorth!! Felly mwydro ar ffon am hir iawn yn gneud hyny! Wedyn nes mlaen mi wnaeth Sioned fy ffrind ffonio fi! =)  Wel ar ol cal sgwrs efo Sions roedd na fwy o wmff ynai i sgwennu hwn! Neis cal sgwrs a chwerthin ar ffon efo’i!

Dydd Llun , Mawrth 5ed,  2012.

Wel gesi ymwelydd cynta’ yn fy stafell wely neithiwr do….a fina isho codi fuan bora wedyn! Clwyed swn byzzian yn fy nghlust…..blincin mosgiiitoooo!! Grr!! Nesi neidio allan o ‘ngwelu mor sydyn ‘de! A mi neshi fedru weld o i ladd o hefyd! Tro cynta i mi weld un yn y ty! Oni meddwl bo fi di gneud yn dda iawn , yma ers dros wythnos a dim pigiadau o gwbl gan fosgitos! Ond beryg bo fi di cal attack go iawn  rhwng dydd Sadwrn a neithiwr , heb fi ddallt! Mae na 2 ar dop nghefn i a un ar mraich i! Daria nw!

Bora ma esi i Ysgol yr Hendre i’r hen adeilad ar gyfer beth maent yn alw’n ‘acto’   sef croeso dechrau tymor i blant a rhieni ac athrawon.  Luned roddodd lifft i mi a  Tegai ei chwaer gyda ni. Aethom i’r ‘Touring’ am frecwast! Lle mae llawer o bobl lleol yn mynd mae’n debyg am banad yn Nhrelew. Ar ol yr Acto gesi drip bach i Rawson , tref fwy o lawer na Gaiman, gyda lan mor yno. Aeth Tegai a mi i weld adeiladau pwysig i wneud a’r llyodraeth a gweld 2 furlun. Ar ffordd adra cefais weld ty lan mor Luned a Tegai , maent yn ei rentu allan weithiau , a mynd at y mor yn y car! Roedd hi’n wyntog iawn a’r dwr yn fudr oherwydd baw yn yr afonydd ar ol y glaw mawr , cawsom gafod drom neithiwr hefyd am rhyw 10munud!  Ar ffordd adra aethom drwy’r wlad o Rawson i Gaiman , ble cefais weld mwy o warthog a ffermydd ayyb! Roedd rhai darnau o dir yn edrych yn sal iawn a llwm , a ochr arall y ffordd yn edrych llawer gwell. Mae ceffylau i gyd dwi di weld hyd yma yn edrych yn dda , ond yn anffodus dwi di gweld carcas neu sgerbwd mwy nag un ddafad a sgerbwd buwch welisi heddiw hefyd =( Mae gwartheg  i weld yn deneuach o de!  Mi welais i dipyn o fels bach gwair heddiw , a bels mawr hefyd. Mae’n rhyfedd rhywsut yma….mae ceir modern fel adra a rhai hen hen iawn! Yn teithio wrth yml eu gilydd llu ….mae union run peth gyda pheiriannau ffarm! Efallai y gwelwch dractor bach bler sy’n edrych fel ei fod ar eiddyddiau olaf yn teithio o flaen tractor mawr newydd sbon yr olwg!  Stopiodd Lune di gael ychydig o ffrwythau a llysiau mewn ffarm ble mae dyn yn gwerthu nhw tu allan ei dy , roedd Vilda a Luned wedi bod yn holi os oeddwn yn hoffi’r llysieun ma….dwim yn cofio be oeddan nhw’n alw fo rwan… ond ar ol gweld heddwi pwmoen (pumpkin) oedda nhw feddwl yn diwadd! Felly dwi am drio cal peth efo tatws rhyw noson! Cafodd Luned 2 bwmpen , tomatos , grawnwin , afalau , india corn a mwy am $20 Pesso….bargen!! Tua £3! Mae llysiau a ffrwythau’n rhad aiwn yma ar y funud. Ar y daith nol o Rawson hefyd dangosodd Luned ffermydd ceirios i mi hefyd ….byddant yn barod ddechrau Rhagfyr meddai hi! Felly gobeithio gai gyfle i brofi rhai cyn gadael! Gesi “Corn on the cob” ffres gan Luned a bwnsh o rawnwin , felly dwi am goginio y corn heno =) Edrych mlaen i gael un ffres! 

Tra dwi ar y pwnc bwyd….ma ffrwythau a llysiau mor flasus yma! Mae Tomatos yma yn llawer mwy blasus na rhai adra! Bendigedig! Dim angen dim sos na halen na dim arnynt! Er nai byth wrthod chydig o bupur du ar ddim de! Dwi’n cael hynny gan Nain dwi’n meddwl =)!

Ar ol Rawson ….cinio sydyn 1.50pm a ysgol Feithrin am 2pm i helpu gyda’r plant 4 a 5 oed!Ma’ nhw’n lyfli  ac yn trio sgwrsio efo fi a finnau ddim yn deal yn iawn! Lot o ‘sign language’ dwi drio neud a dysgu mwy o Sbaeneg run pryd wrth gwrs! Neu Castellano fel mae nhw’n ddweud – dyma’r math o Sbaeneg maent yn siarad yma.

Reit pracdis canu cor  am 9pm , felly cyn hyn dwi am fynd i roi hwn ar y we…..gan obeithio na fydd y lle’n llawn! Yna chwilio am hufen ia neis! Mai’n boeth yma!

Buenas Tardes!xx

Advertisements

Posted March 5, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: