morfilod , mwynhau a corn flakes!!   Leave a comment

   Blog 11     

Mae Blog rhif 10 ar ganol cael ei orffen! Felly dwi’n dechrau blog newydd rwan Blog 11 , bydd blog 10 yn cael ei bostio’n fuan i Word Press! Ymddiheuraidau!

Dydd Iau  12.7.12

Mae hi’n wyliau Ysgol a cholegau am y pythefnos nesaf. Dwinau felly ar wyliau, dwi wedi cael diogi tipyn a thrio dod at fy hun ar ol dychwelyd nol o Gymru ,sy’n braf. Heddiw mae hi’n benblwydd ar Sybil fy mherthynas (yn 71 oed dwi’n meddwl)! Esi  i Gaiman erbyn tua 2pm , esi i D                          Camwy’n sydyn i ddweud helo wrth Lois a’r plantos (Mae Lois yn trefnu gweithgareddau Cymraeg i blant ag oedolion a chylch meithrin Cymraeg  yn y tŷ dros y gwyliau). Yna ffwrdd a mi i Blas y Graig i weld Luned , Tegai a Fabio. Doeddwn ddim yn siwr os oeddynt am gael siesta heddiw  , ond wrth fynd at y drws roedd Tegai i’w gweld yn y gegin , felly cnociais ar y drws a mewn a fi yn gafael mewn bocs iddynt – roedd cacen foron a bara brith iddyn nhw! Cefais ryw sgwrs neu drafodaeth am fara brith efo Fabio (mab Luned)!  Roedd yn cofio ei fod yn boblogaidd iawn pan aeth i Gymru , cai gynnig bara brith i frecwast ac unrhyw dro yn ystod y dydd , a minnau’n esbonio fel merch fferm ein bod ni yn bwyta ‘te’ adra , ac adeg honno y byddwn ni’n bwyta bara brith , brechdan jam a chacen!                                                Roedd y gacen foron wedi troi allan yn werth chweil , ond roeddwn wedi anghofio troi’r popty fymryn yn boethach ar gyfer y bara brith felly arhosodd y syltanas i gyd yn y gwaelod!!! Ond roedd hi;n blasu;n iawn a wedi coginio drwyddi;n dda er gwaetha sefyllfa’r syltanas! Ond tydi bara brith ddim yn troi allan yr un peth ag adra yma de! Rhyfedd! Ond fel ydwi , faswn i byth yn mynd a dim byd nad oeddwn yn hapus o ran blas ac edrychiad i neb , felly roedd hon yn iawn er gwaetha sefyllfa’r syltanas! Roeddynt mewn rhes rhy daclus ar hyd waelod y bara brith!!!

Beth bynnag , cefais sgwrs a phaned efo Luned a Tegai , roedd Luned yn holi am y ffarm adra ac am Jini fy muwch i , achos roedd hi i fod wedi dod a llo ers wythnos i heddiw! A minnau’n dweud dal dim son na newyddion o Gymru am Jins!  Esi a llyfr o ychydig o emynau mae chwaer Nain (dwi’n galw chwaer Nain yn ‘Nain Gwenda’!  – Gwenda D Williams , Pwll Glas ,  wedi eu hysgrifennu er mwyn i bobl yma gael gweld ychydig ohonynt , a roedd son eu bod yn chwilio am ychydig o emynau newydd , felly roeddwn yn falch fy mod wedi cofio dod a llyfr Nain Gwenda efo fi.

Ar ol bod ym Mhlas y Graig esi i dy Ariela yn y Gaiman , roeddwn wedi dod a ychydig o bethau o Gymru gyda llun y ddraig arnynt iddi hi! Roedd yn braf cael sgwrs gyda hi , ond yn sydyn iawn gan fod raid i mi fod yn nhy Sybil tua 4 ! Ond roedd hi’n 4.15pm arnai’n gadael tŷ Ariela!!

Felly ffwrdd a mi dros y bryn yn fy mwts cowboi i weld Sybil ar ei phenblwydd a Pwpi’r ci ar y ffordd i’r tŷ! Roedd llond tŷ ganddi! Roedd tipyn o’i chyfeillon gyda hi yn cael te. Cefais innau hefyd eistedd am de hyfryd gyda nhw. Roedd y mwyafrif o’r merched yn siarad Cymraeg , ond rhai ddim , felly roeddwn yn ceisio dilyn sgwrs sbaeneg , roedd yn anodd , ond fel hyn dwi am ddysgu gobeithio! Dwi’n medru deall mwy wrth ddyfalu ystyr brawddegau weithiau gan fy mod yn deall geiriau yn hytrach na brawddegau!!

Am 6pm gadewais Sybil a’r criw er mwyn mynd i weld Ana i Blas y Coed (Tŷ Te yn Gaiman ) , doeddwn ddim wedi ei gweld eto ers dod nol  a roedd gen i anrheg bach o Gymru iddi gan ei bod wedi bod mor dda efo fi cyn i  mi orfod mynd ar fyr rybydd adra , a helpu fi drwy fwcio hediad o Drelew i Fuenos Aires. Cefais sgwrs efo Ana a chael lifft adra yn y car gyda hi a’i dwy merch nol i Drelew.

 

 

Dydd Gwener 13.7.12

Deffrais yn sydyn am 5.30 am bore ma a sylwi bod negeseuon gan fy mrawd ar fy ffon….oedd yn golygu un peth…roedd Jini wedi cael llo bach =) Hwree!! Roedd y negeseuon a’r lluniau wedi eu gyrru tua 3am yn amser fi yma ym Mhatagonia felly tua 7am yng Nghymru. Roeddwn wedi ffonio adra gymaint i wneud yn siwr bod Jini’n iawn , a mwya’ sydyn roedd hi wedi dod a llo (er dros wythnos yn hwyr!!) Gwrw ydi’r llo felly cael ei werthu fydd o , bery na welai’r cradur felly. Ond fyddai adra ar gyfer y nesa dwi’n siwr!!

Cefais y syniad o gael parti pwnsh yn y ty nos foru! Dwi heb gael parti pwnsh ers tro  a meddwl tybed sut aiff hyn i lawr gyda phobl ifanc Trelew!! Yn y brifysgol roedd partis pwnsh yn digwydd dipyn ar ol cael ty yn y drydedd flwyddyn yno! A’r pwnsh yn mynd lawr yn dda-pwnsh ydi rhyw fath o goctel mewn bwced fawr!!! Roedd Sibyl fy ffrind eisiau trefnu noson allan hefyd felly cafodd pawb wahoddiad i’r parti pwnsh!

Wrth fynd i siopa yn barod am nos foru, roeddwn yn sylweddoli ar y gwahaniaeth rhwng siopa yma am ddiodydd ag adra. Yma mae’r gwirod (spirits) yn rhatach na phrynu poteli o lemoned bron!!! Doedd dim poteli Tesco Value nag fel Asda smart price i’w cael!!!

Cefais botel reit fawr o fodca am rw £2.90 yn pris ni a blue caraco am tua yr un faint! Gwych! Fel dwi di son o’r blaen , un pethau sy’n  rhad yma ydi alcohol! Ddim lawer o ddim arall! Roeddwn angen bowlen fawr iawn neu jwg mawr i roi pwnsh ynddo. Wel dyma broblem , roeddynt yn costio bom!!! Wrth fynd o amgylch yr archfarchnad gwelais gynnig arbennig ar set oedd yn cynnwys –bwced , bowlen sinc a bowlen bach gwyrdd llachar am tua £4! Felly prynais rhain!

Heno dwi’n helpu Lois ac yn rhoi gwers goginio yn Nhy Camwy. Dwi wedi penderfynu gwneud pwdin bara menyn. Dwi wedi gwenud un yn y ty fel “dyma un wnes i’n gynharach”!! Dwi’n mynd i wneud un traddodiadol fel dani’n wneud yng Nghymru gyda syltanas ynddo. Ond yr un dwi di wneud yn y ty  cyn mynd i Gaiman ydy un eirin gwlanog a dulce de leche (jam llaeth=caramel llefrith)

Dwi wedi rhoi rhyw dwist archentaidd iddo!!

Dydd Sadwrn 14.7.12

Mae ‘shopping’ yma yn Nhrelew , ond ddim yng nghanol Trelew mae ychydig tu allan felly roedd angen tacsi i fynd yno. Canolfan siopau ydio  sy’n eitha newydd ers ychydig flynyddoedd , penderfynais fynd am sbec! Cerddais i ganol Trelew i chwilio am dacsi a ffwrdd a fi. Roedd dyn y tacsi yn trio siarad efo fi a finnau’n trio defnyddio fy castellano gorau bosib….roedd posib iddo ddeall ychydig dwi meddwl! Wel mi ddalldodd o mai athrawes Gymraeg oni a byw yn Trelew ac wedi bod yn byw’n Gaiman!!

Wrth gyrraedd gwelais y maes parcio yn eitha prysur , ond wrth fentro i mewn , roedd y lle mor wag! Dim gwerth o bobl o gwmpas. Roeddwn wedi bod o amgylch y lle mewn chwinciad a dweud y gwir , ac i rhywun fel fi sy’n mwynhau siopa , doedd ddim yn le gwych iawn , a’r siopau oedd yno , doedd dim lawer o ddewis a phoeth yn eitha drud. Des i ono gyda raisins wedi eu trochi mewn siocled neis a alfajor!!!! Roeddwn ar y ffon cyn pen dim yn ffonio am dacsi i’n nol i! Cefais foi arall oedd yn barod i drio sgwrsio efo fi! Roedd yn dweud “hace frio” am Batagonia , a minnau ddm yn gwybod sut i ddweud nad oedd hi mor oer a hynu o gwbl i fod yn onest , a bod tywydd adra yng nghymru yn wael , ond doeddwn ddim digon da i fedru dweud hynu! Gas gen i pan dwi methu cael sgwrs iawn efo rhywun! Dwisho medru clicio’n mysedd a medru sgwrsio’n hawdd yn castellano! aaa!!!

Mewn tacsi dim ond tua 8-10 munud ydi’r ganolfan siopa o ganol Trelew , felly roeddwn yn nol yn Nhrelew tua 12.20pm. Felly piciais am dro i siop esgidiau fechan oeddwn wedi ei bod ynddi unwaith o’r blaen! Roedd y dyn yn y siop yn fy nghofio –roedd yn deall a siarad Saesneg ac yn hoffi cael ymarfer ei Saesneg meddai o! Roeddwn wedi gweld ‘wedges’ neis iawn yn y ffenest , felly esi mewn i drio nhw! Ew mae sgidiau;n ddrud yma! Ond roedd rhain yn lledr…! Roeddwn wedi trio rhai du , rhy fawr a dim maint llai. Triais rai coch a glas yr un fath oedd yn wych ac y math o bethau y byddwn yn sicr yn wisgo , ond rhai du oeddwn eisiau i fedru eu gwisgo gyda mwy o bethau. Roeddwn yn dweud wrth y dyn sori ond na , mae’n lawer o arian a rhai du fyddai orau i mi fedru eu gwisgo o hyd! Roedd wedi mwynhau cael sgwrs beth bynnag! Roedd yn arfer gweithio mewn labordy neu rhywbeth o’r fath ‘bio chemistry’ dwi’n siwr ddwedodd o , ond ar ol 10 mlynedd roedd wedi cael llond bol felly agorodd siop esgidiau!! Wel braf iawn! Roeddwn wedi synu!Roedd hefyd yn nabod rhywun oedd yn cynllunio esgidiau , ac felly;n prynu esgidiau i’w gwerthu gan y person yna! Roeddwn yn siomedig nad oedd y wedges yn fy maint i , ond ffwrdd a fi! Wrth fynd lawr y stryd ac yna troi i’r chwith i groesi ffordd , clywais waedd lawr y stryd! Roedd perchenog y siop wedi gadael y siop a rhedeg ar fy ol i!! Gwaeddod fy enw ddwy waith! Doeddwn methu deall beth oedd yn bod! Roedd fy mag gen i a doeddwn heb anghofio dim…ond roedd wedi ffeindio par o wedged du yn fy maint i! Wel roedd gwen ar fy wyneb a dim gwrthod rwan nagoedd!! Triais nhw i wneud yn siwr eu bod yn iawn a roeddwn wedi dotio , mor gyfforddus a jyst be onisho! Felly prynais nhw , cefais fag neis iw cario a roedd llun o Marilyn Monroe ar y bocs! Rhoddais fy nghyfeiriad e-bost hefyd er mwyn cael fy nghynnwys mewn raffl sy;n digwydd ar ddiwrnod y ffrindiau ‘dia del amigo’ yma yn yr Ariannin ar Orffennaf yr 20fed. Roedd ffrindiau’r siop yn cael eu cynnwys mewn raffl a enw pwy bynnag sy’n dod allan sy’n ennill par o esgidiau AM DDIM o’r siop ‘ma!!! Ow mi fasa’n neis basa!!!  Felly ar ol y cyffro yna , nol a mi i’r ty i orffen paratoi a chael cinio a wedyn siesta i wneud yn siwr fy mod yn ddigon effro ar gyfer y parti heno!

Roedd jeli fodca wedi ei baratoi gen i mewn cwpanau plastig bach ac wedi setio’n berffaith , ac wedi gosod y byrddau a chadeiriau i gyd mewn un stafell yn barod! Daeth Sibyl fy ffrind draw erbyn tua 9pm yn barod i helpu fi! Roedd pethau wedi eu gwneud a dweud y gwir , ond roedd Sibyl wedi dod a balwns gwych! Rhai gyda print llewpart a nodau piano a rhai gyda blodau! Daeth Kevin a’i  speakers a hi-fi ar gyfer y gerddoriaeth hefyd =)

Dechreuais wneud pwnsh…blue motorcycle a daffy duck oedd y ddau wnes i – roedd yr un glas yn neis iawn , daffy duck yn gryf! Gwnes i un gyda sudd afal….doeddwn i methu deall pam oedd y sudd afal i gyd yn wyn/llaethog….gofynnais i Sibyl –  roedd hi;n chwerthin , roeddwn wedi prynu sudd gyda ‘soya’ ynddo! Ych! er roedd y blas yn iawn  , ei olwg oedd yn erchyll a throi ar rhywun! Ar ol i mi orffen trio ei wneud i edrych yn well , trodd yn wyrdd!!! 10pm dechreuodd pobl gyrraedd yn slo bach.

Maent yn reit gall wrth yfed yma , felly wrth weld y pwnsh glas , oren a gwyrdd roedd yn eu dychryn dwi meddwl! Wnaethon nhw ddim yfed lawer ohono! Doeddynt ddim am fentro! Felly dim parti pwnsh eto!!! Roedd y parti’n dda iawn , a chael cyfarfod mwy o bobl newydd a joio gyda ffrindiau sgen i’n barod yma wrth gwrs.

Dydd Sul 15.7.12

Tua 3.30am aethom am Rexos y clwb nos. Roedd hwyliau da ar bawb! Am 5.30am aethom nol i’r ty a daeth dipyn yn ol hefyd am sgwrs a dipyn o fwydro! A gyda llaw , roedd fy nhraed yn fforddus braf ar ol dawnsio a sefyll drwy’r nos!! Gwych!  Esi i’r gwely am tua 7.30am , a chodi am 11am! Roedd Sibyl , Pablo a Sebastian wedi aros a roeddwn yn clywed eu bod wedi codi , felly codais i! Wedi teimlo’n well rhaid cyfaddef!! CEfais gynnig mynd i Borth Madryn gyda nhw nes mlaen , wel dwi heb fod eto , felly iawn! 2.30pm daeth Sebastian ,Pablo , Sibyl a Franco i nol fi. Aethom yn pick up Sebastian.

Roeddwn wedi bod yn sarad efo Anti Gwenda a Anti Beth ar Skyoe wrth baratoi i fynd felly roeddwn yn teimlo’n eitha effro ar hyn o bryd , ac yn gobeithio na fydd y blinder yn fy nharo yn ystod y dydd ym Madryn! Roedd yn cymryd tua tri chwarter awr i gyrraedd yno. Ar y ffordd roedd Sibyl yn dweud ychydig o hanes. Y peth cyntaf oedd yn amlwg mai paith gwastad oedd o’m blaenau a dim llawer  i’w weld , ond aethom heibio bryn bach yng nghanol y paith , bryn a elwir yn ‘Bryn Maria’  neu “Loma Maria”. Yma ganed Maria Humphreys disgynnydd cyntaf o Gymru i gael ei geni ym Mhatagonia  , Awst 10fed ,1865.

Roedd Sebastian yn gyrru drwy ganol Porth Madryn i fynd am y traeth i gael gweld y morfilod! Oni wedi edrych mlaen lot i weld y morfilod ers i mi gyrraedd! Wrth yrru drwy ganol /Madryn roeddwn yn edrych o’m cwmpas a sylwi gymaint o le neis , glan taclus a deiniadol ydy Madryn a digon o bobl o gwmpas y lle ar brynhawn Sul. Fel oeddym yn mynd yn agosach at yr arfordir ar môr , roedd y mwy a mwy o geir ar y ffordd , yn amlwg pawb eisiau neu wedi bod yn gweld y morfilod. Roedd y ffordd yn llychlyd iawn! Roedd fel dreifio “off road”  go iawn! Roedd gymaint o geir a llwch yn codi ar adegau doedd dim posib gweld dim byd drwy’r ffenest! Roedd rhai llefydd yn llawn dop o geir a dim posib parcio , ond mi wnaethon ni ffeindio lle nes ymlae a ffwrdd a ni ar y traeth. I feddwl ein bod yng nghanol gaeaf yma , mae’r tywydd yn rhyfeddol o dda a mae gwynt adnabyddus Patagonia yn cadw ffwrdd! Felly tydi hi ddim yn teimlo mor oer a hynnu. Wrth gerdded drwy’r tywod bendigedig a’r holl gregyn lliwgar gwahanol aethom yn agosach at y môr. A dyma pryd welais y morfil cyntaf! Wel roeddwn wedi dotio! Mor agos i’r lan hefyd fyddech chi ddim yn credu! Maent wir yn fawr ianw hefyd! Mae’n debyg bod y rhai gwryw yn tua 12 metr o hyd a’r benyw yn medru bod rhwng 13 a 16 metr o hyd. Roedd posib clwyed y synnau maent yn wneud i gyfathrebu. Mae’r Morfilod “Souther Right Whale” yma yn cyrraedd ym mis Mehefin pan maent yn dod yn agos i’r lan i fridio neu magu rhai bach. Byddant o gwmpas hyd at fis Rhagfyr.  Dwi’n gobeithio cael dod yma eto ar benwythnos hir i gael mynd ar gwch tro nesa i fod yn hyf yn oed agosach atynt , roeddwn wedi dotio gymaint! Profiad a hanner! Oni’n esbonio i’m ffrindiau pa mor lwcus oeddynt i gael hyn mor agos , os byddwn i’n mynd i fy nhraeth agosaf yn y gaeaf wel neu unrhyw adeg , y cwbl fyddwn yn weld ydi gwylanod!!

Ar ol gweld a tynnu ychydig o luniau yn agos , aeth y 5 ohonom ar y tywod sych uwch i fyny i yfed mate cynnes neis a bwyta facturas =). Wedyn aethom yn ol yn y pick up a edrych am fan arall i stopio , roeddynt wedi meddwl stopio wrth yml y goleudy ond roedd haid o bobl a degau o geir a dim lle i fynd yno , felly ymlaen a ni i’r man  nesaf i barcio. Wel am gyffro! Roedd morfilod yma yn dangos eu hunain lawer mwy! Roedd un mawr ac un bach yn cyfathrebu gyda’u gilydd ac roedd posib gweld llawer o’r morfil ac mor agos! Roedd pobl yna a phawb yn dangos gymaint o barch i;r morfilod , pawb yn dawel braf yn gwylio’r morfilod arbennig yma. Mae’r penrhyn yma yn rhan o safle treftadaeth y byd UNESCO “World Heritage Site” .

Roedd hi;n mynd yn hwyr , roedd hi’n tua 5.30pm bellach felly aethom nesa i ganol Madryn. Y peth cyntaf i mi ei weld wrth gerdded lawr at lan y mor oedd Cerflun o Dehuelche. Yr Indiaid Tehuelche wnaeth helpu’r Cymru i oroesi drwy eu helpu i hela , rhoi tir iddynt ayyb. Bellach does bron dim o;r bobl Tehuelche ar ol. Mae’r cerflun yma wedi ei roi i ddiolch iddynt am fod o gymorth i’r Cymru. Roedd yr haul yn machlud hefyd felly cefais lun reit dda , cewch ei weld efo’r blog yma! Aethant a mi i weld ogofau y gwladfawyr cyntaf pan gyrrhaeddasant Borth Madryn rhwng 1865 a 1867 , gwnaethant dyllau/cafnau yn y crieigiau i fyw ynddynt dros dro. Mae’n anodd meddwl sut oedd y Cymry druan yma’n teimlo yn cyrraedd rhywle heb ddim byd roedd rhaid lloches mewn creigiau oedd wedi eu tyllu. Roeddynt yn fach iawn , felly dim ond lle i gysgu oedd yma mae’n debyg. Amodau anodd iawn. Ychwanegwyd pren yn ogystal at y tyllau yn y creigiau , mae’n debyg bod coed wedi ei gario ar y llong o Lerpwl.

Ymlaen wedyn i’r amgueddfa fechan sy’n edrych dros y mor. Y peth cyntaf wnaeth fy nharo oedd y Ddraig Cymru goch fawr ar y ffenest oedd yn pwyntio i’r dde yn lle’r chwith! Amgueddfa fechan , ond diddorol iawn gyda darnau o ddyddiaduron a haenes gan y gwladfawyr cyntaf. Roedd pethau yma pedd wedi eu darganfod yn yr ogofau , nifer o jariau a photeli potyn – rhai oedd wedi eu gwneud ym Mryste.

Wrth fynd o amgylch yr amgueddfa , sylwais ar fap o Gymru a thystysgrif arbennig wedi ei fframio yn dangos ym 1998 fe efeilliodd Porth Madryn efo Nefyn ym Mhenllyn! Dwi wedi synnu efo fi fy hun nad oeddwn yn gwybod hyn. Ond braf gweld fod Porth Madryn sy’n le hyfryd wedi gefeillo gyda lle mor braf a Nefyn. Yn yr amgueddfa hefyd roedd cadair Eisteddfod o Gadeiriol y Wladfa y flwyddyn 1920. Cefais sgwrs bach gyda Delia Evans oedd yn gweithio yn yr amgueddfa , a cefais wahoddiad i feirniadu adrodd yn Eisteddfod Mimosa , Porth Madryn fis nesaf! Felly edrych mlaen am fynd nol i Madryn bryd hynu hefyd. Ar ol bod yn yr amgueddfa aethom yn ol ar y ffordd a chwilio am dafarn o’r enw ‘Mr Jones’ , a do mi wnaethant lwyddo i ffeindio’r dafarn! Roedd awyrgylch tafarn Gymreig hen ffasiwn iddi gyda byrddau a meinciau pren , hen boteli o amgylch silffoedd ac wrth gwrs baner Cymru yn cymryd lle yn wych ar y wal. Yma cawsom rhywbeth bach i’w fwyta a roedd dau o ffrindiau’r criw yn cyrraedd i ddweud helo. Aethom am dro wedyn i nol hufen ia gynta o siop ‘Bomke’  siop siocled oedd hi hefyd! Cefais flasu darn o siocled , ag dwi’n mentro dweud ei fod y gorau dwi ‘di flasu – heblaw am y siocled a dulce de leche gesi o’r andes gan Clare fy mos! Dwi dal i feddwl am ba mor flasus oedd rheiny! Ond o ran siocled ei hun a blas da , roedd hwn yn werth chweil! Felly hufen ia , gesi 2 flas , dulce de leche a siocled , dwi ddim yn ffan o hufen ia siocled fel arfer , ond roedd hwn yn arbennig! Erbyn nos yma mae hi’n oeri , ond does dim bwys gen i , fwyta i hufen ia unrhyw dro  , unrhyw dywydd! Roedd pawb wedi mwynhau’r hufen ia dwi’n meddwl! Wedyn aethom am dro i weld oed wedi eu cerfio gyda wynebau , cyrff , cynffon morfil ayyb! Difyr iawn a dipyn o hwyl wrth dynu llyniau! Wrth gerdded roeddym yn dod yn nes at gerflun mawr , uchel iawn gyda bariau o’i amgylch , roedd yn defyll allan ac yn wir yn edrych yn bwysig iawn. Wrth fynd yn nes esboniodd Sibyl mai cerflun o ddynes Gymreig oedd o. Roedd y cerflun wedi ei roi fel diolch am waith y gwladfawyr- y merched a gwerthfawrogiad eu gwaith a chyfraniad i Madryn. Cafodd ei godi yn 1965 yn nathliadau canmlwyddiant glaniad y Cymry yma yn y Wladfa.

Roedd hi wedi myndyn hwyr bellach ac roedd hi’n amser mynd am adra i Drelew! Roeddwn nol yn Nhrelew am tua 11pm ac yn gysglyd iawn , ond yn falch fy mod wedi bod yn effro iawn drwy’r dydd i feddwl mai dim ond tair awr a hanner o gwsg oeddwn wedi ei gael! Daeth Franco at giat y ty gyda mi i wneud yn siwr fod popeth yn iawn , a minnau’n dweud fy mod yn iawn a ffwrdd a mi at y drws a chodi llaw. Yn syth ar ol troi’r goriad a rhoi troed ar lawr y ty , aeth y larwm i ffwrdd! Roeddwn ar ben fy hun , a doedd hyn heb ddigwydd i mi or blaen , dim ond i Sara (sy’n rhannu ty efo fi) felly panics a ddim yn siwr beth i’w wneud! Roeddwn yn gwybod fod pobl diogelwch yn ffonio i ofyn am y gair cudd! Ond doeddwn i ddim yn cofio hwnnw! O diar! Felly er bod y larwm wedi diffodd , roeddwn ofn mynd i’r gwelu rhag ofn iddo fynd ffwrdd eto!! Erbyn 12.30pm roeddwn yn meddwl , wel mae’n iawn rwan mae’n rhaid! A cysgais yn sownd am 8 awr! Gwynt y mor wedi gwneud lles! Diwrnod gwych yn Madryn a diolch o galon i fy ffrindiau am y gwahoddiad i fynd efo nhw =).

Dydd Mercher 18.7.12

Heno unwaith eto mae gwersi coginio’n digwydd yn Nhy Camwy , tro ma gan fod Lois yn gwenud 2 beth sydd angen eu coginio yn y popty , dwi am wneud cacen fisgedi sy’n hawdd iawn ac yn cael ei rhoi yn yr oergell! Wrth sgwrsio efo Gonzalo yn y gegin , anghofiais am y siocled yn y popty ping yndo! Felly gormos o siarad a llosgi;r siocled! Wps! Ond roeddwn wedi gwneud un yn y ty yn Nhrelew i ddod efo fi beth bynnag a roeddwn yn gwybod bod honno’n flasus , felly blasu hono wnaeth pawb ar ol i mi roi esboniad sydyn ar sut i wneud y gacen felys ddrwg iawn yma!! Ar ol cyrraedd nol ar y bws yn Nhrelew am tua 11pm , cefais alwad gan Sibyl a Pablo yn dweud eu bod yn dod draw i nol y ‘speakers a hi-fi Kevin o’r ty ers y parti , gan nad oeddwn adra’n gynharach i agor y drws iddynt. Daeth llond car ohonynt! Sibyl a Pablo , dwy chwaer Sibyl a Kevin! Cawsom ddiod bach a gem o gardiau fywiog iawn! Wedyn am tua 1am penderfynu mynd am dro o amgylch strydoedd Trelew! Wel roedd dipyn o geir yn mynd a dod ar y ffyrdd rhaid dweud a llefydd dal ar agor ac yn chwarae cerddoriaeth ayyb.  Roeddwn yn fy ngwely erbyn tua 2am!

Dydd Iau 19.7.12

Heddiw roedd hi fod yn dipyn o ddiwrnod paratoi gwaith! Iesgob dwi’n annobeithiol! Cwcio nesi i brynhawn ma! Ar ol i Celia ddod draw gyda llyfr emynau i mi penderfynais wneud cacen gri a shortbread iddi. Mi ai a nhw foru iddi. Dwi’n chwarae’r organ yn y capel Ddydd Sul ac yn cael panics nad ydwi wedi ymarfer dim! A dwi ddim yn dda iawn! Felly roeddwn wedi ffonio Celia bore ma i weld os oedd lyfr emynau ganddi hi , doedd ganddi ddim. Ond roedd hi wedi cofio am un ei Mam hi , roedd y dyddiad 1890 ar y llyfr a  llofnod llaw ysgrifren hen ffasiwn y tu mewn i’r clawr. Roedd werth ei weld a minnau’n diolch o galon iddi am ddod a fo draw. Yn anffodus mae mewn sol-ffa , ond mi federai glywed sut mae’r emynau;n mynd oleia’! Mae Celia mewn oed ac yn dod i fy nosbarth sgwrsio a thrafod ar fore Iau. Mae hi;n byw yn y stryd nesaf tu ol i’n nhy i yma yn Nhrelew!

Heno esi i Carefour , yr archfarchnad i nol llefrith a sudd oren a ychydig o lysiau. Des i ar drawd bocs o Kellogs corn flakes cofiwch! Mewn bocs ‘retro’ iawn! Gyda rysait 3 peth ar y cefn. Dwi ddim yn bwyta grawnfwyd (cereal) efo llefrith , ond biga’i arnyn nhw a weithiau dwi;n eu cymysgu efo iogwrt! Mi roi lun o hwn hefyd efo;r blog i chi gael gweld!

****************************************

Wel am y tro dyna ni bobl! Sori eto am yr oedi mawr , ond doedd dim help yn anffodus gan fy mod wedi bod yn brysur wedyn yn sal yma ac wedyn tra oeddwn yn sal ac adra o’r  gwaith cefais y newyddion drwg fod Taid wedi mynd i’r ysbyty ac yn anffodus a thor-calon i mi , bu farw y diwrnod wedyn , felly gadewais Batagonia am 10 diwrnod i ddychwelyd at Nain a’r teulu yng Nghymru. Mae blog rhif 10 ar ganol cael ei sgwennu , ond mae cymaint i’w ddweud a’i gofio mae’n anodd cael cyfnod call i’w sgwennu i gyd! Diolch am ddarllen! Mwy eto’n fuan i chi! xx

                            

Advertisements

Posted July 20, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: