Bienvenida i Flog rhif 6!   Leave a comment

Blog 6!

Dydd Llun a Dydd Mawrth 26 a 27/3/12

Tywydd wedi oeri yma dros y 2 ddiwrnod!  Gwisgo dipyn o ‘layers’ o ddillad achos sgenai ddim cột gall efo fi!!! A mae ‘onezie’ (fel ‘giant baby grow wedi ei wneud o ddefnydd fleece ydi ffordd hawsa’ i’w ddigrifio!!!!) fi yn handi iawn i gadw’n gynnes yn nos!!!!  Sgen i ddim ‘duvet’ ar fy ngwely dim ond cynfas felly dwy noson oer!!

Dydd Mercher 28/3/12

Mynd ar y bws fel arfer i Drelew i ddysgu yn Ysgol yr Hendre, tywydd wedi cynhesu LOT heddiw! Haul yn gwennu =)! Amser gwisgo fflip fflops eto!!!haha! =)

Prynhawn ma , esi i dy Luned i helpu hi goginio at y ffair amaethyddol sydd dros y penwythnos. Gwnesi gacennau cri a bisgedi sinsir (ginger). Roedd Luned wedi dal anwyd …..felly roedd wedi prynu masg fel masg llawfeddyg (surgeon) a roedd hi’n edrych yn barod i operatio arnai!! Oni chwerthin de , a hithau’n dweud “ddylia chi gael llun i’ch blog” a nesi anghofio yn diwadd!!!

Ar ol mynd adra wedyn nesi neud bisgedi fy hun adra ma! Wedi cael menthyg tre crasu gan Luned (baking tray). Bisgedi Nain dwi’n galw nhw achos Nain Elidan oedd wastad yn gwneud nhw a minnau’n helpu ddigon aml! Bisgedi efo twll yn canol a jam ynddo. Nesi rai lemon cheese! Efo fy lemon cheese cartra’ wrth gwrs!

Dydd Iau 29/3/12

Clare (fy mos i) yn cyrraedd rhwng 5.30am a 6am bore ma ar ol taith 8 awr ar fws o’r Andes! Mae hi yma tan nos Sadwrn yn aros yn Ty Camwy yn y stafell sbar . Esi i ddysgu oedolion yn Nhrelew yn y bore , roedd 1 ddynes arall wedi ymuno wythnos yma. Daeth un a chopi o ‘Nel bach y Bwcs’ i mi , llyfr sydd wedi ei gwneud yn ffilm hefyd dwi meddwl. Felly angen darllen y stori , mae hi wedi cael dipyn o effaith ar y tair yma beth bynnag , maent wedi dotio at y stori. Am 12.15pm roedd cyfarfod yn yr ysgol ynglyn a fy amserlen a.y.y.b! Mae fy amser yma i fod wedi ei rannu yn gyfartal rhwng Gaiman a Threlew. Yr un faint o oriau yn y 2 le llu! Felly trafod hyny! Wedyn aeth Luned , Clare a minnau am ginio i le neis iawn yn Nhrelew. Ddim yn cofio’r enw chwaith! Ond roedd yn le oedd yn gwerthu llawer o fwyd eidalaidd drws nesa i westy’r Touring. Mae’n draddodiad yma yn yr Ariannin bod llawer yn bwyta gnocci am nad oes llawer o bres gan bobl erbyn adeg yma o’r mis mae’n debyg, ac mae’r rhain yn rhad i’w gwneud/prynnu! Felly ar y 29 o bob mis mae cynnig arbennig mewn llefydd sy’n gwerthu prydau bwyd yn cynnwys nocci. Cyn i’r bwyd gyrraedd cawsom empanadas bach ciwt!! Neis iawn! Dyma’t tro cyntaf i mi drio gnocci! Gesi saws tomato , ham , madarch a bacwn myglyd gyda nhw. Roedd o’n neis iawn ond yn rhywbeth sy’n llenwi rhywun! Oni llawn dop a roedd gormod ar y blat!!!!  Wedyn lifft nol i Gaiman efo Luned , a ffwrdd a fi i’r ty i baratoi gwaith at yr ol-feithrin!  9pm roedd Clare a fi yn mynd i dy Esyllt am swper! Son am hel ein bolia mewn dwrnod de! Roedd Esyllt wedi gwneud cyri! Fy hoff fwyd! =)  Wel am neis oddo! Y cyri cartra gora dwi di gael dwi meddwl! Oddo union fel cyri o dŷ bwyta Indiaidd!  Noson bach neis ac ath y bisgedi lawr yn dda i bwdin! Oni wedi gwneud rhai gyda dulce de leche (jam llaeth) ynddynt hefyd yn ogystal a rhai lemon cheese i Esyllt!! Mewn sgwrs roedda’ ni’n son am geffylau a finnau’n dweud fy mod eisiau marchogaeth tra dwi yma gan nad ydwi erioed ‘di gwneud o’r blaen. A roedd Esyllt wedi darllen yn rhywle …os ydych yn disgyn oddiar geffyl yn rhywle yma , mae’n debyg mai chi biau’r darn bach yna o dir wedyn!!! Dwnim os ydi’ rheol yna dal mewn grym rwan ‘de!!  Ond dwi’n gwbod nad ydw i isho disgyn oddiar run ceffyl beth bynnag!! 

Dydd Gwener 30/3/12

Cyfarfod i drafod sut mae pethau’n mynd oedd gan fi a Clare bora ma , wedyn mynd i’r ysgol feithrin i weithio erbyn 1.45pm.

Aeth Clare a fi  nes ymlaen i’r ffair amaethyddol yn y gimnasio. Dim ond $10 oedd yn gostio! Sy’n newid yn y ‘currency converter’ dwi’n ddefnyddio o hyd yma i £1.44!! Roedd sied gyda hên drol yno a stondinau bychain o gwmpas y sied , cynnyrch lleol oedd yn cael ei werthu ….yn winoedd….jam…cynnyrch cartref ….slipars….stondin nyddu…..caws….pethau harddwch ….gwaith llaw….gemwaith! Digonedd o bethau! Mae mêl yn dda iawn yma a llawer ohono yn cael ei gynhyrchu yma mae’n debyg! Roedd nifer o stondinau mêl yma! Tu allan roedd tractor Massey Ferguson newydd! Felly dyna lle oeddwn i’n tynnu llun hwnnw i ddangos i Dad!!! Sdim llawer iawn o rai felly o gwmpas Gaiman de!! Mae llawer o beiriannau hen ffasiwn iawn yma yn cael eu defnyddio sy’n ychwanegu at gymeriad y lle! Dwi’n hoffi gweld yr hen foduron ayyb yn cael eu gyrru yma! Does dim lawer o rai mor hen a dwi’n weld yma yn cael eu defnyddio adra!! Yn y gimnasio roedd mwy o stondinau bach ar y llawr gwaelod a llawr cyntaf! Roedd arddangosiadau o wahanol ffermydd hefyd : arddangos llysiau a chynnyrch cartref gwerth chweil. Am 8pm roedd perfformiad 2 grwp ar y llwyfan. Canu a cherddoriaeth gwerin/celtaidd. Roedd y grwp cyntaf yn dda iawn , ond yr ail grwp yn werth chweil! Nesi wir fwynhau! Roedd 5 aelod a phawb yn chwarae offerynnau gwahanol. Dechreuodd y perfformiad gyda un aelod yn cerdded ar y llwyfan yn chwarae  pibgodau (‘bagpipes’) a bethoedd yn chwarae…..’Calon Lan’! Gwych!! Cawsom berfformiad bywiog iawn , a cherddoriaeth swynol a theimladol. Mae’n anhygoel pa mor dalentog oedd y criw yma , gyda’r dyn oedd yn chwarae’r bagpipes yn gallu chwarae bob math o wahanol offerynnau ac yn eu newid drwy’r amser mewn perfformiadau…..banjo , madolin , gitar , bagpipes llawer o offerynnau chwythbrennau eraill! Talentog iawn! Roedd accordion yn cael ei chwarae gan 2 aelod hefyd! Braf oedd gweld pawb yn mwynhau ar y llwyfan.Roedd caneuon/cerddoriaeth Gwyddelig , o’r Alban , Cymru a Phrydain yn ogystal a’r Ariannin wrth gwrs yn cael eu perfformio! Dwi eisiau CD o’r rhain i’w gadw!! Ar ol bod yma aethom i Gwalia Lan erbyn tua 10pm am swper   , cwrw a gwin!!haha! Bendigedig a blasus dros ben ydi’r ffordd o ddisgrifio’r bwyd! Roedd y bwyd wedi ei gyflwyno’n neis ar y blat hefyd! Gesi borc gyda saws yn cynnwys gwin gwyn a garlleg etc , wedi ei weini gyda stwnsh tatws a thatws melys! mmmm!! Ymunodd un o ffirndiau Clare ni wedyn am ddiod ne ddau! Am y gwelu tua 1.30am.

Dydd Sadwrn 31/3/12

Gesi aros yn fy ngwely yn hwyrach na’r arfer ar fore Sadwrn gan bod Clare yn dysgu’r dosbarth athrawon yn Nhrelew bora ma am 9am. Wedyn am 2.30pm roedd rhaid i mi fynd i’r ffair amaethyddol. Fel aelod o’r côr yma roeddwn yn helpu gyda te’r cor yn y ffair. Roedd gymaint o fara a chacennau wedi eu paratoi ar gyfer y te! Aelodau’r cor yn cyfrannu. Roedd pobl yn talu $50 (pesso) am y te felly tua £7, roedd aelodau’r côr yn tendio ar bawb , yn gwneud yn siwr bod digon o de yn eu cwpannau a chacennau ar y bwrdd!! 4.30pm oedd y te fod i gychwyn ond roedd pawb yn hwyr yn cyrraedd!! Daeth 2 fwrdd o Gymru! Roedd Elvie McDonald efo’r criw , sef un oedd yn fy nghyfweld am y swydd yma! Cefais i fod yn gyfrifol am fwrdd y Cymry efo Gladys. Roedd yn braf iawn cael sgwrs gyda nhw! Wrth sgwrsio a holi o ble oedd pawb yn dod , a hwythau’n holi fi …cwrddais a dynes yn wreiddiol o Cilcennus , Capel Garmon!! Yng Nghymru byddai ddim llawer yn ymwybodol o bentref bach Capel Garmon! Ond yma dwi’n siwr bod mwy na dwi’n feddwl yn gwybod am y lle! Ond wrth gwrs mae cysylltiadau a Phatagonia. Roedd rhai o’r criw nesi siarad a nhw yn dod o Landyrnog , Dinbych , Caernarfon , Abergyfenni a Cherrigydrudion.

Yna roedd perfformaidau yn y tê , Silvia yn canu unwad , yna Billy Hughes yn canu unwad . Canodd y parti merched dan arweiniad Edith. Ar ol hynnu roedd hi’n amser i ‘Hogia’r Wilber’ ganu. Roeddynt wedi ffurfio yn ’96 , ond ar ol chydig flynyddoedd dod i stop , ac heddiw am y tro cyntaf ac gyda aelod newydd roeddynt wedi ail-ffurfio! Dwi wedi ffilmio ychydig o’u perfformiadau , nesi wir fwynhau ac yn meddwl y byddai pobl adra wrth eu boddau gyda nhw hefyd! Byddain wych os y byddent yn gwneud CD! I orffen y p’nawn a’r tê roedd y côr yn canu 3 cân. Cân tango i ddechrau , yna Atgof o’r sêr a Brenin y Sêr gan Robat Arwyn. Ar ol hynnu roedd aelodau’r cor yn sdicio iddi efo’r clirio , a gan bod pawb wedi cyd-weithio , roedd yr ystafell yn wag cyn pen dim! Ar ol clirio esi i stondin 2 aelod o’r grwp celtaidd/gwerin o Batagonia i brynnu CD! En Vuelo ydi enw’r grwp. Roedd y dyn oni’n son oedd yn chwarae’r bagpipes – Jorge , yn gwerthu’r CDs , mae hefyd yn cyfansoddi cerddoriaeth ymlaciedig y math y byddech yn ei glywed mewn ‘spa’.  Mae Marilyn Jones sydd hefyd yn y grŵp yn gwneud llwyau caru anhygoel! Mae hi’n defnyddio coed o’r Andes i’w gwneud. Roedd cymaint o ddewis! Wel….oni meddwl…..fedrai’m prynnu llwy garu i fi fy hun!!!haha!! Felly dwi wedi cael un sydd ddim yn amlwg yn lwy garu llu!Dim calonnau lu arni!! Mi roi lun fyny! Mae hi mewn siap ‘treble clef’ a chenin pedr yn y canol a draig Cymru ar y top! Felly bydd yn fy atgoffa o’r gerddoriaeth wych sydd yma ym Mhatagonia , y Gymraeg yma ym Mhatagonia hefyd! Bydd yn edrych yn neis iawn a chyd fynd gyda lliw y pren yn ‘Ty Taid’ adra! Bydd yn neis rhoi rhywbeth o Batagonia ar y wal yno gan mai teulu ochr Taid Carreg Lleon sydd yma.  Am 8pm esi i Siop Bara (dyma enw’r siop , mae’r ‘B’ i fod yn ‘F’ , ond dydi o ddim wedi cael ei dreiglo!!) at Esyllt a Clare am ddiod! Heineken gesi tro ma! Fel dwi di ddeud o’r blaen , swni byth yn twtiad larger adra , edriam ddiodda’ fo! Ond yma , mae’n mynd lawr yn iawn! Rhyfedd! Quilmers sydd yma ‘efyd a mae hwnw yn werth chweil! Does na’m seidr i’w gael o gwbl yma i feddwl bod cymaint o afalau yn tyfu yma…..hmmm synaid am fusnes bach yma dwi meddwl!!!!

Roedd Clare yn gadael nol am yr Andes am 9.45pm. Felly nol i’r tŷ esi wedyn , wedi blino braidd erbyn heno!!

Dydd Sul 1/4/12

Cawsom gawod sydyn o law bore ‘ma ond cliriodd yn sydyn i ddatgelu awyr las neis! Cynnes braf wedyn.

Dwi’n darllen darn am Sul y Blodau (Sul y Palmwydd maent yn ei alw yma) yng Nghapel Bethel , Gaiman heddiw am 6pm. Cyn hynny mae paned am 5.30pm gyda’r criw o Gymru sydd yma cyn yr oedfa. Cyn cinio daeth Elfira/Elvira…..dim yn siwr sut i sillafu ei henw , mae hi’n enedigol o Batagonia ,Trevelin dwi’n meddwl , ond wedi byw yng Nghymru a Ewrop dwi’n siwr ddwedodd hi , ers blynyddoedd bellach. Roedd hi wedi gweithio fel athrawes yn Ne Cymru am sawl blwyddyn. Daeth hi draw am sgwrs fach a dod a pot o jam eirin mawr i mi  ( a Lois pan fydd hi’n cyrraedd!)

Roedd y capel yn reit llawn rhaid dweud , gyda rhai o Gymru yn cymryd rhan hefyd , un yn canu a 2 yn darllen darn.

Dydd Llun 2/4/12

Mae hi’n ddiwrnod gwyl heddiw – rhywbeth efo’r Malvinas. Felly ddim yn gweithio heddiw a mae llwaer o siopau yma yn y Gaiman ar gau. Esi am dro cyn cinio a picio mewn i un o’r siopau bwyd oedd ar agor i nol menyn a hylif golchi llestri! Oni’n chwerthin efo fy hun wrth gerdded at y siop yn gweld 2 o blant tu allan yn rhedeg a neidio ar fonet car eu Mam , a’r fam yn sefyll ar y palmant yn dweud dim am y peth!!!Fedrai ddim meddwl am run plentyn yn cael gwneud huna gan ei rhieni adra!! Roedden nhw’n rowlio lawr y bonet a sefyll arno a phb dim!!  Dwi siwr bod tolciau yn y car ar ol cael plant yn neidio arno fo!!!  Wrth gerdded nol i’r tŷ sylwais ar y coed melyn yn fy stryd i sef Michael D Jones. Rhyw ddeuddydd nol roedd hanner y coed bach ‘ma dal yn wyrdd! Ond heddiw mae nhw’n fely llachar! Hyfryd iawn! A do wedi tynnu llun o’r rhain hefyd! Snap happy dyna fi de! Tywydd dal yn braf neis yma , awyr yn las iawn , felly roedd y coed melyn yn erbyn awyr las yn edrych yn ddeniadol iawn!!

Dim ond dydd Mawrth a Mercher dwi’n gweithio wythnos yma gan fod Dydd Iau i Ddydd Sul yn wyliau Pasg yma. Nol i weithio Dydd Llun. Mae Lois sy’n dod nol i weithio am yr ail flwyddyn yma i Menter Patagonia, yn cyrraedd yma Ddydd Mercher , felly o hynnu mlaen bydd Lois yn byw yma yn Nhy Camwy hefyd. Bydd hi’n braf cael cwmni yma. Ers ddydd Iau mae rhywbeth wedi digwydd i ffon ty =(  ,mae hi’n hollol ‘dead’! Tydi’r printer ddim yn printio ysgrifen yn iawn mewn inc du , dydi honno ddim yn broblem fawr dwim yn meddwl , ond mae’r cyfrifiadur yn Sbaeneg a dwi’m yn siwr sut i wella’r broblem!! Ac ar ben hynny dim cysylltiad i’r we!!! Mae’r locutorio wedi cau am ei bod yn ddiwrnod gwyl. A pan nad oes yr un o rhain yma ….fedrwch ddychmygu bod rhywbeth siwr o godi a byddai angen un ohonynt! Fela’ mai! DWi wedi bod yn gwylio dipyn o bethau Sbaeneg ar y teledu heddiw i drio dysgu mwy!! Roedd y geiriadur wrth fy ochr!!! Nesi gofio flynyddoedd yn ol pan ddoth Sybil a Filda draw i Garreg Lleon (dros 15 mlynedd nol)  dysgodd Sybil hyn i fi “Mi papa est ordeniando las vacas” (Mae Nhad yn godro’r gwartheg!!!) A mae mor rhyfedd ei fod wedi sdicio ers hynnu! Bydd raid i mi atgoffa Sybil! Dwi ‘di deud y frawddeg ‘na gymaint! Man cychwyn i fi ddechrau Sbaeneg ac ysbrydoliaeth i gychwyn dwi meddwl nai alw fo!!  Reit well i mi sdicio iddi i wneud bach o waith paratoi at fy ngwersi rwan!!

Hablar pronto! Chau! xx

 

 

Advertisements

Posted April 3, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: