Prysurdeb Patagonia! Los Siento amigos! Ymddiheuriadau am yr oedi…!   Leave a comment

Blog 7

Dydd Mercher , Ebrill 4ydd , 2012

Heddiw yw’r diwrnod olaf o weithio wythnos yma gan ei bod yn Basg yma o ddydd Iau tan ddydd Sul. Yna nol i’r gwaith ddydd Llun fel arfer…..dim fel pawb adra yn cael gwyl y banc!! Felly heddiw bues i’n dysgu yn Ysgol yr Hendre bore ma, yna esi i dy Luned yn y prynhawn i nol parsel oedd wedi cyrraedd i mi o adra! Diolch pawb adra! Dim ond 14 diwrnod oedd wedi gymryd i gyrraedd…mae hynnu’n dda! Felly dwi wedi gofyn am un par o sodlau a dwy ffrog rwan hefyd! Diolch Eurgain a Mam am drefnu hyn!! Dwi colli fy nillad yn fawr iawn! Dwi’n methu siopa dipyn bach…..y ffasiwn ayyb! Ddim bo fi’n berson sy’n dilyn ffasiwn penodol , achos dwi’n gwisgo beth bynnag dwi’n hoffi ar ddiwedd y dydd! Dim bwys faint o sylwadau dwi’n gael ar faint ‘di rhywun ddim yn hoffi be dwi’n wisgo neu “mae o’n wahanol…” !!! Dwi’n gwybod bod gen i dast gwahanol weithiau , ond dyna sy’n g’neud fi’n fi mae siwr ‘de!! Beth bynnag!  Mae’n sicr yn gwneud lles i mi siopa llai!haha!  A mae’n syndod bo fi ddim yn ei fethu gymaint a hynny ….dwi’n mynd am grwydr o amgylch i siopau yn Nhrelew weithiau , ond fel dwi wedi son o’r blaen mae ansawdd llawer o ddillad yn wael yma , a phethau neis iawn….yn ddrud iawn! Ia felly , tŷ Luned am dipyn o’r prynhawn , ar y cyfrifiadur yno ar y we ayyb! A cefais gopi o’r Odyn o adra hefyd , papur bro fy ardal yng Nghymru, felly  cafodd Luned gyfle i ddarllen hwnw!

Heno am 8.30pm roedd cyngerdd bach gan Bill Adair  mewn neuadd fechan yma yn Gaiman ,  roedd yma i chwalu llwch ei fam ar fferm yma , roedd hi wedi ei geni yma. Ond wedi symud i fyw i’r Alban gyda’i gwr yn ifanc ac erioed wedi dychwelyd.  Mae Bill Adair yn perthyn i Sybil , ond ddim yr un ochr a’n nheulu i a Sybil!

O Glasgow mae Bill Adair yn dod , mae’n canu ac ysgrifennu caneuon hefyd. Mae’n chwarae gitar ac yn canu caneuon gwerin , ‘blues’ , celtaidd  traddodiadol ac mae’n adnabyddus am  ganu caneuon a barddoniaeth Robert Burns. Mae Bill Adair yn cael ysbrydoliaeth i ysgrifennu gan bethau sy’n digwydd yn ei fywyd neu ddigywddiadau: gwaith , teulu , cariad, marwolaeth , colled. Mae ganddo ganeuon am drasiedi trychineb glofaol hefyd.

Mwynhais y canu , roedd yn dda iawn , ond erbyn diwedd roeddwn yn blino braidd ar ganeuon eitha tebyg a swynol oedd yn gyrru rhywun i gysgu braidd! Cefais neges cyn i’r cyngerdd orffen gan ffrind o Drelew , yn dweud bod 3 ohonynt yn mynd allan heno! Wel doeddwn ddim am wrthod a hithau’n wyliau foru(Dydd Iau)! Felly ffwrdd a fi yn ddistaw bach o’r cyngerdd am tua 10 , a mynd i Drelew tua 11.15pm. Am y tro cyntaf erioed mi welais i un o ‘ferched y nos’ nai alw hi …dwi siwr eich bod yn gwybod am beth dwi’n son , ar gornel stryd yn Nhrelew yn trio ‘gwerthu’ ei hun. Wel son am olwg! Ych! Beth bynnag!  I dŷ Agustin esi nos fercher , wel tŷ ei rieni oedd o , tŷ anhygoel! Lloriau pren a tho pren hyfryd , teledu ANFERTHOL a roedd ‘shandaliyrs’ (dim syniad os oes enw Cymraeg na sut i sillafu yn Saesneg ar y funud! ) yno ! Yma does dim lawer o dai yn rhoi lluniau priodas  neu luniau teulu a phlant i fyny fel yr ydym yn gwneud yng Nghymru , ond yn y tŷ yma roedd lluniau proffesiynnol i fyny yma!  Mae llawer o bobl yma yn grefyddol iawn , mae delwau neu addurn bach  o’r forwyn Fair neu Iesu Grist mewn rhai tai yma. Felly roedd Agustin , Sebastian , Luca a minnau yn gwylio bandiau yn canu mewn rhyw ŵyl ac yn yfed Fernet efo rhew a coca cola , potel wydr anferth o goca cola ar y bwrdd!

Dyma esboniad o wikipedia o beth yw :Fernet is a type of amaro, a bitter, aromatic spirit. Fernet is made from a number of herbs and spices which vary according to the brand, but usually include myrrh, rhubarb, chamomile, cardamom, aloe, and especially saffron, with a base of grape distilled spirits, and colored with caramel coloring. Ingredients rumored to be in fernet include codeine, mushrooms, fermented beets, coca leaf, gentian, rhubarb, wormwood, zedoary, cinchona, bay leaves, absinthe, orange peel, calumba, echinacea, quinine, ginseng, St. John’s wort, sage, and peppermint oil.

Fernet is usually served as a digestif after a meal but may also be served with coffee and espresso or mixed into coffee and espresso drinks. In Argentina it is commonly mixed with Coca Cola. It typically contains 45% alcohol by volume. It may be served at room temperature or on the rocks (with ice).

Because of its list of ingredients, a number of home remedies call for fernet, including for the treatment of menstrual and gastrointestinal discomfort, hangovers, baby colic, and (formerly) cholera.

 

Beth bynnag , wedyn tua 1.45am (oedd yn rhu fuan yn ol yr hogia!) aethom allan i Boru y dafarn Wyddelig. Roedd hi reit ddistaw allan , ond wrth gwrs roedd rhai dal i fod yn gweithio ar y dydd Iau.Dyma noson gynta’ i mi gael bach o fodca am tro cynta ar noson allan ers gadael adra….wel! Fel dwi’n gofio pan fues i’n Tenerife….does dim mesuriadau fel adra! Maent yn llenwi’r gwydr bron! Cry iawn oedd o! Roedd Iwan Madog , o Borthmadog , sy;n gweithio am ei ail flwyddyn yn Esquel a Trevelin yn yr Andes , yn dod lawr yma i’r Dyffryn am y Pasg , roedd yn teithio fel wnaeth Clare pan ddaeth hi , drwy’r nos ac yn cyrraedd 5.50am i fod. Felly roeddwn wedi dweud bod rhaid i mi fod nol yn y ty erbyn tua 5.30am! Wel diolch byth mod i wedi cyrraedd 5.15am….achos cyrhaeddodd Iwan 5 munud wedyn! Lwcus iawn bo fi yma i agor y drws iddo!

Dydd Iau 5.4.12

Wel mae rhan o Ddydd Iau wedi ei sgwennu’n barod!! Felly gwely oedd yn galw am 5,30am!! Codi wedyn nes malen yn y bore i wneud yn siwr fod Iwan yn iawn! Teimlo reit simsan oni deud y gwir! Wedyn paratoi a chlirio chydig cyn i Lois gyrraedd! Mae Lois yn dychwelyd yma i Gaiman am ei hail  flwyddyn i weithio gyda Menter Patagonia. O Aberystwyth mae hi’n dod.  Diogi wnaeth Iwan a minnau yn aros i Lois gyrraedd. Cyrhaeddodd hi’n y prynhawn.   Wrth iddi ddad-bacio ychydig , daeth hi i mewn i ‘r ystafell fyw at Iwan a fi a dod a phensil Cymru yr un i ni , a CREME EGG!!! Oni wedi dotio! Diolch Lois!

Dydd Gwener 6.4.12

Iwan sydd wedi dod yma o’r Andes am y penwythnos hir  yn sal yma! Cradur wedi cael rhyw fflw neu rhywbeth ac yn ei wely mae o yn dosio ei hun gyda diodydd poeth a pharacetamol!!

Heddiw daeth dyn yma i roi cysylltiad ir we yn y ty! Wel son am gyffro! Ar ol stryglo heb gysylltiad a gorfod mynd i’r locutorio …..heddiw , mor sydyn , cawsom gysylltiad yma! Mae’n wych!!! Felly skype amdani rwan hefyd……dwi ofn meddwl faint fydd y bil ffon sy’n cyrraedd mis yma…..dwi wedi bod ar y ffon dipyn , yn enwedig ar ol clywed bod Nain druan yn yr ysbyty. A mae’n braf gwybod bod ffordd o gysylltu , a roedd y ffon yn rhywbeth wrth law! Roedd rhaid ffonio i wneud siwr bod y teulu yn iawn a’r anifeiliaid wrth gwrs! Does neb yn ty ni adra yn dda iawn efo’r we!!!! Felly ffon oedd yr opsiwn! Ond mae Tomos ar skype rwan , felly drwyddo fo byddai’n gallu cael sgwrs a phawb adra! Nia fy nghyfneither oedd y cyntaf i mi skypio o Dy Camwy!! Cefais sgwrs efo Elan a Deio hefyd =) Hapus iawn!!

Dydd Sadwrn , 7.4.12

Cyn cinio esi i Blas y Graig , Ty Luned i olchi dillad eto! A chael sgwrs yr un pryd! Tra oeddwn yno , daeth Pat Mc Carthy , sef dyn sydd yn teithio o Ushuaia i Alaska ar ei foto beic (enw’r beic: Idris!) i gasglu arian i Unicef. Mae’n gweithio i’r Llywodraeth , ond wedi ei leoli yn Barcelona!  Cefais ginio gydag ef , Luned , Tegai a Fabio. 

Roedd Luned wedi gofyn i Lois a minnau fynd a Pat Mc Carthy am dro o amgylch Gaiman yn hwyrach y prynhawn hwnnw. Felly ffwrdd a ni i gyfarfod Pat! Roedd Lois yn amlwg yn gwybod mwy na fi am Gaiman gan ei bod wedi byw yma llynedd hefyd. Aethom drwy’r twnnel. Twnnel yr hen reilffordd ydyw , agorwyd yn 190    Mae’n dwnnel brics 300metr sydd ar agor ar gyfer pobl i gerdded trwyddo yn unig. Mae hi’n dywyll iawn ynddo , mewn un darn dows dim modd gweld dim , fel bol buwch!!! Lwcus bod gan Lois a minnau dorts ar ein ffon symudol er mwyn i ni allu gweld i ble oeddem yn mynd!!  Yma yn Gaiman  (Ystyr Gaiman yn iaith frodorol y Tehuelche yw “carreg hogi” neu “carreg finiog”) mae’r Ty Cyntaf a adeiladwyd yma gan David D Roberts yn 1874,dal ar ei draed i bawb ei weld. Talu $5 pesso yr un a ffwrdd a ni i mewn i’r ty. Roedd y ty mewn cyflwr arbennig o dda ac mae’n anodd credu bod 5 person yn cysgu mewn un stafell wely! Roedd pedair ystafell yn y ty. Mae lluniau o’r ty gennyf i chi weld. Roedd rhai arteffactau hen i’w gweld yno hefyd fel y gwelwch yn y lluniau.  Aethom heibio llyfrgell Richard Berwyn a mynd a Pat hefyd i weld cerrig yr orsedd ,  Capel Bethel ,Ysgol Cawmy a’r Ysgol Feithrin.

Yna nes ymalen tua 8.30pm aeth Luned , Pat , Lois a minnau yn mynd am fwyd i Gwalia Lan! Wel tydi bywyd yn anodd! 😉 Doeddwn i ddim yn cwyno gan bod y bwyd yno yn fendigedig!! Tro yma ges i gyw iar a llysiau amrywiol! Roeddwn yn llawn dop!

Roedd canu yn mynd mlaen yn La Fonda hefyd , sef lle bwyta sydd reit wrth yml Ty Camwy , dydi’r lle heb fod ar agor ers lawer , felly ffwrdd a Lois a mi i fusnesa i fano erbyn tua 11.30pm!! Yno roeddem yn cwrdd a Sibyl a Pablo a’u ffrind Sebastian am ddiod neu ddau a gwrando ar frawd Gonzalo Lizama yn canu yma Daniel Lizama . Yna nes ymlaen aeth Lois nol i Dy Camwy a minnau i Drelew efo’r gweddill i far eitha’ newydd i ddechrau , a gesi goctêl yna! Yna ymlaen i glwb nos Rexos!

Mewn sgwrs gyda rhywun , d’wedo’n nhw bod llawer yma yn gwisgo du , merched a dynion. Roeddwn wedi sylwi nad oedd llawer yn mynd am ddillad lliwgar a lliwiau llachar fel dwi’n wneud! Ond heb feddwl am y busnas pawb yn gwisgo du ‘ma…..daeth hyn yn ol i’r cof yn Rexos heno! Roeddwn mewn ciw i fynd i’r ty bach pan sylwais i bod POB UN Ferch yno mewn du!! PAwb!! Aminnau mewn top blodeuog gyda blodau o bob lliw llachar arno!!!!!! Dwi’n ei gweld yn rhyfedd rhywsut eu bod yn gwisgo llawer o liwiau tywyll yma i feddwl ei bod mor boeth yma!

Dydd Sul 8.4.12

Cefais i a Lois wy pasg gan Iwan heddiw =) Diolch Iwan!! Roedd Iwan wedi bod yn sdyc yn y ty am ormod o amser heb awyr iach , felly penderfynais i a Lois bod rhaid iddo gael awyr iach i wella hefyd!! Felly ffwrdd a ni am dro o amgylch Gaiman ac i ben y bryn wrth yml Ty Cawmy. Wedi coginio sosbeniad o folgnese yn barod at pan mae Eryl , Penrhyddion , Capel Garmon yn cyrraedd FORU!! Edrych mlaen lot!! =)  

Dydd Llun 9.4.12

Nol i’r gwaith fel arfer heddiw. Does dim gwyl y banc fel yng Nghymru. Roeddwn yn teimlo effaith stopio gweithio a’r nosweithiau hwyr braidd! Roedd fy nhonsils yn boenus dros ben! Ond ffwrdd a fi i Ysgol yr Hendre i roi gwers am 10.20am. Daeth Ana i’r dosbarth digwydd bod a soniais am y gwddw poenus , ar ol y wers aeth hi a fi at y doctor Cymraeg yn Nhrelew. I’r rhai ohonoch sy’n fy nabod yn eitha da , gwyddoch fod fy nhonsils yn boen i mi yn rhu aml! A typical mae wedi digwydd yma! Ond wrth lwc , dim ond mewn poen oeddwn , nid yn sal ac yn fy ngwelu methu symud fel dwi gan amlaf efo tonsilitis!! Cymerodd y doctor un olwg sydyn wrth ofyn i mi agor fy ngheg a throi i’r golau (nid fel doctoriaid adra efo rhyw bren lolipop a thorts fach o olau yn sgleinio lawr fy ngwddf)  a dwedodd …..oleiaf 3 diwrnod i ffwrdd a antibiotics o rhyw fath am 3 dwrnod. O diar….. Roedd Eryl fy ffrind o Gymru , wel o Gapel Garmon yn benodol wrth gwrs…. yn cyrraedd heddiw hefyd! Roedd Iwan yn gadael heno ac Eryl yn cymryd ei le fel gwestai yn Nhy Camwy! Mae Eryl wedi body n teithio ers bron i fis , mae Gaiman yn hanner ffordd drwy ei drafyls a dweud y gwir! Doeddwn methu aros i’w weld! Pan ddes i ar y bws nol i Gaiman ar ol bod yn gweld y doctor….roeddwn ar bigau , roedd y daith yn teimlo mor hir achos gwyddwn ar ol cael text gan Lois bod Eryl wedi cyrraedd!  O’r diwedd cyrraedd y ty! Hwre! Croeso mawr gan Eryl!! Roedd yn deimlad od , meddwl ein bod yn eistedd mewn gwlad mor bell i ffwrdd o adra yn cael sgwrs  , a dweud y gwir a ninnau’n byw yn yr un pentref , doedd hyn ddim yn digwydd adra! Doedd byth amser rhydd gan y ddau ohonom ar yr un pryd!! Roedd Eryl wedi cael bowleniad o basta a bolognese i lenwi ei fol! Cefais hanes ei daith hyd yma a chydig o fwydro fel dani wneud!  Wrth feddwl am y peth ….roedd tonsilitis arnaf , ond gai weld mwy o Eryl mae’n siwr , achos os byddwn yn gweithio , byddwn ddim yn cael cyfle i eistedd am sgwrs gyda fo! Felly mae popeth yn digwydd am reswm mae’n debyg!

Roedd noson sypreis heno i groesawu Lois yn ol yma am ei hail flwyddyn. Roeddwn yn siomedig fy mod yn methu;r noson. Yn ogystal a chroesawu Lois , roedd Esyllt wedi trefni raffl i gasglu arian at gael peiriant golchi newydd i dy Camwy. Roedd wedi llwyddo i gael busnesau lleol i roi gwobrau gwerth chweil.

Dydd Llun tan Dydd Mercher yr 11eg

 Dydd Mawrth daeth Ana a’r tabledi i mi… un y dydd am 7 diwrnod. Wanwyl! Tabeldi mawr iawn , mely llachar! Roeddwn yn herian adra eu bod yn debyg i dabledi llo bach! DWi’m yn un sy’n hoff o gymryd tabledi , rhaid i mi wir fod yn sal! Ac i fod yn onest , roeddwn mor falch o weld Ana yn cyrraedd gyda’r tabledi achos roedd y boen yn eitha drwg bellach. Felly yn y ty yn swatio a cynnig syniadau o beth allai Eryl wneud a’i weld o amgylch Gaiman a threfi cyfagos.

Dydd Iau 12.4.12

Nol i’r gwaith heddiw!  Trelew ydi’r lleoliad gweithio ar ddydd Iau , felly nol a mlaen i fano.

Brynhawn ‘ma daeth y gath wen sydd wedi dechrau dod am dro i Dy Camwy wythnos dwetha , yn ol eto i ymweld! Roedd Lois wedi dweud wrth Iwan mewn neges “mae o wedi dod nol” a Iwan yn meddwl mai Pat McCarthy a’i foto beic oedd Lois yn son amdano , “Pwy , Pat ?” Felly mae’r gath bellach yn cael ei alw’n Pat , Pat fel hogyn neu hogan….dani ddim yn siwr!!!!! Dani wedi bod yn gadael y drws ffrynt a cefn yn gorad pan yn braf i gael awyr iach! Felly dyma sut mae Pat wedi darganfod ffordd i mewn i fusnesu! Does dim ofn dim byd arno! Mae’n ddof iawn a busneslyd!!! Cath wen ydi Pat gyda chynffon fawr fel Wiwer!!! Mae gan lawer o gathod yma gynffonau mawr fel wiwer!

Dydd Gwener 13.4.12

Heno esi a Eryl i Walia Lan , y lle bwyta hyfryd dwi’n son amdano oromd mae’n debyg! Wel pwy bynnag sy’n dod yma , da’ chi’n gwybod lle i fynd i drio bwyd arbennig rwan ‘dydach!!  Fedrwch chi ddim dod yma heb fynd i fano! Cafodd Eryl a minnau fwyd blasus iawn! Porc gefais i gyda saws afal , a Eryl cig eidion gyda saws mwstard. Doeddwn i ddim wedi cael pwdin o gwbl yno , gan fy mod yn llawn bob tro! Ond heno roeddwn am drio , felly cafodd Eryl a minnau un i rannu! Crymbl gellyg gyda hufen ia cinamon. Lyfli!

Dydd Sadwrn 14.4.12

Bore ma roedd gennyf gwrs athrawon yn Nhrelew am 9am tan 12dydd , roeddwn yn dysgu’r 2 grwp gan fod Ana yng Nhymru am bythefnos.

Brynhawn ‘ma ar ol mynd nol adra i Dy Camwy coginiais fisgedi ‘Nain’ a gwneud mwy o ‘lemon cheese’! A cafodd Eryl eu profi!!

Heno cefais wahaoddiad i fynd i dy cariad Sibyl , Pablo ,yn Gaiman am asado bach yn y ty. Doeddwn heb gael asado o’r blaen. Felly edrych mlaen a daeth Eryl hefyd. Yno roedd Sibyl , Pabl , Eryl , Sebastian , Franco a fi! A daeth dau arall nes mlaen. Yn y ty roedd rhywbeth tebyg i dwll enfawr yn y wal , fel popty mawr i fedru cael asado (fel bbq ond Archentaidd wrth gwrs) yn y ty! Roedd Eryl a fi wedi dotio , ac wir yn meddwl ei bod yn syniad da cael un o’r rhain mewn ty nol adra!! =)

Cawsom wledd o gig , cig oen , porc , chorizo blasus iawn a salad ayyb. Bendigedig! Llawn dop wedyn! Aethom nes mlaen i Drelew i glwb mos Rexos! Roeddwn angen bod yn ofalus gan fy mod dal i fod i wella ar ol y tonsilitis. Soniais yn gynharach ar ferched a dynion i gyd yn gwisgo du yma ac yn y clwb nos mewn ciw ty bach , sylwais mai fi oedd yr unig un mewn lliw! Wel…..heno….roedd tipyn o ferched wedi gwisgo mewn sodlau gwyn…..ia gwyn =/! a sgertiau mor fyr…..eto gwyn! DWi’n berson sy’n sylwi ar lawer o betha , ella eich bod wedi sylwi….?!!!  Roeddwn yn chwerthin wrth sgwrsio efo Eryl am y peth!! A minnau yn fy mwts cowboi! Ond hefyd mae lalwer yn gwisgo yn andros o ‘casual’ hefyd i fynd i glwb nos! Dynion mewn crys T a thrainers neu gonverse! A rhai merched mewn jins golau a ‘sgidiau neu fwts fflat a gwisgo’n ddigon plaen. Mae’n braf hefyd nad yw pobl yn poeni gormod am sut maent yn edrych , ond wedyn dwi’n poeni fy mod mewn clwb mewn bwts cowboi a ddim fy sodlau de! Ella dylwn ddysgu gan rhain!! DWnim chwaith! Mae Rexos yn glwb llawn peli drych mawr ar hyd y tộ , cerddoriaeth uchel , mwafrif yn gerddoriaeth o’r wlad yma , a mae hi’n eitha tywyll ac anodd siarad yn iawn! Ond perswadiais Eryl i ddod i ddawnsio!! Gobeithio iddo fwynhau ei noson olaf yma yn Gaiman a Threlew!! DWi’n siwr ei fod wedi cael llawer  o nosweithiau mwy gwyllt nag oedd hon ar ei daith , haha! Roedd hi’n braf cael cyflwyno rhai o fy ffrindiau newydd i Eryl yma. Son am Eryl….mae enw Eryl yn enw ar ddyn neu dynes adra , ond dynion ydi’r rhan fwyaf dwi’n nabod. Ond yma , dim ond enw dynes ydy Eryl! Enw chwaer Sibyl digwydd bod yw Eryl! 

 

 

15.4.12

Cyn i Eryl adael , roeddwn yn benderfynol ei fod yn mynd i un o dai te yn Gaiman! Doeddwn i ddim wedi bod yn Nhy Te Caerdydd , felly fano aethom. Cymryd tua ¼ awr i gerdded yno dros yr afon ac ar hyd ffordd llychlyd iawn a phasio caeau , ieir , bwch gafr ar denyn , iar yn croesi ffordd! Ceffylau a llawer o staciau o fels gwair!  Roedd Luned wedi gyrru heibio Ty Te Caerdydd un tro er mwyn i mi weld , ond heb fod mewn. Mae gerddi smart o amgylch y ty te , a choed bychain gwyrddion taclus yn arwain fyny i’r ty te mawr crand. Mae anferth o debpt tu allan yn dweud Ty Te Caerdydd arno! Cyfle da am lun!! Mae’r adeilad yn edrych fel adeilad mewn gwlad arall , rhywle fel Moroco!  Mae’r ty te yma yn werth ei weld. Ond nid dyma’r unig reswm mae’n boblogaidd neu’n enwog. Yma ddaeth y dywysoges Diana. ‘Lady Di’ fel yr oedd yn cael ei hadnabod. Dyma mewn gwirionedd sy’n atynnu llawer yma. Sy’n anffodus mewn ffordd. Mae’r lle fel ‘shrine’ iddi , gyda lluniau lu ar bob wal. Mae tu mewn y ty te yn hynod o smart , glan a thaclus. Roedd Eryl a minnau yn teimlo ein bod mewn ty te moethus iawn. Gwyddom na fyddai’n rhad cael te yma! Ond roedd y profiad yn dda iawn!  Fel hogan sy’n coginio tipyn , a gwneud pwdinau yn bennaf , dwi’n dipyn o ‘gritic’! A golew oedd y cacennau i fod yn onest. DWi’m yn meddwl mai o achos y cacennau mae pobl yn heidio yma! Roeddwn wedi synnu nad oedd cacen gri ar y blat!! Roedd sgons hyfryd iawn (dyma’r pth gorau ar y blat yn fy marn i gyda jam  eirin cartref ) cacen hufen , cacen siocled gyda gwirod o rhyw fath byddwn i’n dweud  a dulce de leche yn y canol , teisen ddu (traddodiadol yma) , cacen afal oedd yn neis iawn , bara cartref , rhyw gacen gyda jeli  a mafon oedd yn neis a  math o grymbl a dulce de leche (jam llaeth ) a lemon meringue oedd yn siomedig a di flas i fod yn onest! Ond roedd Eryl a fi wedi joio’r profiad a tynu dipyn o luniau! Pan ddaeth y bil ….$180 pesso  , sef $90  sy’n tua £13 yr un….gwnaethom yn siwr ein bod yn gorffen y te!haha! Ond roedd cacennau yn a,lwg yn sbar gan fod cymaint! Felly roedd pawb yn cael mynd a rheiny gyda nhw adref beth bynnag. Dyna yw’r arferiad yn y tai te!

Wel , roedd yr amser wedi dod i ffarwelio a Eryl heno ma , roedd yn deimlad od ei weld yn mynd i fod yn onest! Roedd wedi bod yn braf iawn cael cwmni ffrind o Gymru yma efo fi. Dwi’n edrych mlaen i glywed hanes gweddill ei daith! Mae’n cario’n mlaen i deithio de America hyd Fis Mai.

Dydd Llun : 16.4.12

Dechrau wythnos newydd eto , iesgob maent yn hedfan bois bach! Bach o panics a dweud y gwir  , wythnos gyfan gyntaf wythnos yma o amserlen newydd ar ol y Pasg , a ofni nad oes digon o amser i baratoi a gwneud popeth sydd angen ei wneud! Ffoniais adra i weld os oeddynt wedi gyrru ffrog, trowsus a phwysicach fyth fy sodlau eto…..na byth wedi gwneud!! Maent yn brysur! Ond dwi ar bigau eisiau nhw! Ac wedi sylweddoli fod fy mhenblwydd bythefnos i ddydd Sadwrn ac isho nhw yn lle’r bwts cowboi (sy’n gret a chyfforddus ond ddim beth ydi fy syniad i o sgidiau mynd i ddawnsio…haha!!) 

Dydd Mercher :18.4.12

Ysgol yr Hendre oeddwn i eto bore ma yn dysgu Blwyddyn 3 am anifeiliad a rhai sy’n bwyta cig a ddim yn bwyta cig. Roedd dwy fyfyrwraig o’r brifysgol (sy’n dilyn cwrs i fod yn athrawes) yn fy arsylwi bore ma! Gobeithio eu bod wedi cael rhai syniadau da…..gewni weld! Dwi’n meddwl efallai eu bod yn dod nol wythnos nesaf hefyd!

Ar ol dod nol i;r ty , nesi fynd ati i wneud cacennau cri , roeddwn wedi gaddo rhai i fy nghwrs Wlpan yn Nhrelew gan nad oedd rhai erioed wedi eu trio o’r blaen!!! Fe af a rhai i gwrs bore IAu yn Nhrelew hefyd , y bobl hyn.                

Dydd Iau 19.4.12

Bore ma cyn 6am  ,cyrhaeddodd Clare o’r Andes. Clare fel y gwyddoch bellach yw fy mos. Mae hi’n dod lawr i’r dyffryn unwaith y mis ac yn gwneud y cwrs athrawon ar fore Sadwrn. DWi’n mynd i’w harsylwi fore Sadwrn.

Ffwrdd a fi am 9.30 am ar fws i Drelew i roi gwers a sgwrsio gyd a fy nosbarth o bobl hyn.. Dwi wir wrth fy modd efo nhw! Cael sgwrs am hyn a llall a son am Gymru a’u hanesion hwy o’r wladfa ayyb. Cefais fenthyg llyfr ‘Nel fach y Bwcs’ gan Celia , wel am stori hyfryd! Dwi’n anog unrhyw un i’w darllen. Difyr iawn! Maent eisiau i ni gyd fynd i’r fferm ble mae’r stori wedi ei lleoli sef ym Mryn Crwn. Byddai hyn yn neis iawn , gobeithio y gallwn drefnu yn y dyfodol agos!

Heno oedd fy ngwers Wlpan 1 yn Nhrelew , yma oedd un erioed wedi trio cacen gri! Felly cafodd un heno , a roedd yn hoff iawn ohoni felly cyerodd fwy! Hapus iawn eu bod wedi mynd lawr yn dda!

Dydd Gwener 20.4.12

Tywydd wedi oeri tipyn yma! Angen gwisgo cot a sgarff yn bore a nos yma!

Bob tro mae Clare yn dod lawr mae’n achlysur/esgus cael mynd i Walia Lan! Felly aeth Lois , Esyllt , Clare a minnau am bryd o fwyd yno! Neis iawn fel arfer! Oni wir wedi blino heno! Mae wedi bod yn 12 nos (ish…hwyrach hefyd) arnai yn mynd i’r gwelu! A dyna oedd hi eto heno wedi 12nos! Ac isho codi yn fuan bore Sadwrn i fynd i Drelew!

Dydd Sadwrn , Ebrill 21

Mynd i gwrs athrawon yn Drelew wnesi i bore ma i arsylwi Clare (y bos!) yn rhoi gwers! Rhaid dweud i mi gael traffarth codi ar ol gwely hwyr neithiwr hefyd ar ol bod alan am fwyd efo Lois , Clare a Esyllt yn Gwalai Lan! Wedi teimlo’r prysurdeb a meddwl nad oes digon o oriau’n y dydd wythnos yma! A mae’r penwythnos yn hedfan yn enwedig gan bod cwrs athrawon i;w gynnal heyfd tan 12dydd!  Yna am 3.30pm roedd Luned yn mynd a Clare , Lois a minnau i Eglwys San David (Dewi Sant) yn Nolavon. Yma roedd cymanfa ganu heddiw. Mae cymanfa yng nghapeli/Eglwysi yr ardal unwaith y mis. Eglwys fach a del iawn wedi ei hamgylchynu a chydig o goed , hen dractor bach wedi ei barcio gerllaw a chi yn gorwedd wrth ei yml a chydig o ieir yn crwydro o gwmpas! Wrth siarad gyda Rebeca sy’n dod i fy ngwers yn Nhrelew ar fore iau sef yr  aelodau hyn – dwedodd mai ei hen hen Daid ddaeth a chloch yr Eglwys , roedd wedi dod o  Lanfairfechan. Gan fod yr eglwys wrth yml coed a afon , roedd y lle’n bla o bryfaid a mosgitos! A mae nhw’n pigo drwy ddillad tenau fel ‘leggins’…..felly do cefais fy mhigo fwy nac unwaith!!

Heno cafodd Lois a minnau swper (ar ol ffarwelio efo Clare oedd yn dal bws nol i’r Andes) yn nhy Rebeca a Juan/Sion yn yr Hen Bost ar draws y ffordd.Roedd Pedr yno , Billy a Gladys a Lois a minnau. Canelloni gawsom ni , dyma y tro cyntaf i mi brofi canelloni! Fel crempog tennau iawn ydyn nhw , a roedd sbigoglys (spinach) y tu mewn iddynt , roedd wedi ei weini gyda darnau o gig i ni. Blasus iawn!

 

 

Dydd Sul 22.4.12

Cysgu tan tua 10am….diolch am hynnu!!! Mae’n chydig bach mwy na’r arfer! Heddiw rhaid gwneud gwaith!  Am 6pm dwi’n mynd i gyfarfod Diolchgarwch yng Nghapel Bethel , Gaiman. Lois sy’n trefnu’r gwasanaeth. Dwi’n darllen darn yn y gwasanaeth. Mae’n fy nrysu braidd bod y Diolchgarwch rwan….ond mae hi’n dymor yr Hydref yma felly mae’n gwneud synhwyr! Ond dwi yn conffiwsd braidd wrth siarad efo bobl adra a fama a ballu efo’r tymhorau ayyb!!! ………

Roedd y pulpud/set fawr yn llawn o ffrwythau , llysiau , blawd a chynnyrch lliwgar a bendigedig yn y capel. Roedd nifer yn cymeryd rhan , yn canu , darllen a chwarae offerynnau.

Erbyn deall , roedd pobl yn cyfrannu cynhyrch  ac yna roedd y cynyrch yn cael ei ddosbarthu mewn boscus i henoed neu’r anghenus yn yr ardal ac yn cael eu cyflwyno gan Luned a Lois foru wrth i Luned lwytho ei char gyda’r bwyd a mynd i weld henoed Gaiman……cafodd Lois a minnau focs i’w rannu gan y capel hefyd! Diolch iddynt! Roedd blawd , ffrwythau a llysiau a jar anferthol o fêl!

Dydd Llun 23.4.12

Mynd i Ysgol yr Hendre fel arfer bore ma , ond ar ol cyrraedd cael gwybod nad oedd raid i mi roi gwers gan ei bod yn ddiwrnod cenedlaethol y llyfr….a minnau wedi bod wrthi’n paratoi nes 12nos neithiwr!! Ond dim bwys fe wneith y wers at ddydd MErcher! Cyn dal bws nol am 12.30pm , mentrais gan ei bod yn fater o raid i mewn i siop wallt yn Nhrelew! Roeddwn wedi sgwennu brawddegau y byddwn ei angen mewn siop wallt yn fy iphone….ond methu ffeindio nhw oni ar ol cerdded mewn i’r siop! Cwbl oeddwn yn wneud oedd pwyntio at fy ffrinj (fringe) a dweud “pocito”!!! Sef dipyn bach! Mae pobl wedi dweud wrthai bod pobl trin gwallt yn hoffi torri lot o wallt efo’u siswrn! ‘Oni ofn!! Ar ol gwneud dwedais wrth y ddynes oedd efo gwall ‘bleach blonde a darnau pinc llachar ynddo , i dorri ‘pocito’ eto! Gwnaeth yn iawn chwarae teg! Lwcus achos dwi’n ffysi! Roedd hi’n eiddgar i gael gafael ar fy ngwallt i gyd i’w dwtio a thorri , ond doeddwn ddim am adael iddi! Roedd fy nghalon yn curo ddigon fel mai wrth gael torri fy ffrinj!!! Dwi’n siwr bod mwy o ofn arnai na phan dwi’n cerdded ar y bont bren dros yr afon yn Gaiman!!! A mae hynu yn ddigon brawychus!!

Beth bynnag $15 (tua £3) a dwi’n gweld rwan! Felly diolch byth , athi’n iawn!!

Heno esi i ymarfer cộr am 9 tan 10.20pm! Rwan dwi’n gorffen y blog am rwan! AC yn ymddiheuro am yroedi MAWR am y blog yma! Ond rhwng bob dim athi fler do! Felly rhaid mi drio cael amser bob tro mae rhywbeth gwerth ei nodi….i’w nodi’n syth ‘de!

Dwi’n mynd i’r Andes dros benwythnos hir (Dim gwaith Dydd Llun na Mawrth yma) , mae Clare a minnau angen mynd dros y ffin i Chile i stampio’r Pasport a adnewyddu fisa , rhaid gwneud hyn bob 3 mis. Dwi’n falch bod Clare angen mynd hefyd , ne ‘sa gen i ddim syniad beth i’w wneud! Mae Lois yn dod hefyd , felly bydd cwmni gennyf ar y daith o 8 awr dros nos i’r Andes! Cewch yr hanes wythnos nesaf a digon o luniau gobeithio! Am y tro , Chau!xx

Advertisements

Posted April 24, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: