´Ma fi o´r diwadd ar ol bron i thefnos heb sgwennu!!!   Leave a comment

Blog 4.

Wel mae’r blog yn diodda’ dydi!!! Heb gael amser i sdicio iddi i sgwennu …. mae na bron i bythefnos ers i mi sgwennu….! Reit gadewch i ni weld faint dwi’n gofio!! I fi mae’r manylion lleiaf yn bwysig a dwi’n cicio’n hun pan dwi’n aghofio petha!!

Reit felly yn ol at Ddydd Gwener 9.3.12….

Soniais i tro dwetha am raglen radio Tegai a Luned….a do gesi gyfweliad ar y radio brynhawn Gwener , felly gadawais yr Ysgol Feithrin  awr yn gynt i fynd efo Luned a Tegai yno. Luned oedd yn fy holi! Roeddwn yn teimlo’n gyfforddus iawn yna! Mae stiwdio radioChubutyn edrych yn llawer gwahanol i orsaf radio draw! Mae pethau i weld yn fwy hen ffasiwn yma! Siarad yn Gymraeg a Sbaeneg mae Tegai a Luned yn y rhaglen radio…..Luned yn cyfieuthu f’atebion i! Chwarae caneuon Cymraeg i gyd mae Luned a Tegai ar y rhaglen …..corau adnabyddus ac unawdwyr o Gymru. Ar ol i Luned ddangos fy mraich pigiadau i 2 berson ar ffordd allan o’r lle radio er mwyn cael barn ar beth oedd yn mhigo fi …..ro’ ni’n teimlo embaras mawr….!!! mae’n arferiad mynd i’r Touring am baned a rhywbeth bach i fwyta efallai…..roedd dynes arall o Gymru (De Cymru) yn cael cyfweliad byr ar y rhaglen radio hefyd , felly roeddynt hwythau yn y Touring yn Nhrelew gyda ni. Paned a sgwrs a ffwrdd a ni adra!

Roedd hin tua 8.30pm arnai cyrraedd y ty  ac isho bwyd! A ffoniodd Rebeca i wahodd fi i noson efo hi a merched eraill….mae criw o 11 sy’n cymryd tro yn mynd i dai eu gilydd am fwyd a cwrw a gwin wrth gwrs!! Ddim pawb o’r 11 sy’n bresennol bob wythnos. Noson dda yn gweld pawb yn mwynhau….ond mewn achlysuron fe hyn dwi wiiiiir yn teimlo ddigwylidd nad ydwi’n rhugl yn yr iaith yma! ond gyda amser mi fyddai’n gallu dweud brawddegau yn hytrach nac ambell air gobeithio!! Nesi ddim deall yn iawn be oedd yn mynd mlaen drwy’r amser de!! Yma mae plant ar eu traed nes oriau man y bore hefyd! Roedd plant y merched ‘ma yno hefyd!! Sy’n awyrgylch braf gan fod y plant o bob oed mewn un stafell gyda’u gilydd a’r merched mewn un arall! Neu bawb efo’i gilydd weithiau. Mae’n neis gweld y bydd y plant yn cario’r un traddodiad ymlaen pan fyddant ddigon hen yn ol y mamau! Felly gwely rhwng1 a1.30am a disgwyl galwad yn y bore i weld os y byddai yn mynd i Punta Tombo i weld y pengwins =)

Dydd Sadwrn 10.3.12

Codi….agor y ces i weld be oedd ynddo nad oeddwn wedi ei ddad-bacio…..ffeindio CREME EGG!!!! haha! sypreis neis! ond heb ei fwyta eto!!!! Heb weld y fath beth a chreme egg yma de!

Cefais yr alwad bore ma i gadarnhau y bydda’ i a Luned yn mynd i Punta Tombo , i weld y pengwins! Wel fedrai’m dweud faint oni’n edrych ymlaen! Dwi wrth modd gyda anifeiliaid o bob math a roedd cael mynd i weld pengwins yn reswm i gyffroi!!! Mae llawer o adra wedi holi …. “yn yr antartig wyt ti?!” ond  na! Mae’r pengwins yn mudo o Batagonia ac ynsyoedd Malfinas ym mis Ebrill ar ol y cyfnod bridio, ac yn mynd 6000KM i Frasil a ddim yn dychwelyd nes mis Hydref dwi meddwl. Felly maent yn mynd i chwilio am wres mae’n debyg!! Roedd y siwrne i Punta Tombo yn 2awr a hanner o Gaiman!! Roed mab Luned yn poeni amdani yn dreifio mor bell yn y car! Ond cawsom siwrne iawn drwy’r paith a chyrraedd Punta Tombo’n saff! Picnic yn car cyn mynd ar y daith i weld PENGWINS!! Wrth fynd o’r lle parcio , roedd dyn yn gweithio yna yn holi tybed fyddwn i’n oer!! Roeddwn mewn crys ti a rhyw wasgod drost hwnw! Roeddwn yn iawn ac wedi arfer gan fy mod yn dod o Ogledd Cymru!! A fyntau wedi lapio mewn lot o ddillad a chot gynnes!!! Mae amgueddfa newydd wedi agor yna , felly ar ol talu $35pesso (tua £5.50) i fynd mewn  ($6 i Luned am ei bod yn byw yn yr ardal….bargen!Llai na £1) aethom i’r amgueddfa…..roedd yn ddiddorol iawn , gyda un ‘stafell fel ein bod o dan y mor a modelau o bengwins a morfilod yno  uwch ein pennau! Roedd sgrins teledu gyda fideos o bengwins a rhai ‘stafelloedd bach gyda fideos gwybodaeth am bengwins. Yn ogystal roedd modelau a gwybodaeth am anifeiliaid gwyllt yno….ar y ffordd drwy’r paith , sy’n hollol fflat a dim lawer i weld!, gwelais wanaco (guanaco) anifail sy’n debyg i goresiad rhwng lama a chamel! Mae’n dod o’r un teulu! Mae rhain yn anifeiliaid traddodiadol yma. Felly braf oedd gweld rhai! Roedd son am wanacos , cathod gwyllt , nadroedd , estrys (Rhai llai sy’n fama)  a mwy yno! Yna daeth yr amser i dal y bws mini nes i’r mor. Yma roedd miloedd o bengwins!! Mae’n syndod pa mor bell o’r mor maent yn crwydro ac yn nythu! Roedd rubannau lliwgar wedi eu rhoi ger ble roedd nyth.  Roedd pawb yn cerdded drwy ganol y pengwins ma i gyd! Mae rhai llunaiu ar facebook , mi driai roi rhai ar hwn hefyd os gai gyfle!  Cefais ddiwrnod gwerth chweil! Gwelais “Tuco Tuco’s” yn rhedeg o gwmpas y lle! Anifail sy’n edrych fel rhyw guniea pigs bach llwyd/du! Roedd un pengwin ond newydd farw mae’n rhaid a gwelais 2 aderyn gwyllt (Ddim yn siwr o’u henwau , rhaid gwneud ymchwil…yn ei fwyta a hefyd ‘Peludo’ anifail bach llwyd gyda streips tenau du ar ei gefn.  

Ar y ffordd adra roeddwn yn holi fel dwi am hyn a llall! Estrys….ni welais rai , ond mae’n debyg eu bod yn estrys llai yma! Roeddwn yn holi os oedd pobl yn bwyta nhw! A mae’n debyg bod rhai yn cario darnau o stumog estrys wedi sychu gyda nhw i gnoiarnoos oes ganddynt broblem treulio bwyd.

Gwelais “ Y dorth” neu’n “loma Torta” sef bryn bach i’w weld ar ffordd nol i Gaiman. 

Wedi methu gem Cymru V Eidal….yr unig un o ‘emau Cymru i mi fethu …..ond oni wedi gwneud siwr bod Eurgain y chwaer yn gyrru’r holl fanylion i mi am y gem , pwy odd wedi cal cais etc!!  Falch iawn iawn eu bod wedi ennill hon hefyd =)

Dydd Sul 11.3.12

Heddiw roedd hi wedi troi tywydd……glaw mawr! Cawodydd mwya’ ofnadwy o law trannnau! Yn y bore fe wnesi baratoi ‘pastry’ a chrymbl!  Esi i gapel Treorky , mae angen mynd ar hyd ffyrdd anwastad a charregog i gyrraedd yma! Luned oedd yn dreifo , a mae’n debyg bod y gwasaneth yn cael ei ganslo os yw hi’n dywydd mawr fel hyn , gan bod hin mynd yn hynod o fwdlyd a mae braidd yn ganol nunlla. Ond mynd wnaethom , dwi’ meddwl mai unwaith y mis mae gwasaneth yma  a bob tro mae paned a chacen yn y festri wedyn oedd yn neis iawn. John o Waenfawr oedd yn pregethu , ei wraig yn wreiddiol o Batgonia.Mae hi’n perthyn i deulu yn Capel Garmon. Maent yn gadael i fynd nol i Gymru Ddydd Mawrth.

Yn y nos daeth Clare a Victor ei phartner o’rAndesi aros noson. Roeddwn wedi gorffen gwneud y crymbl eirin a chacen afal cyn iddynt gyrraedd a wedi paratoi rw fwyd gyda bach o sbeis ynddo iddynt! Cyw iar , chorizo , tomato etc gyda noodles! Roedd hi’n braf cael cwmni am chydig gyda’r nos yn y ty! 

Dydd Llun 12.3.12

Diwrnod llawn o waith ar ddydd Llun yma , da bws am 9 i fynd i Drelew , dysgu am 10.20 tan 12dydd yn Ysgol yr Hendre (blwyddyn 3) ac yna nol i Gaiman i’r ysgol feithrin erbyn 1.45pm tan 5pm , yna bws nol i Drelew erbyn 7pm i ddysgu dosbarth nos Wlpan i griw yn fano.  Dwi’n dotio at y plant yn gwneud ymdrech i drio eu gorau i siarad Cymraeg efo fi a dysgu mwy! =)

Mae fy mhigiadau gyda llaw yn dechrau clirio rwan yn rei da! Diolch byth!! A dwi didm yn cael fy mhigo ddim mwy…..wedi newid beth oedd gennyf fel ‘duvet’ un tennau……dwi’m amau’n gryf na rhwybeth oedd yn byw yn hwnnw oedd yn mhigo fi! Felly mae hwnnw allan o’r ty rwan!!!! Typical….ma heini sdopio a’r mosgitos yn dechra! dario!!! Ddydd Gwener gesi fy mhigo gyntaf gan fosgito ers pan dwi yma , oni gweld o’n blincin gneud!!! A rwan dwi fel bo fi’n denu nhw!!! Felly heini di’r broblam rwan! Dydi’r stwff dwi’n ddefnyddio ddim yn gweithio mae’n amlwg! Mae hi wedi oeri yma’n y nos , dim ond cynfas dennau sydd gennyf drostai’n nos , felly dwi rwan yn gwisgo pyjamas aaaaaa deffro rhyw 4am i roi fy sleepsuit hefyd!!!!haha!!Handi di’r sleep suit!

Dydd Mawrth 13.3.12

Rhoi fy ngwers gyntaf i’r rhai yn eu harddegau drws nesafyn Ysgol Camwy. 

Yna roedd gwers ol-feithrin yn fy nhy sef Ty Camwy , ar nos fawrth mae’r ol-feithrin yn cael gemau neu coginio yn Gymraeg a nos iau yn fwu o wers ffurfiol gyda ysgrifennu! Felly heno….coginio cacen gri! Neu yma ‘teisennau bach neu pice bach’ maent yn eu galw! DWi’n meddwl bod y plant wedi mwynhau ac wedi clirio’r platiau gyda’r holl gacen gri’n lan! Gwnaethant 2 lot ohonynt , un cymysgedd heb gyrins/syltanas , gna bod 2 yn y dosbarth ddim yn eu hoffi!

Gan bod y mosgitos yn boen yn fy llofft a dwi heb gael amser i gael “refill” i’r plwg eto , mi wnaeth mam argymell garlleg……felly torrais arlleg a’i roi yn yr ystafell! Drewllyd ond yn GWEITHIO!!! =)  Mosgitos : tua 15!! Elliw : 1! Ha!

Dydd Mercher 14.3.12

Bore ma , mynd i Ysgol yr Hendre i roi gwers tan 12dydd. Wedyn mae dydd Mercher ar hyn o bryd yn ddiwrnod neis! Mond un wers! A ymarfer cor am 9pm! Felly ar ol ysgol mynd yn sydyn rownd chydig o siopau cyn iddynt gau yn Nhrelew i weld be swni weld llu! Mae nifer o’r siopa dillad yn wag!! Mynd mewn a mae’r ‘rails’ yn wag braidd! A dim ond un  o bob dim weithiau! Rhai siopau’n anhrefnus hefyd. Mae llawer iawn o’r dillad yma yr un defnydd i gyd , defnydd ‘stretchy’! Sydd ddim wir yn apelio bob tro a ddim yn ‘flattering’ i riwin fel fi sydd DDIM efo corff fel merch draddodiadol o Archentina….tennau iawn! Mae siopau sgidiau mawr yma , ond mae sgidiau da,neis, lledr , neu rai neis rhad ….yn hynod o ddrud! A mae lot o sgidiau rhad yn edrych yn rhad iawn!  Mae na lot fawr o bobl yn gwisgo dillad ‘sporty’ yma , a nifer yn gwisgo trainers ar eu traed!  Wrth fynd mewn i rhan fwyaf o siopau (mae siopau dillad i gyd reit fach) mae’r person sy’n gweithio yn dod atoch yn syth yn holi be dachisho! Iesgob mai’n waith blinedig a draining iawn trio esbonio i bawb bo fi ddim yn siarad lawer o’r iaith , a mae’n anodd iddy nhw bechod efyd drio nalld i!! A hefyd rhai yn holi o ble oeddwn yn dod…..minnau dweud Cymraeg a mod i’n athrawes yma…..roedd llawer yn meddwlmai Lloegroni feddwl , neu fod Cymru yn Lloegr ! Ymm na! Ro’ni’n trio esbonio efo nwylo siap prydain a lle oedd Cymru!!! A nifer hefyd wrth gwrs yn gwenu braf fy mod yn athrawes o Gymru!  Roedd dipyn o brotest yn mynd mlaen yn y canol  , ddim yn siwr am beth! Ond beth oedd yn denu fy sylw oedd y plismyn oedd yn hamddenol braf!! Esi i un siop oedd yn gwerthu pethau lledr a gemwaith a pethau oArgentina. Roedd un ddynes ifanc yno medru siarad Saesneg felly cefais sgwrs efo hi , roedd hi’n dweud wrthai am y cerrig arbennig ym Mhatagonia , mae nifer FAWR o rai gwahanol i’w cael yma , sy’n cael eu defnyddio o wneud gemwaith ayyb. Ond y garreg sy’n arwyddocal a fel arwyddlunArgentinayw ‘Rodocrosita’ , carreg binc…..a y ffordd o esbonio pa fath o binc i fod yn onest yw lliw ham!!! Maent yn credu bod cerrig o rai mathau yn iachau. Mae’r garreg binc yma yn fod i helpu gyda’r galon. Mae’n debyg ei bod yn bwysig , os pes gemwaith yn caei euu gwneud gyda’r garreg , bod cysylltiad gyda’r corff a’r garreg… ee os y byddai cadwen yn cael ei gwneud , byddai rhaid i’r ddarn o’r garreg fod yn dangos a cyffwrdd y croen , nid cuddio tu ol i ddarn o arian neu beth bynnag…..dwi’m yn siwr os dwi wedi esbonio hyn yn dda iawn!!!  

W! Wedi cael fy nhocyn ar gyfer swper Dewi Sant nos Wener! Dipyn o noson i fod gyda nifer fawr ….tua 150 yn mynd. Edrych mlaen.

Ar ol dod nol o Drelew fe wnesi goginio cacennau cri i mi gael nhw yn y ty! 

Dydd Gwener 16.3.12

Ar ol bod yn yr ysgol feithrin tan 5pm, esi syth adra i baratoi at Swper Dewi Sant. Yma mae fy ngwallt yn cael ei adel yn gyrliog rhan fwyaf gan ei bod mor boeth yma! Ond heno mi wnesi sythu fy ngwalld am chenj! Roedd y tocyn yn dweud “9.30pm” cyrhaeddais i, Luned a Tegai am9.30 aroedd ciw tu allan! Felly aros am chydig yn y gwres…..ia am 9.30pm roedd gwynt hynod o gynnes , yna ffwrdd a ni mewn! Roedd canapes yn cael eu gweini i bawb a diodydd. Roedd pawb wedi gwisgo mor smart! Roeddwn wir yn colli fy sodlau de! DWi heb ddod a’r un par efo fi!!! swni ond wedi dod a un par o rai du =(!!!!! Ond na fo! Noson allan mewn fflip-flops ddim yn neud i riwin deimlo gystal rwsud!!haha!! Cawsom fynd i eistedd wrth y bwrdd am tua 10.40pm…..a chael starter am 11pm!!! Roedd cig a salad a chaws i ddechrau , yna porc a thatws (bendigedig) fel y prif gwrs a digon o win coch , gwyn a unrhyw ddiod arall yn cael ei weini i’n bwrdd!! Pan ddaeth y bwyd allan gyntaf , dwi rioed wedi gweld ffashwn beth…..cerddoriaeth fel “James Bond” yn chwarae , y chef yn dod allan a phawb yn clapio a gweiddi! Roedd yn awyrgylch gret!! A’r gweinyddwyr yn sefyll mewn dwy linell tu ol i’r cogydd yn barod i weini’r bwyd! Gwych ! 1.30am cawsom bwdin , rhyw gymysg o hufen ia , wedyn mefys!  Drwy’r nos roedd ffotograffwyr a dyn camera yno yn recordio popeth! Rhwng y prif gwrs a phwdin roedd cerddoriaeth a chyfle i bawb ddawnsio! Rhai yn medru dawnsio “go-iawn” os da chi’n deall?! Llawer o gyplau hyn hefyd wrth eu bodau yn dawnsio’n osgeiddig! Mwy o ddawnsio ar ol y pwdin a tua 2.30am i 3am cafodd y chacen ei thorri , roedd y gymdeithas Dewi Sant yn dathlu. Felly cacen a champagne adeg hyny a oedd yn flasus dros ben!! Noson werth chweil! Wrth fynd tu allan am tua 3.30am at y car…..roedd hi’n deimlad od ei bod dal mor gynnes! Am 3.30am roedd hi’n 25c!!!  Gwelu erbyn 4am …..larwm am 8am yn barod at wers i athrawon yn Trelew yn y bore!!! aaaa!!

Dydd Sadwrn 17.3.12

Codi 8am I neud fy hun yn barod I fynd I gwrs athrawon yn Nhrelew , gesi lift efo Ariella. Ffwrdd a fi yn fy nghrys Rygbi Cymru!!! Ar dan isho gweld y gem! 11.45am yma oedd y gem ac odd gynai wers tan 12!!! Aa! Mond 2 nath droi fyny yn diwadd! Ond na fo! Esi ar y bws nol I Gaiman I wylio y 2nd half o Cymru V Ffrainc! Dwi licio cael gweld y gem yn iawn felly doedd dim peryg I mi beidio a fina yn ty ben fy hun!!!haha!! Gwych o ganlyniad!! Oni wedi weindio , felly odd raid mi ffonio y chwaer a just sgrechian lawr y ffon!!!!!!!! WEdyn esi am siesta bach ar ol hynu!!! I gael bod yn barod am noson allan gynta fi yn Nhrelew , roedd Sibyl sy´n tua run oed a mi (23) ac yn  gweithio yn  ysgol yr Hendre wedi gwahodd fi! Woop! Esi ar fws I Drelew erbyn 9.pm , roedd parti yn nhy Astrid , parti I ddathlu St Patrick´s!Roedd bathodyn siap ´clover´I bawb ac addurniadau tu mewn ac allan i´r ty! Roedd pawb hefyd yn gwisgho rhywbeth gwyrdd! Dim ond un fforg ddesi yma….sili a fina gwisgo ffrogia o hyd adra!! A gwyrdd digwydd bod ydi´r ffrog diolch byth!! Doedd pobl ddim yn cyrraedd tan wedi 10! Roeddwn wedi cyfarfod rhai oedd yn medru siarad Cymraeg a rhai yn siarad saesneg , felly diolch o galon iddy nhw am newid I siarad iaith arall efo fi drw nos =) gpbeithio y cai noson allan eon hw gyd eto! Pawb yn groesawgar!!  Roedd casgeni cwrw yn y parti! Dechrau da I barti…..gweld casgen yn cyrraedd y ty!!!!! Nesi drio cwrw “coch” fel mae nhw´n ei alw! Golew dio! Ond siwr swni arfer! Ond I feddwl dwi ddim yn licio lager adra …..man mynd lawr yn dda fama….Cwrw melyn ma nhw galw hwnw!! A hefyd Fernett….(,eddwl mai fela dwi´n ei sillafu” hwnw a coke! Wel man stwff cry a blas cryarno! Ma nhw meddwl bod o debyg I yagermeister….ond dio ddim de!! Man flas mwy chwerw rhywsut! Mae pawb yn medru dawnsio ma de!!!! Yn sobr ma nhw joio de! A fina “dwi methu dawnsio!” Ma nhw efo rw “natural talent” o fedru dawnsio!!! Lol! Gobtho nai wella a fyddaim gymaint fel darn o bren I gymharu a nhw!!! 3.30am…..penderfyny mynd I far Irish o´r enw Boru….ia am 3.30am! Oni reit effro tan 5.45am! Wedi mwynhau dawnsio a sgwrsio yn Boru! Ond erbyn 6.30 oni barod am ngwelu! Felly gesi lifft efo dynes o Gaiman yn ol! Arhosodd rai or lleill allan. Roedd ciw I fynd i´r clwb nos am 6.30am!!!! Mae pobl aros allan tan 8 am neu 9 weithiau yma ar benwythnosau! Nos iau , wenert a sadwrn ydi´r nosweithiau mynd allan yma.

Dydd Sul 18.3.12

Yn y gwelu gallwch fentro tan 2.30pm!! Gan mai 7am esi I ngwelu ar ol noson allan!  Am 6pm esi i´r capel yn Gaiman , Capel Bethel. Roedd gwasanaeth Cymraeg yno.  Wedyn syth adra I baratoi gwaith at ddydd Llun!

Am sgwennu gweddill yr hanes yn ty heno aí arbed ar usb! Mi wnai “updatio” gobeithio ddydd Mawrth nesa´!  Felly diolch am ddarllen! Chau!xx

Image

Dyma lun o bengwins nesi dynu yn Punta Tombo =)

Advertisements

Posted March 23, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: