*Wythnos reit brysur ym Mhatagonia*!   Leave a comment

BLOG 9

Dydd Iau , Mai 10fed

Wel , codi bore ma , a mynd i weithio i Drelew – cwrs trafod a sgwrsio gyda aelodau hyn o’r gymdeithas.  Wrth gerdded at y bws gwelais ddyn dwi’n weld bob tro dwi’n mynd i ddal bws , mae’n sgubo’r dail oddiar y palmant. Dwi wastad fel y fo yn dweud ‘Hola neu Buenos Dias’ ….ond ddoe clywais y dyn yn siarad cymraeg gyda Pedr oedd yn digwydd bod yn Gaiman. Felly heddiw “Bore Da” medda fi a esbonio bo fi ddim yn deall ei fod yn siarad Cymraeg neu byddwn wedi sgwrsio ers tro! Ond bydd rhaid i mi ddechrau’n gynt i ddal bws er mwyn ei holi eto a gobeithio mynd i ddeud helo rhyw dro. Rhoddodd hyn wen ar fy wyneb! Mae’n braf cyfarch rhywun yn y bore , a rwan medrai wneud yn Gymraeg! Mae;n  ryfeddod faint sy’n siarda Cymraeg yma ar stryd Michael D Jones!

Cyrraedd y wers , chwilota am lyfrau ayyb , a cyrhaeddodd 3 i’r wers heddiw. Roeddyn wedi trefnudathliad bach i mi , un wedi coginio cacen afal (teisen blat) i mi a brownies , wedi dod a mate , te a choffi , a channwyll i roi yn y brownies! Wel roeddwn wedi dotio , a cefais gerdyn penblwydd Cymraeg ganddynt!!!! Canodd y 3 i mi a cawsom sgwrs wrth fwyta’r cacennau a yfed mate! Diolch yn fawr iddyn nhw! Cefais ddyddiadur yn anrheg , oedd yn llawn o luniau a photograffiau o’r Ariannin , lluniau gwerth eu gweld.

Ar ol hyn esi ar fws nol i Gaiman , wrth fynd ar y bws roedd dyn yn  eistedd yn y blaen yn dweud “Su’ dachi!?”

Iawn diolch medda finna ond ddim syniad pwy oedd y creadur! Dechreuodd siarad ychdig Gymraeg a Saesneg gyda fi.  Roedd yn fy nghofio ar ol i Luned fod yn siarad efo fo yn Gaiman a fy nghyflwyno i iddo! Iesgob oni teimlo ddrwg nad oeddeddwn yn cofio! Ond byddai’n cofio rwan! Er ‘di-enw’ ydi o i mi! Rhaid holi Luned! mae’n dod o Ddolafon beth bynnag ac yn ffrind i Luned!

Mae’n rhyfedd y pethau mae rhywun yn sylwi wrth ddod i wlad fel wahanol….a dwi;n berson sylwgar iawn weithiau! A ddoe denodd y BMW arian ma fy sylw! Achos dyma’r cyntaf i mi weld ers pan dwi yma!

Heno roeddwn yn rhoi gwers Wlpan a cefais anrheg penblwydd gan un o’r merched yna , fel bocs siap calon gyda lliwiau Cymru o’i amgylch . Hi oedd yn eu gwneud , ac yn eu gwerthu o be dwi’n ddeall. Mae’n werth ei weld!

Dydd Sadwrn Mai 12

Heno cefais wahaoddiad i asado i ddathlu Penblwydd Sebastian yn Gaiman.  Daeth Sara draw o Drelew , ac aeth y ddwy ohonom erbyn tua 9.30pm i 10 o’r gloch. Roedd criw da yno , a digon edd o gig a bwyd blasus iawn yno! A cacen penblwydd i bwdin.  Mae nosweithiau allan neu barti yn wahanol iawn yma! Dydyn nhw ddim ar ras fel ni adra a llawn cyffro! Ond dwi’n deall pam , achos mae hi’n noson hir , mynd i dŷ rhywun neu barti am tua 10pm , wedyn mynd i glwb nos erbyn tua 3am , wedyn aros allan tan tua 7am weithiau neu hwyrach!! Beth oedd yn neis am y parti penblwydd yma oedd pawb yn ymuno i chwarae gem o gardiau , gem trio cael pel ping pong i mewn i wydr : Roedd pwy bynnag gaiff y bel ping pong mewn yn y gwydr yn cael dewis 2 berson i yfed! Yna ychwanegwyd pel oren , os y byddech yn dewis y bel oren i drio ei bownsio mewn i wydr ….ac yn llwyddo , roedd pawb yn yfed , os ddim – chi eich hun oedd yn yfed! gem o Uno gawsom ni hefyd!!! Roedd yn hwyl! Am hanner nos roedd pawb dal i fod wrth y bwrdd bwyd , a gan mai ar yr 13eg oedd Sebastian yn cael ei benblwydd yn 26oed , gwnaeth pawb ganu Penblwydd hapus yn Castellano , Saesneg a Chymraeg iddo! Da! Heno aros yn Gaiman oedda’ ni , gorffennodd y parti tua 5am. Rhaid dweud ron i’n barod am ‘y ngwely hefyd! Dydy’r nosweithiau hwyr ma ddim yn gret bob penwythnos de!

Dydd Llun , Mai 14eg

Heddiw roedd Penblwydd Mabon , mab Esyllt a Cristian , yn 5oed! Cafodd Lois a minnau wahaoddiad i fynd i’w barti Penblwydd am 5pm mewn lle arbennig yma yn y Gaiman ble mae partis yn cael eu cynnal i blant , roedd cestyll bownsio , pwll peli , sleid  a lle i chwarae tu allan i’r plantos! Roedd Esyllt wedi gwneud cacen Ben 10 i Mabon! Roedd hi’n wych! Cafodd Lois a minnau gem o ‘table football’ yno gyda Santiago a Idris! (Idris ydy brawd Mabon , a mae Santiago yn yr ysgol feithrin efo Mabon) WEl son am hwyl!

Nes mlaen aeth Lois a minnau am 8pm i ymarfer dawnsio gwerin. Roeddwn wedi wir fwynhau dawnsio gwerin yn y twmpath yn Nhrelew ar Nos SAdwrn , Mai 5ed. Felly roeddwn yn edrych mlaen am yr ymarfer yma yn Gaiman. Ond roedd y lefel llawer uwch!! Roedd symudiadau mwy cymleth i rhywun fel fi oedd yn dechrau! Ond cefais dro arni  , gobeithio bod amynedd gyda nhw yna!!haha! Felly mae ymarfer bob nos Lun , mae pawb yno yn llawer mwy profiadol na fi ynde!

Am 9 wedyn roedd ymafer  cor yma yn Gaiman hefyd, felly digon prysur ydi Nos Lun yma!

Dydd Mawrth , Mai 15

Heddiw rhwng yr holl wersi sydd gen i ar ddydd Mawrth nesi goginio cacen afal a cinamon , crymbl afal a syltana a phwdin bara! Foru bydd y Llysgenhades Prydain o Fuenos Aires yn cyrraedd Gaiman ac yn dod i Dŷ Camwy am de cymreig! Mae’r swydd y llysgenhades yn dod i ben eleni ar ol 4 mlynedd yma yn yr Ariannin dwi’n meddwl.Roedd Lois wedi gwneud cacen foron a chacennau cri.  Mae Clare y bos o’r Andes yn dod draw yn gynt hefyd i gyfarfod y Llysgenhades. Bydd Clare yn cyrraedd am tua 6am. Dwi wedi rhoi y gwely iddi yn yr ystafell fyw eto! Dwi hefyd am fynd a peth o’r cacennau i Sybil , fy mherthynas sydd newydd ddod adra o’r ysbyty ar ol triniaeth.

Dydd Mercher , Mai 16

Ar ol dod nol o waith yn Nhrelew heddiw , esi dros y bryn i dy Sybil i weld sut mae hi arol ei thriniaeth a mynd a chacennau! Heb anghofio anwes mawr i Pwpi y ci hefyd!Roedd Sybil o gwmpas y lle ac yn edrych yn dda iawn! Roedd hi wedi coginio cacen bore ma meddai hi , wedyn torth! Iesgob di ddim yn sdopio! Ond braf yw gweld rhywun fel hyn , yn cario mlaen ac ddim yn gadael i ddim eu trechu nhw. Cefais fy anrheg penblwydd gan Sybil heddiw , sgarff ddel iawn , un wen gyda blodau pinc arni. Neis iawn ! =)

Arol sgwrs roedd rhaid gadael nol am Dy Camwy gan fod y llysgenhades yn cyrraedd unrhuw funud!!! Roedd Lois A Clare wedi gosod y bwrdd yn yr ystafell ffrynt yn barod efo lliain bwrdd a chwpannau a soseri , ac wrth gwrs , pwdin bara , cacennau cri a chacen foron! Dim ond cacaen gri fwytodd hi! Ond roedd Clare wrth ei bodd gyda’r pwdin bara , dwi’n falch o ddweud! Daeth Luned heibio i nol y llysgenhades , a roedd hithau yn bwyta dipyn o’r pwdin bara!! “ Mae’n splendid” meddai!! =)

http://ukinargentina.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=765606682

Dyma linc i erthygl am ymweliad y llysgenhades! Dynes glen iawn a reit ‘down to earth’ i feddwl bod ganddi swydd bwysig , a fel arfer rhywun yn ei gwarchod a’i gyrru o amgych y lle ayyb! Dynes glen siaradus!

Ar ol i Luned a’r Llysgenhades adael , daeth Ricardo a Tegai draw i;r ty! Cafodd Tegai de wedyn yma hefyd! Roedd hi wrth ei bodd yn cael blasu’r cacennau!

Dydd Iau , Mai 17

Roedd rhaid rhoi y lawrm am 6am bore ma….owff!! Roedd Luned yn nol fi am 6.55am! Roedd rhaid mynd i nol y llysgenhades o’r Touring yn Nhrelew ble roedd hi’n aros ,a mynd a hi i faes awyr Trelew. Yna ar ol sgwrs fach gyda’r llysgenhades , oedd yn holi os oeddwn yn cadw dyddiadur am fy nhaith ayyb , a finnau’n dweud fy mod yn sgwennu blog , a dwedodd wrthyf ei bod hi hefyd ac yn cadw rhywbeth bach o bob man mae hi’n ymweld e.e ffurflen neu rhywbeth bach i gofio. Roedd Luned yn herian gyda hi “don’t eat too much” achos roedd hi wedi dweud ei bod yn mynd allan am fwyd lot rwan yn ffarwelio gyda pawb am ei bod yn gadael ye Ariannin! Roedd hi’n dweud bod ganddi ‘personal trainer’ ….dwi’n difaru na fyddwn wedi dweud gymra i o , dwi angen o!!! haha! Denw ddim mor ddrud yma meddai hi , ond dwi siwr y gallai hi fforddio un yn bob man!!  Ymaen a fi a Luned i  Rawson wedyn, yma roedd rhaid i mi fynd i swyddfa i stampio fy mhasport. I ddechrau roedd rhaid mynd yno , siarad gyda rhywun a chael darn o bapur i fynd i’r banc i dalu am y stampio ‘ma. Roedd rhaid hefyd gwneud ffotocopi o’r pasport i gyd. Felly ffwrdd a fi a Luned i’r banc i dalu $300 (£42) am stamiop’r pasport , yna i ffotcopio. Roedden ni’n lwcus iawn i beidio cael ciws! Achos mewn banciau yma , mae rhesi a rhesi o bobl yn ciwio i fynd yno! Ond gan ein bod mor fuan , roeddem yn lwcus! Ar ol hyn i gyd , fwrdd a ni nol i Drelew wedyn i mi roi gwers i’r aelodau hyn am 10.30am! Roedd Luned wedi dweud y byddai;n aros amdanai gan mai awr oedd y wers , er mwyn i mi ymlacio wedyn a mynd syth nol i Gaiman yn lle dal bws! Chwarae teg idd wir =) A gan fy mod yn llwglyd braidd….gyrrodd weinydd (waiter) o’r caffi ar draws y ffordd i ddod a tre o frecwast i mi! Submarino (bar o jocled mewn llefrith poeth) a 2 mediolunas (tebyg i croissant ond yn felys) ! Wel oni wedi cael fy nhrin fel brenhines!!! Diolch i Luned am edrych ar fy ol!

Dydd Sadwrn , Mai 19

Heddiw roedd Penblwydd Taid , felly y peth cyntaf oedd rhaid i mi wneud oedd cysylltu! Ron i wedi gyrru cerdyn iddo gyda lluniau o batagonia a fi arno!! Roedd Eirian adra o Tenerife efo Taid hefyd yn yr Hen Ficerdy. Cefais sgwrs fer efo Taid , roeddwn yn haous iawn i gael siarad efo fo ar ddiwrnod ei benblwydd! =) Roedd diwrnod reit llawn o fy mlaen , er nad oeddwn yn gweithio heddiw  (dwi’n cael un dydd Sadwrn y mis i ffwrdd , ble mae Clare yn cynnal y cwrs athrawon yn fy lle i!) Ond typical de , deffro cyn fy larwm! grrrrr!!!!! Ond beth bynnag! Am 3.15pm aeth Ariela , Lois a minnau i Gapel Glan Alaw i’r gymanfa ganu. Capel bach iawn ydi o , felly aethom yn fuan i gael sedd! Ond roedd pawb wedi cael yr un synaid dwi;n meddwl! Cawsom sedd reit yn y cefn , roedd nifer yn sefyll a rhai tu allan hefyd! Mae cymanfa unwiath y mis yng Nghapeli’r ardal. Ond roedd yr un yma yn nodi rhywbeth arall hefyd , sef dathliad bod  Capel Glan ALaw wedi ei sefydlu ers 125mlynedd. Roedd plac yn cael ei ddad orchuddio yno hefyd. Roedd y maer yno yn gwneud hynnu.

Aeth y gymanfa ymlaen am bron i ddwy awr! Aeth Lois yn syth o’r capel i baratoi at y noson gyri oedd yn cymryd lle yn nhy te Ana Chiabrando , sef Plas y Coed. Roedd gwers am 6.30pm i’r rhai oedd eisiau dysgu sut i wneud cyri. Yna noson o fwyta a chanu yn dechrau am 8.30pm! I dy Camwy esi ar ol y Gymanfa i orffen ‘sgwennu’r cwis at y noson gyri! Cwis bwyd.  Daeth criw bach da i’r noson. Cafodd pawb fwyd , yna cwis ac i orffen pawb yn cyd-ganu gyda Billy Hughes oedd yn chwarae ei gitar a chanu. Gwych! Clasuron Cymreig fel Sosban Fach , Calon Lan , Milgi Milgi , Ar Lan y Mor , Bonheddwr mawr o’r  Bala i enwi dim ond rhai! Cafwyd rhai caneuon Sbaeneg hefyd.

Roedd hi’n od bod yn y gwely erbyn 1am ar nos sadwrn….ond rhaid mi bwysleisio , braf iawn! Achos oni wir wedi blino heno!!!

Dydd Sul , Mai 20 , 2012

Heddiw rhoddais ychydig o amser i fi fy hun ddiogi bore ma cyn dechrau ar waith a mynd i;r Capel – Capel Bethel yma yn Gaiamn am 5pm. Roedd Lois yn cymryd y gwasaneth heddiw.

Ar ol bod yn y capel , aeth Luned , Tegai , Lois a minnai a dwy arall….rhaid cofio’r enwau , dwi’n hoples…i’r Siop Fara am baned a sgwrs! Yna am 8pm daeth Angelica Evans i nol Lois a fi i fynd i’w thy hi am asado bach! Roedd yn fendigedig! Quincho gwerth chweil hefyd! Roedd Angelica wedi dechrau gwneud ‘cornel gymreig’ yn y quincho! (Quincho : Cegin arall yn y ty ar gyfer asado , ble mae grat fawr/twll mawr ar gyfer tan i wneud asado i goginio;r cig i gyd.)

Yn y gornel Gymreig , roedd hen beiriant gwnio , cadair John Caerenig Evans , y pregethwr cyntaf yma yn y wladfa , a llyfrau o Gymru. Roedd Lois a minnau’n edrych drwy lyfr anifeiliaid (un plant!) roedd yn rhyfedd gweld beth oedd rhai anifeiliaid yn cael eu henwi , ond diddorol! Enw ar hipopotamws oedd “yr Afon Farch” hwn oedd yr un oni wir wedi dotio ato!! Enw da ‘de?!  Un arall….”trwyngorn du” sef rheinosarws! Dwi’m yn gwybod pam dani ddim yn defnyddio rhain rwan! Enwau gyda urddas!!

Roedd rhai enwau fel ‘cheetah’ yn y llyfr hefyd ddo!

Bwyd lyfli gan Pablo gwr Angelica a hithau  a plantos annwyl iawn , Pablo (yr hynaf , sydd wedi cael enw ei Dad ) a Iestyn y lleiaf. ROedd yn gwisgo ei siwmper Ysgol Waunfawr! Llynedd daethant yn ol i Batagonia ar ol 2 fis yng Nghymru , roedd Angelica wedi bod yn arsylwi mewn ysgolion ac yn bwy yn Waunfawr. Roedd hi’n ffodus i gael mynd a’r plant gyda hi , a roeddynt i gyd wedi cael amser byth gofiadwy! Roedd Iestyn yn hoff o’i siwper ysgol! Yma rhaid iddynt wisgo math o frat gwyn i fynd i’r ysgol (ffedog o’r fath) felly roedd siwmper yn gyfforddus iawn ganddo!

Roedd cath wen ddel iawn yno hefyd , un lygaid las a un lygaid gwyrdd! Roedd hi’n canu grwndi’n braf wrth gael anwes gen i!! Cawsom gip olwg o Siocled hefyd! Ci bach newydd maentg wedi gael! WEl am ciwt a llawn bywyd oedd o =)!

Dydd Mawrth 22.5.12

Wedi treulio amser heddiw yn gorffen rhoi y cwrs pellach efo’i gilydd! Diolch i rai sy’n dilyn cwrs pellach o Ysgol Cawmy am helpu! Son am job rhoi cwrs efo’i gilydd! Popeth ar chwal bois bach! Wedyn ar ol dod nol i tŷ , rhoi Canllawiau’r tiwtor gyda’i gilydd! Cymryd amser i wneud trefn! Popeth ar chwal , ychydig o’r cwrs “here there and everywhere” i ddefnyddio’r Saesneg! A rhai ar goll! Mae wedi creu dipyn o gur pen i mi de! Ond rwan dwi wedi rhoi un gyda’i gilydd ac o’r diwedd geith fy nysgwyr gopi cyflawn o gwrs pellach Cymraeg/Sbaeneg i’w ddilyn….gobeithio! =)

Dydd Mercher 23.5.12

Wel mae’r amser wedi cyrraedd mwyaf sydyn a munud olaf….i symud tyyy! O naaa! Gwaith pacio wir!! A Ddoe bederfynais mai heddiw oedd yr unig adeg y medrai symud!!! Achos nos foryu dwi’n teithio ir Anes am benwythnos hir! Gwyliau yma ddydd Gwener. Fel dwi wedi esbonio o’r blaen , mae’n anodd meddwl am symud de! Dwi wrth modd efo’r gymuned glos yma , a medru mynd i siop a mae’r gweithwyr yn fy nabod bellach ac yn helpu fi gyda dysgu castellano! Mae;n deimlad cartrefon neis medru gwneud hyn yma. Hefyd (er cymaint o stress bod popeth sydd i fod ddim yn y ty yma) mae adnoddau dysgu yn y ty , a gallaf fynd i;r cwpwrdd i chwilio am lyfrau ayyb a mae argraffydd yma a chyfrifiadur , felly ar nosweithiau hwyr o baratoi diom yn broblem argraffu ayyb! Ond yn Nhrelew , Ty ydio  a dyna fo llu! Felly dwi ofn bydd hyd yn oed mwy o bwysau gwaith arnai yno gan na fydd dim yn y ty yn gyfleus llu! Dwi’n mynd a ffeil gwaith i gyd efo fi de! Ond ar nos Lun dwi’n aros yn Nhy Camwy beth bynnag gan fod diwrnod llawn o wersi yma ar ddydd Mawrth a dwi’n y cor ar nos Lun a dawnsio gwerin. Mae llawer yn dweud “paid  a mynd” a dwi’n teimlo yn ddi-hwb i symud , ond ar y llaw arall byddai yma fwy na hanner yr amser beth bynnag gan fy mod yn aelod o’r côr a ballu hefyd! Ac yn rhoi gwersi yma yn aml! A dwi’n lwcus i gael profi byw yn y ddinas yma hefyd! Caf weld mwy efallai ar rai ffrindiau yn Nhrelew hefyd! Dwi’n edrych mlaen am wneud parti bach yn y ty ‘house warming’! Un ar gyfer y rhai sydd eisiau parti , bach o yfed a noson allan wedyn yn Nhrelew a llall yn noson mwy fel ‘social’ i pawb gael gweld y ty  a ballu a rhai hyn! Dwi di cael y bor ffwrdd heddiw gan fod plant ysgol yr hendre yn ymarfer acto. Felly amser pacio….ond mai mooooor anodd! Gymaint o betha , a sgynaim bocsus!! Da wan Elliw! Dwi di goro eistedd ar un ces i’w gau yn barod! Rhaid llenwi bagiau bin beryg!! A gan nad ydwi wedi gweld y ty tu mewn o gwbl , sgenaim syniad yn iawn be su na na dim =( su ddim yn gret!  Ond antur go iawn!

Wel well mynd dydi i bacio mwy!!  Wedyn , pacio i fynd i;r andes nos foru!!! Mae Clare wedi trefnu ein bod ein tair (Lois , Sara a minnau) yn aros yma….

http://www.cabanaslaestancia.com.ar/cabanas.html

Edrych mlaen!

Chau amigos! x

Advertisements

Posted May 23, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: