Chwarter Canrif….chwarter call?! Dathlu ym Mhatagonia!Blog 8!! =)   Leave a comment

Blog 8

Dydd Mercher , Ebrill 25 , 2012

Bore ma roeddwn yn ysgol yr Hendre , ac unwaith eto roedd dwy fyfyrwraig yn fy arsylwi. Roeddwn wedi gwneud gwers am anifeiliaiad oedd yn ac ddim yn dodwy wyau. Roeddwn wedi creu ‘Power Point’ ar fy nghyfrifiadur i fynd efo fi. Bechod nad oes ffasiwn beth a bwrdd gwyn rhyngweithiol yma i blant gael gweld y pethau  ‘ma ychydig yn fwy! Ond dim problem , roedd pawb yn gweld ac yn mwynhau gobeithio!

Roedd gennyf wers yn syth wedyn yn adeilad Dewi Sant yn Nhrelew gyda 3 myfyriwr sy’n paratoi ar gyfer arholiad CBAC ym Mis Mehefin. Ond dim ond un ddaeth eto y tro hyn yn anffodus! Ond manteisio ar y cyfle i fagu ei hyder i siarad Cymraeg.

Yna dal bws i fynd yn ol i’r Gaiman (adra!) a roedd Ricardo wedi cynnig mynd a Lois a minnau am dro gan ei fod yn gweithio o amgylch y ffermydd ac yn berchen ffarm ei hun. Aethom am 3pm i ardal Tir Halen. I ddechrau aethom i fferm Bod Unig , yma roedd Rhys Roberts a’i wraig yn byw.Brawd i Elan Jones ydy Rhys. Dwi wedi cyfarfod Elan tua pedair gwaith dros yr wythnos a hanner ddwetha gan ei bod yma ar ei gwyliau yn mynd i gwrdd a theulu a hen ffrindiau. Symudodd i hi i Lerpwl i fyw , ac yno mae hi bellach. CEfais sioc o glywed hynny gan fod ei hacen ogledd Cymru mor gryf. Meddai hi , mae cymuned Gymraeg dda iawn yn Lerpwl.   Roedd Rhys yn 85 mlwydd oed ac allan oedd o yn nol dŵr pan gyrhaeddom ni. Roed dyn edrych yn dda iawn am ei oed! Ar y dechrau roeddwn wedi synnu gymaint ar ei acen , doedd dim acen Cymraeg Patagonia ganddo o gwbl , ond acen Gogledd Cymru wych!  Y tueddiad ydy bod pobl y ffermydd ddim yn mynd lawer o’r fferm , roedd hyn yn wir am Rhys Roberts , doedd byth yn cael y cyfle felly i ymarfer ei Gymraeg , roedd yn syndod pa mor rhugl a pherffaith oedd ei Gymraeg , ar acen gryf ‘ma! Roeddwn wedi dotio ac yn mwynhau gwrando arno’n siarad! Roedd ei wraig hefyd yn siarad Cymraeg.  Roedd teulu Rhys Roberts yn dod o Flaenau Ffestiniog. Roedd carterf ei Hen Daid wedi ei chwalu er mwyn gwneud ffordd fawr.   Cafodd Lois , Ricardo a minnau faté gyda Rhys  ei wriag a’u wyr sy’n gweithio ar y ffarm hefyd.  Wel doeddwn heb gael gymaint o mate a hyn ers cyrraedd yma , a roeddwn wir yn mwynhau!

Roedd dwy fuwch odro ar y fferm , welais i mohonyn nhw chwaith. Roedd gwraig Rhys yn eu godro i gael llefrith i’r ty. Does dim llawer o ffermydd godro yma bellach , mae’n anodd iawn arnynt , yn debyg i sut ma sefyllfa wedi bod adra.  Cawsom gawod o law heddiw! Wrth ffarwelio tu allan y ty ffarm , roedd gwraig Rhys yn son am yr ‘hogla’ glaw’.

Gadael Bod Unig a mynd i weld y twrbin nesaf , Twrbin ‘Crocket’ , dyma y ffordd gyntaf o gynhyrchu trydan i’r ardal.

Yna aethom i weld pont bren oedd yn croesi’r afon , yn Nolavon.

Aethom nesaf i fferm Ricardo , does dim enw ar y fferm ar hyn o bryd gan fod Ricardo yn  nghanol proses o ddarganfod enw gwreiddiol y ffarm , mae’n credu mewn cadw’r enw gwreiddiol , sy’n syniad gwych dwi’n meddwl. Mae’r ffarm yn fawr iawn! Roedd yn agoriad llygad i mi sy’n dod o ffarm fach yng Nghymru! Roeddwn wedi dotio cael mynd ar y ffarm rhaid dweud , mae hi’n gymaint o amser ers gweld buwch mor agos ayyb!!haha! Roeddwn yn dotio gan bod hiraeth gennyf am yr anifeiliad ar ffarm adra. Cadw llouau ar gyfer cig oedd Ricardo. Adeg yma o’r flwyddyn mae mewn cysylltiad gyda ffermwyr yn yr Andes , er mwyn trefnu prynnu llouau hereford.  Herefrd yw’r unig frid dwi wedi weld o gwmpas yma a dweud y gwir,wrth holi , dyma’r brid mae’r fwyafrif yn fagu gan ei fod yn frid sy’n ddibynadwy a hawdd eu tri ac yn byhafio ar y tir! Mae Aberdeen Angus hefyd meddai Ricardo yn frid amlwg yma , er nad ydw i wedi gweld rhai eto. Roedd brid arall y soniodd Ricardo amdynt hefyd…o Swistir dwi’n siwr ddwedodd o , sy’n goresiad o hereford a rhywbeth arall….bydd rhaid ffeindio allan eto beth oedd enw’r brid sy’n anghyfarwydd i mi! O ran gwartheg godro , sydd yn brin yma , mae rhai frieisian a mae jersey mae’n debyg yma hefyd mewn rhai llefydd.

Yn ol at ffarm Ricardo , gwelais y stoc o herefords oedd wedi cyrraedd y ffarm yn barod o’r andes. Roedd yn disgwyl cyfanswm o 520 erbyn mis Mehefin! Mae wedi dechrau o ffarm tipyn llai ond wedi datbylgu a thyfu dros y blynyddoedd , mae’r nifer o louau mae’n ei brynu yn codi bob blwyddyn bron! Mae ganddo weithwyr ar y fferm , esi mewn i un adeilad ble roedd cynllun o’r fferm a’r tir o’i chwmpas ar y wal , a siart yn nodi faint o fels gwair oeddyn wedi eu cael o bob cae! Waw! Roedd Ricardo a’i weithwyr yn cael cyfarfod bob dydd Llun i drefnu a chynllunio’r wythnos a beth oedd angen ei wneud mewn rhai caeau a’r anifeiliaid a pha gaeau oedd i;w defnyddio iddyn nhw! Y sytem gyda’r gwartheg oedd – eu rhoi mewn cae , oedd yn cael ei ddyfrio yn y dydd , a symyd ‘letrig ffens’ 3 gwaith y dydd! Roedd un o’r gweithwyr neu Ricardo yn mynd i edrych ar y stoc i weld os oeddynt angen mwy o fwyd neu ddim , ac os y byddent , amser symud y ffens! Felly fel arfer symud ffens 3 gwaith y dydd!

Gwelais y gwartheg yn  y cae a hefyd y rhai oedd ar y ffarm yn cael eu  bwdo gyda chorn , gwair a cheirch yn hytrach nag yn y cae. Roedd ei stoc i gyd yn edrych yn wych! Yn un rhan roedd rhai newydd gyrraedd , a minnau’n holi am y gwahaniaeth oed/maint yn rhai o’r llouau , roedd geni biti dros 2 fach iawn oedd yna! Ond mae’n debyg ar ol i;r holl stoc newydd gyrraedd , mae’n tynnu;r rhai bach  (o dan hyn  a hyn o bwysau) a’u rhoi i gyd gyda’i gilydd a’u bwydo gyda cecs ayyb.

Roedd nifer fawr o fels gwair mewn siediau neu o dan do ar y fferm , roeddynt yn gwerthu rhain i ffermwyr eraill hefyd. Ffarm daclus dros ben o beth welais i!

Dydd Iau , Ebrill 26

Mynd i Drelew i roi gwers Gymraeg i oedolion bore ma. Wedyn ar ol galw mewn yn Ysgol yr Hendre ar gyfer galwad skype , nol ar y bws i fynd i Gaiman. Paratoi gwaith at ol-feithrin yn Ysgol Yr Hendre am 5.30pm tan 7pm , yna cwrs oedolion Wlpan o 7 tan tua 9pm!

Mae Sara wedi cyrraedd o Gymru , sef athrawes newydd Ysgol Yr Hendre , fydd yn cymryd lle Pedr Mc Millan. Mi fydd Sara a minnau yn rhanu ty rhyw dro ym mis Mai , yn Nhrelew. Dwi’n ‘nabod Sara drwy Ffermwyr Ifanc Eryri, dwi’n Clwb LLanrwst wrth gwrs , a hithau yng Nghlwb Dyffryn Nantlle. Roedd hi wedi cyrraedd ers Nos Fawrth ond oherwydd prysurdeb gwaith doeddwn hwb ei gweld eto! Daeth hi i’r wers ol-feithrin ataf heno. Braf oedd ei gweld ac ei bod i weld yn rel boi!

Yn ystod cwrs Wlpan o 7 ymlaen  , dechreuais deimlo’n andros o flinedig a dolur gwddw …..o naaaa dim eto!! Dim ond pythefnos sydd ers mi wella o donsilitis yma!

Ar ol cwyno wrth Lois druan a gadael i 3 merch oni fod i rpoi gwers iddynt yn y bore mod i ddim yn dda , esi syth i ngwelu!

Dydd Gwener , Ebrill 27

Saaaaal =( Tonsilitis eto , fatha bechdan tro ma yn anffodus. Dim hwb a dim lawer o awydd bwyd. Roeddwn wedi dod a phenecilin efo fi , felly cynryd rhain yn lle mynd at y doctor eto! Dwi’m yn ffan o fynd at y doctor , ond pwy sydd ‘de?! Cysgu lot oedd fy hanes heddiw , a gorfod gwenud penderfyniad o beidio mynd i’r Andes heno =( doedd dim stad mynd arnai i unman ond gwely. Roeddwn wedi edrych mlaen gymaint am fynd hefyd =(  Roeddem wedi son efallai mynd nos foru , ond gwnaethom y penderfyniad o beidio , rhag ofn i mi fynd yn waeth wrth wella teip o beth. Dim eisiau gwthio fy hun i wella a thrafeilio mor bell (8awr) a minnau ddim yn dda , dario’r hen donsils ma yn creu trafferthion! Siom , ond fel oedd Lois yn ddweud , bydd digon o amser i fynd eto ,dwi yma am bron i 8 mis arall! A gallaf fynd i Rawson sydd ddim yn bell iawn o Gaiman i dalu tua $300 pesso i stampio fy mhasport yn lle. Gobeithio cawn ni drip ir Andes yn fuan iawn achos dwi wir yn edrych mlaen!! Dydd Llun efallai awn ni i rhywle am y diwrnod yn lle pan fyddai’n well. FEl soniais , mae hi’n benwythnos hir o wyliau. Ddim nol yn gwaith tan dydd Mercher…..a does dim cysylltiad i’r we ers bore ma am ryw reswm …o diar! Braidd yn od hebddo ar ol arfer gydag o yn y ty  ac maen help mawr i wneud gwaith!

Dydd Sadwrn Ebrill 28

Mae’r gwddw’n teimlo ychydig yn well! Dwi dal braidd yn simsana di-hwb , ond yn gwella yn araf bach! Byth wedi cael y cysylltiad i’r we yn ol yn anffodus!

Dydd Sul , Ebrill 29

Daeth Luned draw a chawl mewn jar i mi a Lois! Roedd Lois yn meddwl ei bod yn dal rhywbeth gan ei bod hithau’n dechrau tagu ac yn ddi-hwb! Ew dani’n iach yma! Dyma ddywedais wrth Luned ar ol iddi fy nghyfarch efo “Ew dachi’n welw”! ac ar ol i mi esbonio am Lois hefyd , ticlodd y linell yma fi “ow dachi bobl yn ddelicet”!!! Da di Luned! Ond dwi’n siwr bod pobl yn meddwl fy mod i’n ddelicate wir yn bod fel dwi 2 waith o fewn 3 wythnos! Anaml dwi’n sal a deud y gwir oni bai am rhen donsils ma llu! Beth bynnag , oni’n meddwl heddiw nad oeddwn wir eisiau eistedd o gwmpas efo cur pen , a’i wneud yn waeth yn meddwl am waith! Felly mi es i’r gegin a choginio! Gwnes i frownies siocled a dulce de leche (caramel) yn fy nhre silicon newydd (i wneud cacennau bach i fod…ond mae problemau efo rai o’r tuniau yma , pethau’n sdicio ayyb! A trodd y brownies allan yn berffaith a dweud y gwir! Blasus iawn , ychydig o ‘grynsh’ ar y tu allan a meddal neis tu mewn!mmm! Rhaid mi frolio pan mae rhywbeth yn mynd yn iawn! Mae’r popty ma’n boeth iawn a mae angen arfer efo hi ! Wedyn dyma fi’n rhoi cynnig ar wneud bara brith (bara brith cacen llu , nid bara!!)  , rysait (recipe) Nanan wrth gwrs , fel arfer! Roeddwn ofn gwastraffu cynhwysion a dweud y gwir , snam byd yn ngwylltio fi fwy! Roeddwn wedi trio gneud sbynjis bach unwaith , ond aethant yn galed fel cerrig! Roedd Lois wedi trio gneud Teisen ddu (sy’n enwog yma a chysylltiad Cymreig) Ond roedd honno wedi mynd yn galed efyd efo’r popty ma! Ond mi wnesi fara brith bach i drio tro ‘ma , felly hanner y cynhwysion! Gwnes hi mewn tin crwn bach , a rhoi hwnw mewn tin llawer mwy gyda dipyn o ddwr ynddo. Tra oedd honno yn popty , ffoniodd Sybil ,sy’n perthyn i mi , yn cynnig  i mi ac i Lois fynd draw am baned! Felly ar ol 40munud o fod yn popty tynnais y bara brith allan…..hwreeee! Doedd hi ddim yn galed! Roedd hi’n hynod o feddal neis gyda’r syltanas wedi chwyddo’n fawr neis! Mae hi fwy fel cacen a dweud y gwir! Ond yn fwytadwy =) Hapus iawn! Felly am drio gwneud mwy at Ddydd Sadwrn pan bydd pobl yn dod draw dwi’n gobeithio ar gyfer fy mhenblwydd! Gobeithio gnweith popeth droi allan yn iawn fel maent wedi heddiw! Ffwrdd a Lois a minnau wedyn i dy Sybil dros y bryn a minnau’n mynd a chydig o frownies i Sybil. Roedd hi wedi gosod bwrdd i ni gyda the hyfryd. Cwpan a soser ayyb! Sgons cartre oedd hi newydd wneud , bara cartref a chacen siocled oedd yn edrych yn arbennig o dda! I ddechrau brechdan jam….jam bricyll (apricot) cartref  a jam prunes. Dwi wrth fy modd gyda jam , ac wrth gwrs wedi arfer cael jam cartref a gwneud jam cartref. Ond un o fy hoff jam siop adref oedd jam apricot. Felly tro cyntaf heddiw i mi gael jam apricot cartref! Roedd mor flasus! Popeth yn wych gan Sybil! A’r gacen jocled oedd yn syllu arnaf a minnau’n syllu nol…..wel roedd hi’r gacen sbynj orau dwi di gael yma , wir i chi! a hufen siocled yn ei chanol! I fod yn onest , dydy nhw ddim yn giamstar ar neud sbynj yma o be dwi di weld hyd yma! Yndw dwi’n cymharu efo adra a rhai dwi’n wneud wrth gwrs!!! Maent yma yn giamstar ar bethau gyda phastry neu ‘facturas’ sydd yn y siopau bara/becws yma , sut ellai esbonio….maent yn debyg i croissant , ond yn felys a gyda llenwad o bob math ar gael! DWi wedi bwyta swp ohonynt yma’n barod ….gormod! Di dotio braidd! Wedyn mae ganddoch deisen ddu sy’n enwog yma , dydyn nhw ddim yn gwneud bara brith yma o gwbl.

Beth bynnag dwi’n mynd ‘off track’ wan dydw!!

Yn ol at Sybil , cawsom sgwrs bach neis dros de , a wedyn roedd hi’n amser i Pwpi y ci ddod mewn i;r ty tua 7pm gan ei bod yn dechrau twyllu. Wel mae hi’n gi bach annwyl iawn ac wrth ei bodd gyda sylw a chosi bol! Roedd Lois a fi wedi dotio!  Yna aethom yn ol i Dy Camwy , gyda darn o gacen siocled gan Sybil! Diolch yn fawr =)!

Dydd Llun 30.4.12

Bore ma , codais , cael paned a iogwrt  a mynd i’r Locutorio ‘ma wedyn , dwi heb fod ynddo o’r blaen. Diwrnod gwyliau ydi hi heddiw a foru felly doedd pob man ddim yn gorad. Ond foru bydd hyd yn oed llai , gan mai diwrnod y gweithwyr ydi hi foru , felly siwr bydd rhan fwyaf o siopau Gaiman wedi cau. Beth bynnag roedd hi;n braf cael mynd ar y we yn y locutorio bach ‘ma gan nad oes cysylltiad am ryw reswm ers dydd Gwener yma. Cysylltiad sydyn ar facebook , wedyn ebostio rhai ynglyn a gwaith wedyn nol i’r ty am tua 12.45pm ar ol bod yn y siop fara yn nol ychydig o hufen ia i ‘soothio’ y gwddw ‘ma! Roedd Luned wedi ffonio yn dweud ei bod yn mynd  a Lois a fi am dro brynhawn ma. Felly cawl butternut squash a hint o sinsir  oni ‘di neud diwrnod o’r blaen  i ginio a brownie a hufen ia i bwdin! Neis iawn!

Daeth Luned am tua 3pm i nol ni!! felly i ddechrau ffwrdd a ni i Gapel Bethel yn Gaiman , yno roedd criw yn paratoi set ar gyfer ffilmio cyfres deledu , ac mae hanes riflero John Daniel Evans o Gymru ynddo. Efallai eith Lois a minnau yno i weld y ffilmio yforu os gwyddwn pa amser. 2 fis oedd gan y criw i ffilmio gwerth 8 rhaglen 25 munud! Llawer o waith!! Mae’n debyg bod y person sydd wedi ei hysgrifennu wedi ennill cystadleuaeth neu rhwybeth o’r fath i gael swm ariannol at gynhyrchu’r rhaglen. $800,000 pesso gafodd o , sydd chydig dros £112,000.00 . Bydd y rhaglen yn cael ei dangos ar ol i’r holl waith hir a blinedig o olygu orffen felly efallai flwyddyn nesaf! Bydd ar sianel teledu Buenos Aires , felly bydd ar gael i bawb yma weld. Heddiw roedd y criw ffilmio ar fferm yn Nolavon. Cawsom sgwrs gyda un boi oedd yn rhan o hyn , roedd yn ffan mawr iawn o’r band Gorky’s Zygotic Mynci digywdd bod! Ond yn anffodus dyma’runig beth da glywsom ganddo am Gymru wedyn! Ar ol dweud ein bod yn gweithio ddatblygu a dysgu’r Gymraeg yma , doedd dim llawer o fynedd ganddo gan ei fod wedi trulio gormod o amser yn ganol pethau Cymraeg mewn ffordd o ddweud dwi’n meddwl a cynharodd y Gymraeg i hyroglyphics! Wel wir!

Yna aethom ymlaen i Dir Halen  i Gapel Bethel yn fano. Nid oedd yn agored , ond mynd i weld ble oedd o ayyb. Mae’n debyg yma roedd rhai fy nheulu Schultz yn mynd.

Gan ein bod yn yr ardal , manteisiodd Luned ar y cyfle o fynd i’r fynwent yno. Roedd yn bell o bob man , gyda dim ond ychydig o gerrig beddi yno. Ond roedd y rhan fwyaf o’r cerrig beddi yn gymraeg. Roedd hyn yn deimod od , ond eto yn rhyfeddach fyth roedd dwy y des ar eu traws yn saesneg! A rhai yn Sbaeneg wrth gwrs. Roedd Luned eisiau lluniau  o rai o’r cerrig beddi gan ei bod angen gnweud gwaith i rhywun ar gerddi neu ddywediadau oedd ar y cerrig beddi Cymraeg , a roedd un dyn cyfarwydd oedd yn eu gwneud.  Daethom ar draws un garreg fedd , roedd dyn ifanc iawn wedi ei daro gan fellten wrth weithio ar y tir , yn aredig cae dwi’n meddwl. Cymro oedd o.

Roedd hi’n ddiwrnod gwyntog iawn heddiw,gwynt o’r gogledd, a hynod o gynnes. Wrth deithio drwy Dir Halen roedd llwch i’w weld yn yr aer , yr awyr yn llwyd iawn. Mae’n debyg bod llwch ar ol y trafferthion mawr llynedd , dal i fod ar y paith wedi setlo , a bod hwnnw wedi ei chwythu o’r paith heddiw yn y gwynt cryf , felly llwch yn yr aer.

Yna galw wnaethom yng Nghapel Ebenezer sydd yn cael ei adnewyddu ar hyn o bryd. Nes malen wedyn galw i weld lleoliad Capel Glan Alaw , sef y Capel oedd yn y ffilm Patagonia.Mae’r Capel yn 125 oed ar Fai’r 15fed.

Ar y ffordd nol i’r Gaiman , aethom i dy Irma a Ieuan Williams. Maent yn Nain a Thaid i Gwenda sy’n dod i fy ngwersi ôl-feithrin ar nos fawrth yn Gaiman. Cawsom sgwrs a chroeso cynnes , paned a chacen afal! Cefais sgwrs gyda Ieuan oedd yn arfer bod yn ffarmwr , son am wartheg godro a sut dani ffarmio yng Nghymru ayyb! A son am y sefyllfa rwan. Roedd o wedi arfer godro tua 35 o wartheg godro meddai o gyda llaw , flynyddoedd yn ol!

 

 

Dydd Mawrth , Mai 1af , 2012

Daeth Sara draw i’r Gaiman heddiw. Sara ydy’r athrawes newydd yn ysgol yr Hendre , roeddwn yn nabod Sara cyn dod yma drwy Ffermwyr Ifanc Eryri , mae hi yng Nglwb Dyffryn Nantlle. Roedd hi’n ddiwrnod y gweithwyr heddiw , fell doedd ddim yn diwrnod defrydol i wahaodd Sara am drip o amgylch Gaiman gan bod pob man wedi cau heddiw! Ond aethom am dro bach i ddangos llefydd adnabyddus fel y ty cyntaf , y capel a Thy ag ysgol Camwy wrth gwrs!! Yn anffodus cefais y newyddion drwg heddiw bod un o’m perthnasau yma wedi marw 1pm , sef Vilda , yn 69 oed. Felly ar ol derbyn y neges gan Luned roedd rhaid i mi wybod beth oedd y cam nesaf , mae pethau’n wahanol yma felly doeddwn ddim yn gwybod pryd oeddwn i fod i gydymdeimlo ayyb. Yma y traddodiad ydi bod y teulu yn y marwdy (morgue) gyda’r arch bron yn syth wedyn. Ond doeddwn i ddim yn deall mai dim ond un ystafell oedd. Felly ffwrdd a mi gyda Luned a Tegai am tua 5pm i gydymdeimlo. Esi a rhosyn pinc o’r ardd gyda mi i , roedd Luned wedi dweud y byddai hyn yn rhywbeth neis i’w wneud. Does dim blodau ar gael mewn siopau fel adra yng Nghymru.  Cefais dipyn o sioc i fod yn onest , doeddwn ddim yn disgwyl cerdded mewn i weld yr arch o mlaen  , ar agor. Roedd yn brofiad anodd iawn a gweld y teulu agos yn galaru. A chwrdd a mab Vila am y tro cynta o dan y fath amgylchiadau. Dwedodd Luned wrthai i fynd i roi y blodyn yn yr arch , felly dyma wnesi. Roedd hi’n barchus i aros am tua 20 munud i hanner awr yno. Daeth mwy o bobl yn i gydymdeimlo felly gadawom y marwdy. Roeddwn yn teimlo dros Sybil yn arw , efo hi rwyf wedi bod mewn mwyaf o gysylltiad yma gan fod Vilda wedi bod yn gwanhau braidd. Ond dwi mor falch fy mod wedi cael sgyrsiau a chydig o amser gyda Vilda yn ystod fy 2 fis cyntaf yma.

Nol i’r ty wedyn.

Daeth Sara a Lois yn ol ar ol ffeindio un siop fach ar agor i gael snac bach! Sef y siop yn y garej betrol!!

Methodd Sara y bws 6.30pm , felly aethom am sbec arall i weld y ffilmio yng Nghapel Bethel. Buodd Lois a minnau yno ddoe hefyd.  Doedd neb yn cymryd fawr o sylw ac mae’n debyg ddim eisiau new gael gwybod beth sy’n digwydd yn y sgript , felly ona aethom yn ol i aros am fws arall i Sara am 7pm.

Dydd Mercher , Mai 2ail

Roedd angladd Vilda am 4pm heddiw. Yma ma pobl yn cael eu claddu y diwrnod wedyn. Roeddwn yn ymwybodol bod pobl yn gwisgo’n llai ffurfiol ar gyfer angladd yma i gymharu ag adra. Ond dwi’n teimlo yn bersonnol bod rhaid bod yn daclus wrth gwrs. Nesi ddim gwisgo du i gyd , ond fedrwn i ddim meddwl am wisgo jins o gwbl.  Ar ol stryffaglu i ddweud wrth y dreifar tacsi am fynd a fi at y marwdy  , diolch byth aeth a fi i’r lle iawn. Roedd llu o bobl tu allan , a llawer mewn jins ac yn ‘casual’ dros ben. Fel eu bod yn ‘picio i’r siop’ teip o beth. DWi ddim yn meddwl hyn yn amharchus , achos dyma sut mae nhw yma , ond barn ac arferiad gwahanol sydd gen i achos bod pthau’n wahanol yng Nghymru ynde. Roedd y teulu wrth gwrs yn smart a llawer yn gwisgo du. Roeddwn yn cyrraedd am 3,35pm , roedd llawer iawn yno. Yr un lle a bues i ddoe yn gweld y corff a’r teulu i gydymdeimlo. Roedd yr arch ar agor eto heddiw… Ar ol gwasanaeth byr gyda gweddiau a 2 gan a ychydig , roedd hi’n amser cau’r arch a mynd i’r fynwent. Roedd hi’n reit wyntog yn y fynwent gyda lludw yn yr aer eto heddiw braidd. Roedd rhes o dyllau wedi eu tyllu yn barod a maent yma yn ‘adeiladu’ siap yr arch gyda brics yng ngwaelod y twll yn y ddaear. Eto dwy gan wrth y bedd ac ar y diwedd cai pawb gyfle i daflu blodyn i lawr hefyd. Roedd y pobl cwmni angladd yn dosbarthu blodyn i rai oedd eisiau , a daeth Luned a rhai hefyd a rhoi un i mi.

Roedd yn deimlad trist iawn ffarwelio gyda aelod o deulu yma na chefais fawr o amser gyda hi , ond eto fel dwi wedi dweud , teimlad balch o gael bod wedi cwrdd a hi yma yn ei Gwlad genedigol.

Dydd Iau , Mai 3ydd

Mynd i drelew ar y bws pnawn ‘ma eto 4.30pm tro ma , fel arfer 5pm. ond roeddwn wedi gorffen y gwaith paratoi at heno yn reit handi , felly meddwl y buaswn yn mynd i ffotocopio ayyb. Bys reit llawn. Pasio drwy orsaf petrol ar y ffordd i Drelew…syllu ar lori hir oedd yn cario cratiau o boteli cwrw mawr ….yna wrth fynd mlaen drwy’r orsaf…dyn dipyn o oed , yn set dreifar car gwyn hen ffasiwn ….roedd yn barod i yrru ffwrdd ac yn llywcio botel fawr wydr o gwrw! Oni chwerthin ..ond wrth feddwl , diom yn ddoniol a mae’n mynd a’r dywediad yfed a gyrru i’r eithaf!

Roedd gennyf wers Wlpan am 7pm , a dymunodd bawb Benblwydd Llawen i mi! Dyna mae llawer yn ddweud yma yn hytrach na ‘hapus’.

Dydd Gwener , Mai 4ydd

Heddiw roeddwn i yn yr Ysgol Feithrin fy hnu efo’r plantos. Mae Poly sydd yn athrawes yn y dosbarth yma fel arfer ar brofiad dysgu mewn ysgol FEithrin ar gyrion Trelew. Felly bob dydd Llun a Gwener rwan , fi sydd yn rheoli’r dosbarth a pharatoi’r gwaith. Anifeiliad yn sw ydi thema y Mis yma.  Dim ond 8 oedd yn y dosbarth heddiw (allan o 14). Ond does byth , wel anaml iawn mae dosbarth llawn yma. Bob dydd mae’r plantos o’n nosbarth i a rhai o ddosbarth Celeste (rhai 3oed) yn mynd allan mewn rhes i godi banner Cymru a’r Ariannin a chanu’r ddwy anthem.

Heno trefnodd Los bod criw ohonom yn dathlu fy mhenblwydd drwy fynd am fwyd i Walia Lan. Wel bendigedig wrth gwrs! Daeth criw da iawn o bobl , Sara yr athrawes newydd efyd a Shirley a Mariel o Drelew. Luned a Tegai , wyresau Luned Axa a Tirsa , Ariela , Esyllt , Judith , Gladys , Fi , Lois , Angelica , Silvia a’i phlant Hefin  a Helen. Criw da a digon o hwyl! Gesi stecen ffiled gyda saws eirin a thatws hufenog! Blasus dros ben , a adra byddwn byth bythoedd yn bwyta na meddwl am ordro stec yn unman! Ond yma , mae’n flasus iawn! Mae’n rhyfedd sut mae fy ‘nhaste buds; yn cymryd at bethau yma na fyddwn yn gyffwrdd adra!! Ond nai byth newid i fedru bwyta caws ‘de! Mae llawer o bethau’n cael eu boddi mewn caws yma!  I bwdin cefais hufen ia blas dulce de leche a un sgwp american! Heb angofio gwydraid neu ddau o win coch wrth gwrs!

Am hanner nos fe ganodd pawb benblwydd hapus i mi! Neis iawn!

Dydd Sadwrn , Mai 5ed , 2012

Wel dyma ni , diwrnod fy Mhenblwydd yn 25 oed , chwarter canrif a dwi yma ym Mhatagonia yn dathlu! Wel gweithio oni am 9am!! Ond gan nad oedd neb lawer o fy nghriw i yna , rhannodd Ana  a minnau y gwiath , felly cefais adael cyn 12dydd! Dal bws am 11am! Diolch Ana! Cyn mynd canodd pawb yn y dosbarth Benblwydd Llawen i mi!

Ar ol mynd nol i;r ty ,roedd yr ystfell ‘ddosbarth’ sef stafell gyntaf wrth fynd mewn i’r ty wedi ei haddurno gyda balwns ‘feliz cumpleanos’ a Lois wedi sgwennu yn fawr ar y bwrdd gwyn! Ar y bwrdd roedd fy anrhegion gan Lois a chacen Benblwydd , fel brownie enfawr ond gyda Dulce de Leche a nid siocled gyda fy enw arni! Waw , neis ydi hi ,mmmmm! Cefais fate ganddi , sef y gwpan i yfed mate =) , dwi di bod yn oendroni gymaint dros pa un i brynu , felly rwan dim rhaid poeni gan fod Lois wedi cael un gret i fi efo enw Gaiman arno! , esgidiau traddodiadol yma ‘alpargata espadrilles’ , llyfr ar gyfer fy ryseitiau a ryseitiau Teisen Ddu sef cacen draddodiadol y Cymry yma. Roeddwn wedi derbyn parsel o Tenerife gan fy Anti =) gyda llawer o ‘bits’n bobs lyfi =) a chardiau oeddwn wedi gael i’w hagor ar y dwrnod yma pan oeddwn yn gadael Cymru llu! Roedd hi’n neis cael eistedd yn agor popeth! CEfais 3 sgarff , par o fenyg (barod am gaea’!) bangl , breichledau , clustlysau! Diolch pawb!

Am 8.30pm heno roedd twmpath a noson i groesawu Sara a ffarwelio Pedr yr athro bl 4 i 6 blaenorol dros dro yn Ysgol yr Hendre.

Luned roddodd lifft i fi a Lois. Mynd i nol empanadas a diod i fynd efo ni gynta o Gornel Wini yn y Gaiman , yna ymlaen i Delew. Dwedodd Luned stori wrth Lois a fi ar y ffordd….roedd rhywun wedi rhoi ei rhif i ddyn oedd wedi cysylltu , roedd angen arian i dalu am diced nol i P…(dwi’m yn cofio enw’r lle rwan!) Ond tocyn bws oedd o eisiau beth bynnag a roedd yn costio tua $300 pesso.  Roedd Luned wedi dweud nad oedd am iddo wybod ei henw na chyfeiriad ond y byddai’n ei gyfarfod yn y terminal bws yn Nhrelew. Wel doeddwn ddim am adael iddi fynd ei hun felly cynigais fod yn ‘fody gurad’! Iawn meddai Luned , felly gollwng Lois yn adeilad Dewi Sant , a ffwrdd a’r ddwy ohono ni i’r terminal bws. Roeddem wedi cynllunio nad oeddwn i gerdded efo Luned , a minnau’n cytuno i hofran! Oni’n teimlo rel ditectif!haha! Roedd y dyn a’i ferch 9 oed yn aros yno amdanynt.  Finnau yn cerdded yn cogio chwarae efo fy ffo , yn eisted ag gweld eu hadlewyrchiad yn y ffenest!! Ac yn sbecian dros fy ysgwydd bob hyn a hyn! Roedd Luned wedi dweud na fyddai’n rhoi yr arian i’r dyn , dim ond y tocyn, rhag ofn iddo ffoi efo’r arian a mai celwydd oedd ei fod yn ddi-waith a dim arian. Aeth popeth yn iawn  a dwedodd Luned wrtho mai benthyg oedd hi , a caiff dalu’n ol! Dydi hi ddim yn gwybod os welith y pres neu efallai bydd yn ei dderbyn mewn blynyddoedd , pwy a wyr!  Aeth poeth yn iawn , a ffwrdd a ni i’r car am Dewi Sant. Mae’n debyg mai perthynas Mam a Tad y ferch 9 oed sydd wedi chwalu a fethau’n fler a’r Tad eisiau gadael gyda;r ferch fach.

Pan gyrhaeddais Dewi Sant dechreuodd y plant ganu a’n nhroi i rownd 25 o weithiau , a minnau yn newid cyfeiriad weithiau achos iesgob ,mae 25 yn dipyn o weithiau i droi rown heb deimlo’n chwil!!

Doeddwn heb ddawnsio gwerin ers ysgol gynradd…unwaith oedd hynnu! Felly nerfus!lol!Ond doedd dim angen bod , roedd y ddawns yn cael ei hesbonio a ymarfer wedyn ei gwneud efo’r gerddoriaeth! Wel son am joio! Falch bod Gonzalo wedi fy nhynnu i ddawnsio i’r ddawns gyntaf un , achos wedyn roeddwn yn dawnsio lot! Wir wedi mwynhau , ond yn chwys domen! Roeddwn wedi derbyn fy sodlau o adra doeddwn…wel daeth rhain i ffwrdd yn syth yn y twmpath , neu ar fy mhen ol faswn i beryg!!

Cefais sypreis bach neis o bawb yn canu i mi , ac eto cyn ddiwedd y noson pan ddaeth cacen a chanhwyllau arni i mi =) Diolch =) !

Ar ol y twmpath / social aeth Sara , fi a Lois a Sibyl allan. Mitsu oedd y bar cyntaf ble roedd rhai eraill o’r twmpath yno am un cyn mynd adra! Daeth amser fi , Lois a Sara i ganu do! Wel a fina heb lais yn iawn ers chydig ddwrnoda….dim y syniad gora! Ond laff! Queen , Don;t Stop Me know ddewisom ni!

Ar ol hynu aeth Lois adra efo Judith i Gaiman. Aeth Sara , Sibyl a minnau i glwb nos Rexos , yno roedd Pablo a Sebastian yn ymuno a ni. Esi at y DJ i ofyn am gan Lady Gaga , roedd hi’n eitha gwag ar y pryd , a cafodd Sara a minnau bwgi ar y llawr dawnsio i gan Just Dance , Lady Gaga! I’r rhai sydd ddim yn gwybod….dwi’n ffan mawr o Lady Gaga!! Tydi cerddoriaeth felma ddim i’w glywed lawer mewn tafarndai a chlybiau yma. Ond mae caneuon yma o’r ARiannin sy’n dechrau sdicio rwan , ac yn eitha ‘catchy’!! Pan fyddain gwybod eu henwau , mi yrrai linc i chi gael blas!!

Diolch am ddarllen! Tan tro nesaa!xx

ww ychwanegiad bach….welisi bry’ lludw yn y ty ddoe! Mae nhw yma ym Mhatagonia hefyd! Yr unig bry dwi’m yn feindio ac yn gwenu arno ma siwr!!!!!!!!!!!

Advertisements

Posted May 8, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: