Gaiman yn le da am Hufen ia (helado)! ….   Leave a comment

Buenas Noches! Felly nos Lun oni sgwennu ddwetha….mai’n nos Iau rwan a dwi newydd fod yn dysgu gwers i’r ol-feithrin sef11 a12 oed. (Gweler isod Dydd Iau 8.3.12!)

Yn ol at Nos Lun….Cor am 9pm….canu can Gymraeg , a dwy Sbaeneg , Tango. Wel edrych yn hawdd wrth edrych ar y manuscript ….ond na! Fu’ genai lot o waith dysgu ar rheiny dwi meddwl! Dwi’n methu’n mhiano yn ofnadwy ‘de! Dwi’m yn dda iawn , ond dwi’n medru darllen nodau ac yn hoffi chwarae emynau , caneuon Bytholwyrdd a chaneuon syml eraill!A mi fasai’n help i mi ddysgu nodau caneuon cor!! Dyna math o beth swni neud adra a mwynhau gneud pan oni medru mynd at y piano…!Mae’n braf cael ynd i ymlacio wrth y piano a mynd i fyd bach fy hun!   Gobeithio y byddai dal i fedru myndi’r cor….mae hi’n anodd gwybod rwan gan nad ydwi wedi dechrau’r gwersi oedolion eto….gall rhai fod mor hwyr yn dechrau a 10 nos mae’n debyg!! Gwahanol iawn i adra!! Felly rwan ydi’r amser i gal digon o gwsg i gadw fi fynd dwi meddwl!!!!haha!!

Dydd Mawrth , 6.3.12

Ysgol Feithrin am 5.15 pm i gyfarfod fy nisgyblion ol-feithrin sef  rhwng10 a12 oed.

Dydd Mercher ,7.3.12

Fy niwrnod cyntaf o ddysgu disgyblion Blwyddyn 3 Ysgol yr Hendre , Trelew. Dal bws 9.30 am i gyrraedd Trelew am 10. Ana yn pigo fi fyny o’r orsaf bws i ddangos y lle llungopio a ble mae’r ysgol. Do dwi wedi bodyn Ysgol yr Hendre yn yr acto a noson groesawu….ond mae 2 safle , ac yn y safle newydd dwi fod yn dysgu bl 3 , ond dydi’r safle newydd ddim yn barod i’w agor eto felly mae adeilad dros dro.  Gwers ar Dewi Sant oedd rhaid ei roi. Rhaid dweud i mi fwynhau! =) Roedd y plant yn gwrando’n dda ac yn ddymunol ac annwyl iawn! Gobeithio y bydda nhw fel’na bob tro!!! plant yn gwisgo jins gyda chrysau-t coch yr ysgol , yr athrawon hefyd yn gwisgo jins a’r ffedogau o’r fath i ddangos eu bod yn staff yr ysgol , rhai gwyrdd a choch. 10.20am tan 12pm oedd y wers (amser chwarae yn y canol)! Ar ol hyn roedd yn amser crwydro o angylch Trelew heb fynd ar goll…..a fel dwi di deud o’r blaen ….dydi “sense of direction” fi ddim yn dda iawn! Ond ar ol crwydro , mynd rownd mewn cylch a fyny a lawr yr un stryd , nesi ffeindio fy ffordd i’r orsaf bws!! Diolch byth! Oni wedi bod yn chwilio am chydig o siopa dillad/esgidiau! Dwi’n gwbod ddyla fi ddim …..ond wel ….dwi’n di dod a hanner digon o ddillad ….Picsi(Eurgain Bryn Hafod!!)  ….odda chdi’n iawn ….onam lot o ddillad yn fy nghes i!! Oni meddwl bod y “vaccum bags” yn llawn dillad ….ond na dim digon!Petha’ gaeaf yn cymryd lle de! A swnim yn meiddio rhoi dim o rheiny mlaen yn y gwres yma de!! Beth bynnag roedd llawer o siopau’n cau achos amser cinio/siesta , a rhai siopau yn rhad iawn. Yn amlwg nesim crwydro rhu bell , felly rhaid mynd yn ol gyda chwmni efallai i ddangos ffordd o gwmpas! Mi wnai arfer fel mae amser yn mynd yn ei flaen!  Mae fy ermmm mhymps ella swni galw nw….rhai ‘leopard print’ a wedge ar ei hyd….wedi malu =( wel oddanw ddim yn gyfa tu mewn pan oni dod a nw, ma nw racs tu mewn rwan! Dario!!!  Bechod na swni di dod a ‘nghonverse efo fi deu gwir! Ond onim isho difetha nw! Ond dyma math ma lot yn wisgo yma. Wel dwi di cal rei eraill rwan! Nesi neud i dyn y siop fynd nol a mlaen gymaint de! Odd raid mi ddalld y meintiau….dwi’n 5 neu 6UK, sy’n 38 (5) a 39 (6) Eu……ond yma 38 ydi 6! Dwi meddwl dwi di dalld yn iawn! Wel beth bynag ma nhw ffitio! Espadrilles (dwi meddwl na fela ma sillafu ….) yn cael eu gwisgo gan bawb ac yn rhan o wisg y ‘gaucho’ yma! Dyma mae nhw’n wisgo , berret , a espadrilles mae’n debyg ! Wel ia a dillad ‘de!! Jins ma lot yn wisgo o hyd yma….i’r gwaith ….hamdden….ysgol…!

Ar ol cyrraedd nol i’r orsaf bws am tua 2.40pm , roedd rhaid aros ugain munud am fws 3pm. Roedd dyn yn dod ar hyd y rhesiad o bobl oedd yn aros am wahanol fysiau yn ‘begio’ am bres. Wel oni d’di cal braw faint oedd yn rhoi iddo….ond yma mae papurau pres o 2pesso sy’n llai na 50c dwi meddwl! Felly ella dyna oeddynt yn roi iddo! Daeth i ofyn i fi a finau ond yn deud “no”! A’r rheiny oedd yn rhoi arian iddo , roedd yn sefyll a’i ddwylo allan o’i blaenau yn disgwl mwy!!!!  Beth bynnag! Ar y bws… oni flinedig iawn deud y gwir , yr haul yn sgleinio arnaf a minnau’n dechrau pendwmpian a chlywed canCher‘Believe’ ar y radio ar y bws! Mae’r bysiau yn eitha moethus , seti cyffyrddus iawn sy’n gwyro nol os oes angen!

Ar ol cyrraedd nol a chael rw bendwmpian o flaen teledu am bach , esi allan i grwydro a mynd i’r “Siop Bara” yma….roedd arwydd ‘helados’ tu allan felly mewn a i holi…hufen ia ‘di ‘helado’. Wel wir gesi dwb a roedd ‘na 3 ia 3 blas ynddo!!!! Un glas….ddim yn siwr be nesi gytuno i’w gael!! Ond oddo’n iawn , dim blas cryf o ddim byd arno , un ‘frutos de bosque’ ‘fruits of the forest’ oedd yn fendigedig , a’r llall oedd yn wel….nefoedd i riwin fel fi sy’n ffan o hufen ia….un ‘dulce de leche’ efo darnau sicled ynddo!Wel am flasus oedd hwn! Dwi’n siwr y byddai’n neis ar grempog neu fel ‘treat’ ar gacen afal! Bydd raid mi wneud cacen afal!

Dydd Iau , 8/3/12

Bora ma roedd rhaid mynd i’r ‘farmacia’ felly cyn mynd sgwennu yn Sbaeneg yn fy llyfr be oni am ddweud!! Fel nesi son ….dwi’n cael fy mhigo fel dwni’m be gan rwbath yn nos…dwi ddim yn ffan o be bynnag ydy nhw =( ych a fi! Dwi’n chwistrellu digon o stwff i atal mosgitos drostaf cyn mynd i’r gwelu , digon i fygu unrhyw un! A defnyddio plwg arbennig i atal nhw….felly dim mosgitos ydy nhw!  Dwi di newid y dillad gwelu  a bob dim a dwi siwr gesi fwy o bigiada’ neithiwr ar y nghoes a top mraich. Da’ chi’m isho gwbod hyn wir nagoes! Ond rhan o fyw yma ym Mhatagonia dio beryg!!! Oni di son wrth Ana , a nath hi ddweud ma hyn yn digwydd pan ma cwn neu gathod yn eistedd ar ddillad gwely etc , a manw betha oddi ar y cwn neu gathod….peth cynta ddoth i’n meddwl i….chwain! Wanwyl! Gobeithio ddim! Ond be bynag oddi drio ddeuthai denwm yn neud dim drwg cofn i riwin ddecha sdoris bo gin Elliw Baines chwain de!!!! Sgynai ddim! A sna run ci na chath wedi bod yn y ty o gwbl! Ond eniwe dwi’n gobeithio nai sortio be ydyn nhw asap wir! Ma nw cosi! Di cal rw stwff , duw a wyr be dio , ond dwi’n trystio’r boi roddodd o a  gobeithio  wiiiir y gwneith nhw ddiflanu  reit handi a gai stopio cal mhigo! Mai ddigon bod mor wyn yn ganol y pobl brown neis ma, (ddim bo fi’n poeni am peth bellach! Gwyn (ond pur fel sa bobl sdalwm yn ddeu am ferched gwyn!) fyddai beryg!!  A dwim isho rw bigiada aneiniadol arnai!  Denwm yn golwg lawer  ddo diolch byth!  Welith nghoesa i ddim golau dydd yma gan bo nw heb weld golau dydd ers “1964”fel dwi’n licio ddeud llu!!! ‘Sa nw dychryn pobl beryg!!!hihi!!

Esi i weld Ana brynhawn ‘ma  i dy te Plas y Coed, roedd hi wedi sortio fy ffon symudol ‘pay as you go’ dwi ‘di brynu! Felly diolch yn fawr iddi hi! Mae geni ffordd o gysylltu rwan os dwi angen ‘on the go’ yma ym Mhatagonia!! Ond dwi’n siwr bydd mwy yn trio cael gafael yna ‘i rwan…dyma ‘di’r peryg!!! Ond na , fyddai’n teimlo’n well neu saffach yn crwydro rwan , achos os dwi’n colli’n ffordd dim ond ffonio fydd angen!

Gesi banad a sgwrs gyda hi …..chydig o hanes hefyd… oni wedi sylwi (fel dwi yn sylwi a meddwl am y petha’ ma!!) bod dim llawer o ferched na dynion yn gwisgo modrwy briodas. Felly nesi holi! Ond mae’n debyg nad ydy hyn yn angenrheidiol o gwbl , dydi o ddim yn poeni yr un ddynas (na dyn) yma! Oni’n esbonio nad ydy pob dyn adra, yn enwedig ffermwyr, yn dueddol o wisgo modrwy , ond bod y wraig yn. Yma dydy’r merched ddim yn cael cyfenw’r dyn chwaith , maent yn cadw eu cyfenw ei hunain ….mae’n mynd nol flynyddoedd ac yn ffordd i ddangos bod merched  yn annibynnol a.y.y.b.  Dangos bod statws gan ferch mewn fordd dwi’n cymryd , ac ei bod yn berson ‘ei hun’.  Does dim problem gyda dyn a dynes yn setlo heb briodi , mae’r un peth yn wir adra yn gwlad ni hefyd bellach.  Dydi priodas ddim yn bwyslais yma chwaith. Dim ond bod rhywun yn hapus mae’n debyg a dwi’n meddwl bod hyny’n beth braf. Bod yn hapus sy’n bwysig de?!  Nesi holi …mewn priodas hyd yn oed…oedd dim rhaid cael modrwy o gwbl yn y gwasaneth priodasol…a na , oedd yr ateb! Diddorol oedd y sgwrs rhaid mi ddweud!  Nesi hefyd ffeindio allan blynyddoedd ‘n’ol doedd dim caniatad i neb roi enw Cymraeg ar eu plant yma. Dwi ddim yn siwr yn union o bryd tan pryd! Ond ffaith arall i chi!!

3 bachgen oedd yn y wers ol-feithrin  heno ‘ma 5.15-715pm yma yn fy nhy ,Ty Camwy. Dau sydd wedi cael tipyn o wersi blaenorol (11 a12 oed) a sy’n siarad Cymraeg yn dda , ag un sy’n newydd i ddysgu’r iaith , braf ydi gweld bachgen ifanc 12 oed yn cymryd diddordeb ac eisiau dysgu iaith newydd:Cymraeg. Mae’n hynod o frwdfrydig , ac mae hynnu’n wych yn enwedig i fi sy’n newydd i hyn , dwi’n gobeithio y byddant i gyd yn mwynahu’r gwersi a bydd y diddordeb dal yno ym Mis Rhagfyr!! Gesi dipyn osgwrs am rygbi gyda nhw hefyd! Roedd y 3 yn chwarae rygbi , ond dydi’r gem ddim mor boblogaidd yma , ond erbyn deall mae penwythnos pwysig o ran rygbi i dimau yma y penwythnos yma mae’n debyg.     Dwi heb ddechrau gwersi oedolion eto! Mai’n anodd gwybod beth i’w ddisgwyl tan dwi di cael nabod y bobl sy’n y gwersi a gwybod yn iawn be’ dwi’n neud!! Bach yn nerfus , ond fela ma’ riwin de!

Wedi cael sgwrs efo Luned pnawn ma , dwi ar raglen radio foru dwi’n meddwl (dydd Gwener) mae gan Tegai a Luned ei chwaer raglen radio yn Nhrelew….Radio Chubut. Cewch yr hanes os byddai wedi bod!

Tan tro nesa! Xx

Dydd Gwener 3.45 am….deffro….storm :tarannau a glaw! Dipyn mwy ffres tu allan bora ma a malwod yn crwydro´r srydoedd a stepan drws fy nhy!!

Advertisements

Posted March 9, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: