Archive for the ‘Uncategorized’ Category

morfilod , mwynhau a corn flakes!!   Leave a comment

   Blog 11     

Mae Blog rhif 10 ar ganol cael ei orffen! Felly dwi’n dechrau blog newydd rwan Blog 11 , bydd blog 10 yn cael ei bostio’n fuan i Word Press! Ymddiheuraidau!

Dydd Iau  12.7.12

Mae hi’n wyliau Ysgol a cholegau am y pythefnos nesaf. Dwinau felly ar wyliau, dwi wedi cael diogi tipyn a thrio dod at fy hun ar ol dychwelyd nol o Gymru ,sy’n braf. Heddiw mae hi’n benblwydd ar Sybil fy mherthynas (yn 71 oed dwi’n meddwl)! Esi  i Gaiman erbyn tua 2pm , esi i D                          Camwy’n sydyn i ddweud helo wrth Lois a’r plantos (Mae Lois yn trefnu gweithgareddau Cymraeg i blant ag oedolion a chylch meithrin Cymraeg  yn y tŷ dros y gwyliau). Yna ffwrdd a mi i Blas y Graig i weld Luned , Tegai a Fabio. Doeddwn ddim yn siwr os oeddynt am gael siesta heddiw  , ond wrth fynd at y drws roedd Tegai i’w gweld yn y gegin , felly cnociais ar y drws a mewn a fi yn gafael mewn bocs iddynt – roedd cacen foron a bara brith iddyn nhw! Cefais ryw sgwrs neu drafodaeth am fara brith efo Fabio (mab Luned)!  Roedd yn cofio ei fod yn boblogaidd iawn pan aeth i Gymru , cai gynnig bara brith i frecwast ac unrhyw dro yn ystod y dydd , a minnau’n esbonio fel merch fferm ein bod ni yn bwyta ‘te’ adra , ac adeg honno y byddwn ni’n bwyta bara brith , brechdan jam a chacen!                                                Roedd y gacen foron wedi troi allan yn werth chweil , ond roeddwn wedi anghofio troi’r popty fymryn yn boethach ar gyfer y bara brith felly arhosodd y syltanas i gyd yn y gwaelod!!! Ond roedd hi;n blasu;n iawn a wedi coginio drwyddi;n dda er gwaetha sefyllfa’r syltanas! Ond tydi bara brith ddim yn troi allan yr un peth ag adra yma de! Rhyfedd! Ond fel ydwi , faswn i byth yn mynd a dim byd nad oeddwn yn hapus o ran blas ac edrychiad i neb , felly roedd hon yn iawn er gwaetha sefyllfa’r syltanas! Roeddynt mewn rhes rhy daclus ar hyd waelod y bara brith!!!

Beth bynnag , cefais sgwrs a phaned efo Luned a Tegai , roedd Luned yn holi am y ffarm adra ac am Jini fy muwch i , achos roedd hi i fod wedi dod a llo ers wythnos i heddiw! A minnau’n dweud dal dim son na newyddion o Gymru am Jins!  Esi a llyfr o ychydig o emynau mae chwaer Nain (dwi’n galw chwaer Nain yn ‘Nain Gwenda’!  – Gwenda D Williams , Pwll Glas ,  wedi eu hysgrifennu er mwyn i bobl yma gael gweld ychydig ohonynt , a roedd son eu bod yn chwilio am ychydig o emynau newydd , felly roeddwn yn falch fy mod wedi cofio dod a llyfr Nain Gwenda efo fi.

Ar ol bod ym Mhlas y Graig esi i dy Ariela yn y Gaiman , roeddwn wedi dod a ychydig o bethau o Gymru gyda llun y ddraig arnynt iddi hi! Roedd yn braf cael sgwrs gyda hi , ond yn sydyn iawn gan fod raid i mi fod yn nhy Sybil tua 4 ! Ond roedd hi’n 4.15pm arnai’n gadael tŷ Ariela!!

Felly ffwrdd a mi dros y bryn yn fy mwts cowboi i weld Sybil ar ei phenblwydd a Pwpi’r ci ar y ffordd i’r tŷ! Roedd llond tŷ ganddi! Roedd tipyn o’i chyfeillon gyda hi yn cael te. Cefais innau hefyd eistedd am de hyfryd gyda nhw. Roedd y mwyafrif o’r merched yn siarad Cymraeg , ond rhai ddim , felly roeddwn yn ceisio dilyn sgwrs sbaeneg , roedd yn anodd , ond fel hyn dwi am ddysgu gobeithio! Dwi’n medru deall mwy wrth ddyfalu ystyr brawddegau weithiau gan fy mod yn deall geiriau yn hytrach na brawddegau!!

Am 6pm gadewais Sybil a’r criw er mwyn mynd i weld Ana i Blas y Coed (Tŷ Te yn Gaiman ) , doeddwn ddim wedi ei gweld eto ers dod nol  a roedd gen i anrheg bach o Gymru iddi gan ei bod wedi bod mor dda efo fi cyn i  mi orfod mynd ar fyr rybydd adra , a helpu fi drwy fwcio hediad o Drelew i Fuenos Aires. Cefais sgwrs efo Ana a chael lifft adra yn y car gyda hi a’i dwy merch nol i Drelew.

 

 

Dydd Gwener 13.7.12

Deffrais yn sydyn am 5.30 am bore ma a sylwi bod negeseuon gan fy mrawd ar fy ffon….oedd yn golygu un peth…roedd Jini wedi cael llo bach =) Hwree!! Roedd y negeseuon a’r lluniau wedi eu gyrru tua 3am yn amser fi yma ym Mhatagonia felly tua 7am yng Nghymru. Roeddwn wedi ffonio adra gymaint i wneud yn siwr bod Jini’n iawn , a mwya’ sydyn roedd hi wedi dod a llo (er dros wythnos yn hwyr!!) Gwrw ydi’r llo felly cael ei werthu fydd o , bery na welai’r cradur felly. Ond fyddai adra ar gyfer y nesa dwi’n siwr!!

Cefais y syniad o gael parti pwnsh yn y ty nos foru! Dwi heb gael parti pwnsh ers tro  a meddwl tybed sut aiff hyn i lawr gyda phobl ifanc Trelew!! Yn y brifysgol roedd partis pwnsh yn digwydd dipyn ar ol cael ty yn y drydedd flwyddyn yno! A’r pwnsh yn mynd lawr yn dda-pwnsh ydi rhyw fath o goctel mewn bwced fawr!!! Roedd Sibyl fy ffrind eisiau trefnu noson allan hefyd felly cafodd pawb wahoddiad i’r parti pwnsh!

Wrth fynd i siopa yn barod am nos foru, roeddwn yn sylweddoli ar y gwahaniaeth rhwng siopa yma am ddiodydd ag adra. Yma mae’r gwirod (spirits) yn rhatach na phrynu poteli o lemoned bron!!! Doedd dim poteli Tesco Value nag fel Asda smart price i’w cael!!!

Cefais botel reit fawr o fodca am rw £2.90 yn pris ni a blue caraco am tua yr un faint! Gwych! Fel dwi di son o’r blaen , un pethau sy’n  rhad yma ydi alcohol! Ddim lawer o ddim arall! Roeddwn angen bowlen fawr iawn neu jwg mawr i roi pwnsh ynddo. Wel dyma broblem , roeddynt yn costio bom!!! Wrth fynd o amgylch yr archfarchnad gwelais gynnig arbennig ar set oedd yn cynnwys –bwced , bowlen sinc a bowlen bach gwyrdd llachar am tua £4! Felly prynais rhain!

Heno dwi’n helpu Lois ac yn rhoi gwers goginio yn Nhy Camwy. Dwi wedi penderfynu gwneud pwdin bara menyn. Dwi wedi gwenud un yn y ty fel “dyma un wnes i’n gynharach”!! Dwi’n mynd i wneud un traddodiadol fel dani’n wneud yng Nghymru gyda syltanas ynddo. Ond yr un dwi di wneud yn y ty  cyn mynd i Gaiman ydy un eirin gwlanog a dulce de leche (jam llaeth=caramel llefrith)

Dwi wedi rhoi rhyw dwist archentaidd iddo!!

Dydd Sadwrn 14.7.12

Mae ‘shopping’ yma yn Nhrelew , ond ddim yng nghanol Trelew mae ychydig tu allan felly roedd angen tacsi i fynd yno. Canolfan siopau ydio  sy’n eitha newydd ers ychydig flynyddoedd , penderfynais fynd am sbec! Cerddais i ganol Trelew i chwilio am dacsi a ffwrdd a fi. Roedd dyn y tacsi yn trio siarad efo fi a finnau’n trio defnyddio fy castellano gorau bosib….roedd posib iddo ddeall ychydig dwi meddwl! Wel mi ddalldodd o mai athrawes Gymraeg oni a byw yn Trelew ac wedi bod yn byw’n Gaiman!!

Wrth gyrraedd gwelais y maes parcio yn eitha prysur , ond wrth fentro i mewn , roedd y lle mor wag! Dim gwerth o bobl o gwmpas. Roeddwn wedi bod o amgylch y lle mewn chwinciad a dweud y gwir , ac i rhywun fel fi sy’n mwynhau siopa , doedd ddim yn le gwych iawn , a’r siopau oedd yno , doedd dim lawer o ddewis a phoeth yn eitha drud. Des i ono gyda raisins wedi eu trochi mewn siocled neis a alfajor!!!! Roeddwn ar y ffon cyn pen dim yn ffonio am dacsi i’n nol i! Cefais foi arall oedd yn barod i drio sgwrsio efo fi! Roedd yn dweud “hace frio” am Batagonia , a minnau ddm yn gwybod sut i ddweud nad oedd hi mor oer a hynu o gwbl i fod yn onest , a bod tywydd adra yng nghymru yn wael , ond doeddwn ddim digon da i fedru dweud hynu! Gas gen i pan dwi methu cael sgwrs iawn efo rhywun! Dwisho medru clicio’n mysedd a medru sgwrsio’n hawdd yn castellano! aaa!!!

Mewn tacsi dim ond tua 8-10 munud ydi’r ganolfan siopa o ganol Trelew , felly roeddwn yn nol yn Nhrelew tua 12.20pm. Felly piciais am dro i siop esgidiau fechan oeddwn wedi ei bod ynddi unwaith o’r blaen! Roedd y dyn yn y siop yn fy nghofio –roedd yn deall a siarad Saesneg ac yn hoffi cael ymarfer ei Saesneg meddai o! Roeddwn wedi gweld ‘wedges’ neis iawn yn y ffenest , felly esi mewn i drio nhw! Ew mae sgidiau;n ddrud yma! Ond roedd rhain yn lledr…! Roeddwn wedi trio rhai du , rhy fawr a dim maint llai. Triais rai coch a glas yr un fath oedd yn wych ac y math o bethau y byddwn yn sicr yn wisgo , ond rhai du oeddwn eisiau i fedru eu gwisgo gyda mwy o bethau. Roeddwn yn dweud wrth y dyn sori ond na , mae’n lawer o arian a rhai du fyddai orau i mi fedru eu gwisgo o hyd! Roedd wedi mwynhau cael sgwrs beth bynnag! Roedd yn arfer gweithio mewn labordy neu rhywbeth o’r fath ‘bio chemistry’ dwi’n siwr ddwedodd o , ond ar ol 10 mlynedd roedd wedi cael llond bol felly agorodd siop esgidiau!! Wel braf iawn! Roeddwn wedi synu!Roedd hefyd yn nabod rhywun oedd yn cynllunio esgidiau , ac felly;n prynu esgidiau i’w gwerthu gan y person yna! Roeddwn yn siomedig nad oedd y wedges yn fy maint i , ond ffwrdd a fi! Wrth fynd lawr y stryd ac yna troi i’r chwith i groesi ffordd , clywais waedd lawr y stryd! Roedd perchenog y siop wedi gadael y siop a rhedeg ar fy ol i!! Gwaeddod fy enw ddwy waith! Doeddwn methu deall beth oedd yn bod! Roedd fy mag gen i a doeddwn heb anghofio dim…ond roedd wedi ffeindio par o wedged du yn fy maint i! Wel roedd gwen ar fy wyneb a dim gwrthod rwan nagoedd!! Triais nhw i wneud yn siwr eu bod yn iawn a roeddwn wedi dotio , mor gyfforddus a jyst be onisho! Felly prynais nhw , cefais fag neis iw cario a roedd llun o Marilyn Monroe ar y bocs! Rhoddais fy nghyfeiriad e-bost hefyd er mwyn cael fy nghynnwys mewn raffl sy;n digwydd ar ddiwrnod y ffrindiau ‘dia del amigo’ yma yn yr Ariannin ar Orffennaf yr 20fed. Roedd ffrindiau’r siop yn cael eu cynnwys mewn raffl a enw pwy bynnag sy’n dod allan sy’n ennill par o esgidiau AM DDIM o’r siop ‘ma!!! Ow mi fasa’n neis basa!!!  Felly ar ol y cyffro yna , nol a mi i’r ty i orffen paratoi a chael cinio a wedyn siesta i wneud yn siwr fy mod yn ddigon effro ar gyfer y parti heno!

Roedd jeli fodca wedi ei baratoi gen i mewn cwpanau plastig bach ac wedi setio’n berffaith , ac wedi gosod y byrddau a chadeiriau i gyd mewn un stafell yn barod! Daeth Sibyl fy ffrind draw erbyn tua 9pm yn barod i helpu fi! Roedd pethau wedi eu gwneud a dweud y gwir , ond roedd Sibyl wedi dod a balwns gwych! Rhai gyda print llewpart a nodau piano a rhai gyda blodau! Daeth Kevin a’i  speakers a hi-fi ar gyfer y gerddoriaeth hefyd =)

Dechreuais wneud pwnsh…blue motorcycle a daffy duck oedd y ddau wnes i – roedd yr un glas yn neis iawn , daffy duck yn gryf! Gwnes i un gyda sudd afal….doeddwn i methu deall pam oedd y sudd afal i gyd yn wyn/llaethog….gofynnais i Sibyl –  roedd hi;n chwerthin , roeddwn wedi prynu sudd gyda ‘soya’ ynddo! Ych! er roedd y blas yn iawn  , ei olwg oedd yn erchyll a throi ar rhywun! Ar ol i mi orffen trio ei wneud i edrych yn well , trodd yn wyrdd!!! 10pm dechreuodd pobl gyrraedd yn slo bach.

Maent yn reit gall wrth yfed yma , felly wrth weld y pwnsh glas , oren a gwyrdd roedd yn eu dychryn dwi meddwl! Wnaethon nhw ddim yfed lawer ohono! Doeddynt ddim am fentro! Felly dim parti pwnsh eto!!! Roedd y parti’n dda iawn , a chael cyfarfod mwy o bobl newydd a joio gyda ffrindiau sgen i’n barod yma wrth gwrs.

Dydd Sul 15.7.12

Tua 3.30am aethom am Rexos y clwb nos. Roedd hwyliau da ar bawb! Am 5.30am aethom nol i’r ty a daeth dipyn yn ol hefyd am sgwrs a dipyn o fwydro! A gyda llaw , roedd fy nhraed yn fforddus braf ar ol dawnsio a sefyll drwy’r nos!! Gwych!  Esi i’r gwely am tua 7.30am , a chodi am 11am! Roedd Sibyl , Pablo a Sebastian wedi aros a roeddwn yn clywed eu bod wedi codi , felly codais i! Wedi teimlo’n well rhaid cyfaddef!! CEfais gynnig mynd i Borth Madryn gyda nhw nes mlaen , wel dwi heb fod eto , felly iawn! 2.30pm daeth Sebastian ,Pablo , Sibyl a Franco i nol fi. Aethom yn pick up Sebastian.

Roeddwn wedi bod yn sarad efo Anti Gwenda a Anti Beth ar Skyoe wrth baratoi i fynd felly roeddwn yn teimlo’n eitha effro ar hyn o bryd , ac yn gobeithio na fydd y blinder yn fy nharo yn ystod y dydd ym Madryn! Roedd yn cymryd tua tri chwarter awr i gyrraedd yno. Ar y ffordd roedd Sibyl yn dweud ychydig o hanes. Y peth cyntaf oedd yn amlwg mai paith gwastad oedd o’m blaenau a dim llawer  i’w weld , ond aethom heibio bryn bach yng nghanol y paith , bryn a elwir yn ‘Bryn Maria’  neu “Loma Maria”. Yma ganed Maria Humphreys disgynnydd cyntaf o Gymru i gael ei geni ym Mhatagonia  , Awst 10fed ,1865.

Roedd Sebastian yn gyrru drwy ganol Porth Madryn i fynd am y traeth i gael gweld y morfilod! Oni wedi edrych mlaen lot i weld y morfilod ers i mi gyrraedd! Wrth yrru drwy ganol /Madryn roeddwn yn edrych o’m cwmpas a sylwi gymaint o le neis , glan taclus a deiniadol ydy Madryn a digon o bobl o gwmpas y lle ar brynhawn Sul. Fel oeddym yn mynd yn agosach at yr arfordir ar môr , roedd y mwy a mwy o geir ar y ffordd , yn amlwg pawb eisiau neu wedi bod yn gweld y morfilod. Roedd y ffordd yn llychlyd iawn! Roedd fel dreifio “off road”  go iawn! Roedd gymaint o geir a llwch yn codi ar adegau doedd dim posib gweld dim byd drwy’r ffenest! Roedd rhai llefydd yn llawn dop o geir a dim posib parcio , ond mi wnaethon ni ffeindio lle nes ymlae a ffwrdd a ni ar y traeth. I feddwl ein bod yng nghanol gaeaf yma , mae’r tywydd yn rhyfeddol o dda a mae gwynt adnabyddus Patagonia yn cadw ffwrdd! Felly tydi hi ddim yn teimlo mor oer a hynnu. Wrth gerdded drwy’r tywod bendigedig a’r holl gregyn lliwgar gwahanol aethom yn agosach at y môr. A dyma pryd welais y morfil cyntaf! Wel roeddwn wedi dotio! Mor agos i’r lan hefyd fyddech chi ddim yn credu! Maent wir yn fawr ianw hefyd! Mae’n debyg bod y rhai gwryw yn tua 12 metr o hyd a’r benyw yn medru bod rhwng 13 a 16 metr o hyd. Roedd posib clwyed y synnau maent yn wneud i gyfathrebu. Mae’r Morfilod “Souther Right Whale” yma yn cyrraedd ym mis Mehefin pan maent yn dod yn agos i’r lan i fridio neu magu rhai bach. Byddant o gwmpas hyd at fis Rhagfyr.  Dwi’n gobeithio cael dod yma eto ar benwythnos hir i gael mynd ar gwch tro nesa i fod yn hyf yn oed agosach atynt , roeddwn wedi dotio gymaint! Profiad a hanner! Oni’n esbonio i’m ffrindiau pa mor lwcus oeddynt i gael hyn mor agos , os byddwn i’n mynd i fy nhraeth agosaf yn y gaeaf wel neu unrhyw adeg , y cwbl fyddwn yn weld ydi gwylanod!!

Ar ol gweld a tynnu ychydig o luniau yn agos , aeth y 5 ohonom ar y tywod sych uwch i fyny i yfed mate cynnes neis a bwyta facturas =). Wedyn aethom yn ol yn y pick up a edrych am fan arall i stopio , roeddynt wedi meddwl stopio wrth yml y goleudy ond roedd haid o bobl a degau o geir a dim lle i fynd yno , felly ymlaen a ni i’r man  nesaf i barcio. Wel am gyffro! Roedd morfilod yma yn dangos eu hunain lawer mwy! Roedd un mawr ac un bach yn cyfathrebu gyda’u gilydd ac roedd posib gweld llawer o’r morfil ac mor agos! Roedd pobl yna a phawb yn dangos gymaint o barch i;r morfilod , pawb yn dawel braf yn gwylio’r morfilod arbennig yma. Mae’r penrhyn yma yn rhan o safle treftadaeth y byd UNESCO “World Heritage Site” .

Roedd hi;n mynd yn hwyr , roedd hi’n tua 5.30pm bellach felly aethom nesa i ganol Madryn. Y peth cyntaf i mi ei weld wrth gerdded lawr at lan y mor oedd Cerflun o Dehuelche. Yr Indiaid Tehuelche wnaeth helpu’r Cymru i oroesi drwy eu helpu i hela , rhoi tir iddynt ayyb. Bellach does bron dim o;r bobl Tehuelche ar ol. Mae’r cerflun yma wedi ei roi i ddiolch iddynt am fod o gymorth i’r Cymru. Roedd yr haul yn machlud hefyd felly cefais lun reit dda , cewch ei weld efo’r blog yma! Aethant a mi i weld ogofau y gwladfawyr cyntaf pan gyrrhaeddasant Borth Madryn rhwng 1865 a 1867 , gwnaethant dyllau/cafnau yn y crieigiau i fyw ynddynt dros dro. Mae’n anodd meddwl sut oedd y Cymry druan yma’n teimlo yn cyrraedd rhywle heb ddim byd roedd rhaid lloches mewn creigiau oedd wedi eu tyllu. Roeddynt yn fach iawn , felly dim ond lle i gysgu oedd yma mae’n debyg. Amodau anodd iawn. Ychwanegwyd pren yn ogystal at y tyllau yn y creigiau , mae’n debyg bod coed wedi ei gario ar y llong o Lerpwl.

Ymlaen wedyn i’r amgueddfa fechan sy’n edrych dros y mor. Y peth cyntaf wnaeth fy nharo oedd y Ddraig Cymru goch fawr ar y ffenest oedd yn pwyntio i’r dde yn lle’r chwith! Amgueddfa fechan , ond diddorol iawn gyda darnau o ddyddiaduron a haenes gan y gwladfawyr cyntaf. Roedd pethau yma pedd wedi eu darganfod yn yr ogofau , nifer o jariau a photeli potyn – rhai oedd wedi eu gwneud ym Mryste.

Wrth fynd o amgylch yr amgueddfa , sylwais ar fap o Gymru a thystysgrif arbennig wedi ei fframio yn dangos ym 1998 fe efeilliodd Porth Madryn efo Nefyn ym Mhenllyn! Dwi wedi synnu efo fi fy hun nad oeddwn yn gwybod hyn. Ond braf gweld fod Porth Madryn sy’n le hyfryd wedi gefeillo gyda lle mor braf a Nefyn. Yn yr amgueddfa hefyd roedd cadair Eisteddfod o Gadeiriol y Wladfa y flwyddyn 1920. Cefais sgwrs bach gyda Delia Evans oedd yn gweithio yn yr amgueddfa , a cefais wahoddiad i feirniadu adrodd yn Eisteddfod Mimosa , Porth Madryn fis nesaf! Felly edrych mlaen am fynd nol i Madryn bryd hynu hefyd. Ar ol bod yn yr amgueddfa aethom yn ol ar y ffordd a chwilio am dafarn o’r enw ‘Mr Jones’ , a do mi wnaethant lwyddo i ffeindio’r dafarn! Roedd awyrgylch tafarn Gymreig hen ffasiwn iddi gyda byrddau a meinciau pren , hen boteli o amgylch silffoedd ac wrth gwrs baner Cymru yn cymryd lle yn wych ar y wal. Yma cawsom rhywbeth bach i’w fwyta a roedd dau o ffrindiau’r criw yn cyrraedd i ddweud helo. Aethom am dro wedyn i nol hufen ia gynta o siop ‘Bomke’  siop siocled oedd hi hefyd! Cefais flasu darn o siocled , ag dwi’n mentro dweud ei fod y gorau dwi ‘di flasu – heblaw am y siocled a dulce de leche gesi o’r andes gan Clare fy mos! Dwi dal i feddwl am ba mor flasus oedd rheiny! Ond o ran siocled ei hun a blas da , roedd hwn yn werth chweil! Felly hufen ia , gesi 2 flas , dulce de leche a siocled , dwi ddim yn ffan o hufen ia siocled fel arfer , ond roedd hwn yn arbennig! Erbyn nos yma mae hi’n oeri , ond does dim bwys gen i , fwyta i hufen ia unrhyw dro  , unrhyw dywydd! Roedd pawb wedi mwynhau’r hufen ia dwi’n meddwl! Wedyn aethom am dro i weld oed wedi eu cerfio gyda wynebau , cyrff , cynffon morfil ayyb! Difyr iawn a dipyn o hwyl wrth dynu llyniau! Wrth gerdded roeddym yn dod yn nes at gerflun mawr , uchel iawn gyda bariau o’i amgylch , roedd yn defyll allan ac yn wir yn edrych yn bwysig iawn. Wrth fynd yn nes esboniodd Sibyl mai cerflun o ddynes Gymreig oedd o. Roedd y cerflun wedi ei roi fel diolch am waith y gwladfawyr- y merched a gwerthfawrogiad eu gwaith a chyfraniad i Madryn. Cafodd ei godi yn 1965 yn nathliadau canmlwyddiant glaniad y Cymry yma yn y Wladfa.

Roedd hi wedi myndyn hwyr bellach ac roedd hi’n amser mynd am adra i Drelew! Roeddwn nol yn Nhrelew am tua 11pm ac yn gysglyd iawn , ond yn falch fy mod wedi bod yn effro iawn drwy’r dydd i feddwl mai dim ond tair awr a hanner o gwsg oeddwn wedi ei gael! Daeth Franco at giat y ty gyda mi i wneud yn siwr fod popeth yn iawn , a minnau’n dweud fy mod yn iawn a ffwrdd a mi at y drws a chodi llaw. Yn syth ar ol troi’r goriad a rhoi troed ar lawr y ty , aeth y larwm i ffwrdd! Roeddwn ar ben fy hun , a doedd hyn heb ddigwydd i mi or blaen , dim ond i Sara (sy’n rhannu ty efo fi) felly panics a ddim yn siwr beth i’w wneud! Roeddwn yn gwybod fod pobl diogelwch yn ffonio i ofyn am y gair cudd! Ond doeddwn i ddim yn cofio hwnnw! O diar! Felly er bod y larwm wedi diffodd , roeddwn ofn mynd i’r gwelu rhag ofn iddo fynd ffwrdd eto!! Erbyn 12.30pm roeddwn yn meddwl , wel mae’n iawn rwan mae’n rhaid! A cysgais yn sownd am 8 awr! Gwynt y mor wedi gwneud lles! Diwrnod gwych yn Madryn a diolch o galon i fy ffrindiau am y gwahoddiad i fynd efo nhw =).

Dydd Mercher 18.7.12

Heno unwaith eto mae gwersi coginio’n digwydd yn Nhy Camwy , tro ma gan fod Lois yn gwenud 2 beth sydd angen eu coginio yn y popty , dwi am wneud cacen fisgedi sy’n hawdd iawn ac yn cael ei rhoi yn yr oergell! Wrth sgwrsio efo Gonzalo yn y gegin , anghofiais am y siocled yn y popty ping yndo! Felly gormos o siarad a llosgi;r siocled! Wps! Ond roeddwn wedi gwneud un yn y ty yn Nhrelew i ddod efo fi beth bynnag a roeddwn yn gwybod bod honno’n flasus , felly blasu hono wnaeth pawb ar ol i mi roi esboniad sydyn ar sut i wneud y gacen felys ddrwg iawn yma!! Ar ol cyrraedd nol ar y bws yn Nhrelew am tua 11pm , cefais alwad gan Sibyl a Pablo yn dweud eu bod yn dod draw i nol y ‘speakers a hi-fi Kevin o’r ty ers y parti , gan nad oeddwn adra’n gynharach i agor y drws iddynt. Daeth llond car ohonynt! Sibyl a Pablo , dwy chwaer Sibyl a Kevin! Cawsom ddiod bach a gem o gardiau fywiog iawn! Wedyn am tua 1am penderfynu mynd am dro o amgylch strydoedd Trelew! Wel roedd dipyn o geir yn mynd a dod ar y ffyrdd rhaid dweud a llefydd dal ar agor ac yn chwarae cerddoriaeth ayyb.  Roeddwn yn fy ngwely erbyn tua 2am!

Dydd Iau 19.7.12

Heddiw roedd hi fod yn dipyn o ddiwrnod paratoi gwaith! Iesgob dwi’n annobeithiol! Cwcio nesi i brynhawn ma! Ar ol i Celia ddod draw gyda llyfr emynau i mi penderfynais wneud cacen gri a shortbread iddi. Mi ai a nhw foru iddi. Dwi’n chwarae’r organ yn y capel Ddydd Sul ac yn cael panics nad ydwi wedi ymarfer dim! A dwi ddim yn dda iawn! Felly roeddwn wedi ffonio Celia bore ma i weld os oedd lyfr emynau ganddi hi , doedd ganddi ddim. Ond roedd hi wedi cofio am un ei Mam hi , roedd y dyddiad 1890 ar y llyfr a  llofnod llaw ysgrifren hen ffasiwn y tu mewn i’r clawr. Roedd werth ei weld a minnau’n diolch o galon iddi am ddod a fo draw. Yn anffodus mae mewn sol-ffa , ond mi federai glywed sut mae’r emynau;n mynd oleia’! Mae Celia mewn oed ac yn dod i fy nosbarth sgwrsio a thrafod ar fore Iau. Mae hi;n byw yn y stryd nesaf tu ol i’n nhy i yma yn Nhrelew!

Heno esi i Carefour , yr archfarchnad i nol llefrith a sudd oren a ychydig o lysiau. Des i ar drawd bocs o Kellogs corn flakes cofiwch! Mewn bocs ‘retro’ iawn! Gyda rysait 3 peth ar y cefn. Dwi ddim yn bwyta grawnfwyd (cereal) efo llefrith , ond biga’i arnyn nhw a weithiau dwi;n eu cymysgu efo iogwrt! Mi roi lun o hwn hefyd efo;r blog i chi gael gweld!

****************************************

Wel am y tro dyna ni bobl! Sori eto am yr oedi mawr , ond doedd dim help yn anffodus gan fy mod wedi bod yn brysur wedyn yn sal yma ac wedyn tra oeddwn yn sal ac adra o’r  gwaith cefais y newyddion drwg fod Taid wedi mynd i’r ysbyty ac yn anffodus a thor-calon i mi , bu farw y diwrnod wedyn , felly gadewais Batagonia am 10 diwrnod i ddychwelyd at Nain a’r teulu yng Nghymru. Mae blog rhif 10 ar ganol cael ei sgwennu , ond mae cymaint i’w ddweud a’i gofio mae’n anodd cael cyfnod call i’w sgwennu i gyd! Diolch am ddarllen! Mwy eto’n fuan i chi! xx

                            

Advertisements

Posted July 20, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized

*Wythnos reit brysur ym Mhatagonia*!   Leave a comment

BLOG 9

Dydd Iau , Mai 10fed

Wel , codi bore ma , a mynd i weithio i Drelew – cwrs trafod a sgwrsio gyda aelodau hyn o’r gymdeithas.  Wrth gerdded at y bws gwelais ddyn dwi’n weld bob tro dwi’n mynd i ddal bws , mae’n sgubo’r dail oddiar y palmant. Dwi wastad fel y fo yn dweud ‘Hola neu Buenos Dias’ ….ond ddoe clywais y dyn yn siarad cymraeg gyda Pedr oedd yn digwydd bod yn Gaiman. Felly heddiw “Bore Da” medda fi a esbonio bo fi ddim yn deall ei fod yn siarad Cymraeg neu byddwn wedi sgwrsio ers tro! Ond bydd rhaid i mi ddechrau’n gynt i ddal bws er mwyn ei holi eto a gobeithio mynd i ddeud helo rhyw dro. Rhoddodd hyn wen ar fy wyneb! Mae’n braf cyfarch rhywun yn y bore , a rwan medrai wneud yn Gymraeg! Mae;n  ryfeddod faint sy’n siarda Cymraeg yma ar stryd Michael D Jones!

Cyrraedd y wers , chwilota am lyfrau ayyb , a cyrhaeddodd 3 i’r wers heddiw. Roeddyn wedi trefnudathliad bach i mi , un wedi coginio cacen afal (teisen blat) i mi a brownies , wedi dod a mate , te a choffi , a channwyll i roi yn y brownies! Wel roeddwn wedi dotio , a cefais gerdyn penblwydd Cymraeg ganddynt!!!! Canodd y 3 i mi a cawsom sgwrs wrth fwyta’r cacennau a yfed mate! Diolch yn fawr iddyn nhw! Cefais ddyddiadur yn anrheg , oedd yn llawn o luniau a photograffiau o’r Ariannin , lluniau gwerth eu gweld.

Ar ol hyn esi ar fws nol i Gaiman , wrth fynd ar y bws roedd dyn yn  eistedd yn y blaen yn dweud “Su’ dachi!?”

Iawn diolch medda finna ond ddim syniad pwy oedd y creadur! Dechreuodd siarad ychdig Gymraeg a Saesneg gyda fi.  Roedd yn fy nghofio ar ol i Luned fod yn siarad efo fo yn Gaiman a fy nghyflwyno i iddo! Iesgob oni teimlo ddrwg nad oeddeddwn yn cofio! Ond byddai’n cofio rwan! Er ‘di-enw’ ydi o i mi! Rhaid holi Luned! mae’n dod o Ddolafon beth bynnag ac yn ffrind i Luned!

Mae’n rhyfedd y pethau mae rhywun yn sylwi wrth ddod i wlad fel wahanol….a dwi;n berson sylwgar iawn weithiau! A ddoe denodd y BMW arian ma fy sylw! Achos dyma’r cyntaf i mi weld ers pan dwi yma!

Heno roeddwn yn rhoi gwers Wlpan a cefais anrheg penblwydd gan un o’r merched yna , fel bocs siap calon gyda lliwiau Cymru o’i amgylch . Hi oedd yn eu gwneud , ac yn eu gwerthu o be dwi’n ddeall. Mae’n werth ei weld!

Dydd Sadwrn Mai 12

Heno cefais wahaoddiad i asado i ddathlu Penblwydd Sebastian yn Gaiman.  Daeth Sara draw o Drelew , ac aeth y ddwy ohonom erbyn tua 9.30pm i 10 o’r gloch. Roedd criw da yno , a digon edd o gig a bwyd blasus iawn yno! A cacen penblwydd i bwdin.  Mae nosweithiau allan neu barti yn wahanol iawn yma! Dydyn nhw ddim ar ras fel ni adra a llawn cyffro! Ond dwi’n deall pam , achos mae hi’n noson hir , mynd i dŷ rhywun neu barti am tua 10pm , wedyn mynd i glwb nos erbyn tua 3am , wedyn aros allan tan tua 7am weithiau neu hwyrach!! Beth oedd yn neis am y parti penblwydd yma oedd pawb yn ymuno i chwarae gem o gardiau , gem trio cael pel ping pong i mewn i wydr : Roedd pwy bynnag gaiff y bel ping pong mewn yn y gwydr yn cael dewis 2 berson i yfed! Yna ychwanegwyd pel oren , os y byddech yn dewis y bel oren i drio ei bownsio mewn i wydr ….ac yn llwyddo , roedd pawb yn yfed , os ddim – chi eich hun oedd yn yfed! gem o Uno gawsom ni hefyd!!! Roedd yn hwyl! Am hanner nos roedd pawb dal i fod wrth y bwrdd bwyd , a gan mai ar yr 13eg oedd Sebastian yn cael ei benblwydd yn 26oed , gwnaeth pawb ganu Penblwydd hapus yn Castellano , Saesneg a Chymraeg iddo! Da! Heno aros yn Gaiman oedda’ ni , gorffennodd y parti tua 5am. Rhaid dweud ron i’n barod am ‘y ngwely hefyd! Dydy’r nosweithiau hwyr ma ddim yn gret bob penwythnos de!

Dydd Llun , Mai 14eg

Heddiw roedd Penblwydd Mabon , mab Esyllt a Cristian , yn 5oed! Cafodd Lois a minnau wahaoddiad i fynd i’w barti Penblwydd am 5pm mewn lle arbennig yma yn y Gaiman ble mae partis yn cael eu cynnal i blant , roedd cestyll bownsio , pwll peli , sleid  a lle i chwarae tu allan i’r plantos! Roedd Esyllt wedi gwneud cacen Ben 10 i Mabon! Roedd hi’n wych! Cafodd Lois a minnau gem o ‘table football’ yno gyda Santiago a Idris! (Idris ydy brawd Mabon , a mae Santiago yn yr ysgol feithrin efo Mabon) WEl son am hwyl!

Nes mlaen aeth Lois a minnau am 8pm i ymarfer dawnsio gwerin. Roeddwn wedi wir fwynhau dawnsio gwerin yn y twmpath yn Nhrelew ar Nos SAdwrn , Mai 5ed. Felly roeddwn yn edrych mlaen am yr ymarfer yma yn Gaiman. Ond roedd y lefel llawer uwch!! Roedd symudiadau mwy cymleth i rhywun fel fi oedd yn dechrau! Ond cefais dro arni  , gobeithio bod amynedd gyda nhw yna!!haha! Felly mae ymarfer bob nos Lun , mae pawb yno yn llawer mwy profiadol na fi ynde!

Am 9 wedyn roedd ymafer  cor yma yn Gaiman hefyd, felly digon prysur ydi Nos Lun yma!

Dydd Mawrth , Mai 15

Heddiw rhwng yr holl wersi sydd gen i ar ddydd Mawrth nesi goginio cacen afal a cinamon , crymbl afal a syltana a phwdin bara! Foru bydd y Llysgenhades Prydain o Fuenos Aires yn cyrraedd Gaiman ac yn dod i Dŷ Camwy am de cymreig! Mae’r swydd y llysgenhades yn dod i ben eleni ar ol 4 mlynedd yma yn yr Ariannin dwi’n meddwl.Roedd Lois wedi gwneud cacen foron a chacennau cri.  Mae Clare y bos o’r Andes yn dod draw yn gynt hefyd i gyfarfod y Llysgenhades. Bydd Clare yn cyrraedd am tua 6am. Dwi wedi rhoi y gwely iddi yn yr ystafell fyw eto! Dwi hefyd am fynd a peth o’r cacennau i Sybil , fy mherthynas sydd newydd ddod adra o’r ysbyty ar ol triniaeth.

Dydd Mercher , Mai 16

Ar ol dod nol o waith yn Nhrelew heddiw , esi dros y bryn i dy Sybil i weld sut mae hi arol ei thriniaeth a mynd a chacennau! Heb anghofio anwes mawr i Pwpi y ci hefyd!Roedd Sybil o gwmpas y lle ac yn edrych yn dda iawn! Roedd hi wedi coginio cacen bore ma meddai hi , wedyn torth! Iesgob di ddim yn sdopio! Ond braf yw gweld rhywun fel hyn , yn cario mlaen ac ddim yn gadael i ddim eu trechu nhw. Cefais fy anrheg penblwydd gan Sybil heddiw , sgarff ddel iawn , un wen gyda blodau pinc arni. Neis iawn ! =)

Arol sgwrs roedd rhaid gadael nol am Dy Camwy gan fod y llysgenhades yn cyrraedd unrhuw funud!!! Roedd Lois A Clare wedi gosod y bwrdd yn yr ystafell ffrynt yn barod efo lliain bwrdd a chwpannau a soseri , ac wrth gwrs , pwdin bara , cacennau cri a chacen foron! Dim ond cacaen gri fwytodd hi! Ond roedd Clare wrth ei bodd gyda’r pwdin bara , dwi’n falch o ddweud! Daeth Luned heibio i nol y llysgenhades , a roedd hithau yn bwyta dipyn o’r pwdin bara!! “ Mae’n splendid” meddai!! =)

http://ukinargentina.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=765606682

Dyma linc i erthygl am ymweliad y llysgenhades! Dynes glen iawn a reit ‘down to earth’ i feddwl bod ganddi swydd bwysig , a fel arfer rhywun yn ei gwarchod a’i gyrru o amgych y lle ayyb! Dynes glen siaradus!

Ar ol i Luned a’r Llysgenhades adael , daeth Ricardo a Tegai draw i;r ty! Cafodd Tegai de wedyn yma hefyd! Roedd hi wrth ei bodd yn cael blasu’r cacennau!

Dydd Iau , Mai 17

Roedd rhaid rhoi y lawrm am 6am bore ma….owff!! Roedd Luned yn nol fi am 6.55am! Roedd rhaid mynd i nol y llysgenhades o’r Touring yn Nhrelew ble roedd hi’n aros ,a mynd a hi i faes awyr Trelew. Yna ar ol sgwrs fach gyda’r llysgenhades , oedd yn holi os oeddwn yn cadw dyddiadur am fy nhaith ayyb , a finnau’n dweud fy mod yn sgwennu blog , a dwedodd wrthyf ei bod hi hefyd ac yn cadw rhywbeth bach o bob man mae hi’n ymweld e.e ffurflen neu rhywbeth bach i gofio. Roedd Luned yn herian gyda hi “don’t eat too much” achos roedd hi wedi dweud ei bod yn mynd allan am fwyd lot rwan yn ffarwelio gyda pawb am ei bod yn gadael ye Ariannin! Roedd hi’n dweud bod ganddi ‘personal trainer’ ….dwi’n difaru na fyddwn wedi dweud gymra i o , dwi angen o!!! haha! Denw ddim mor ddrud yma meddai hi , ond dwi siwr y gallai hi fforddio un yn bob man!!  Ymaen a fi a Luned i  Rawson wedyn, yma roedd rhaid i mi fynd i swyddfa i stampio fy mhasport. I ddechrau roedd rhaid mynd yno , siarad gyda rhywun a chael darn o bapur i fynd i’r banc i dalu am y stampio ‘ma. Roedd rhaid hefyd gwneud ffotocopi o’r pasport i gyd. Felly ffwrdd a fi a Luned i’r banc i dalu $300 (£42) am stamiop’r pasport , yna i ffotcopio. Roedden ni’n lwcus iawn i beidio cael ciws! Achos mewn banciau yma , mae rhesi a rhesi o bobl yn ciwio i fynd yno! Ond gan ein bod mor fuan , roeddem yn lwcus! Ar ol hyn i gyd , fwrdd a ni nol i Drelew wedyn i mi roi gwers i’r aelodau hyn am 10.30am! Roedd Luned wedi dweud y byddai;n aros amdanai gan mai awr oedd y wers , er mwyn i mi ymlacio wedyn a mynd syth nol i Gaiman yn lle dal bws! Chwarae teg idd wir =) A gan fy mod yn llwglyd braidd….gyrrodd weinydd (waiter) o’r caffi ar draws y ffordd i ddod a tre o frecwast i mi! Submarino (bar o jocled mewn llefrith poeth) a 2 mediolunas (tebyg i croissant ond yn felys) ! Wel oni wedi cael fy nhrin fel brenhines!!! Diolch i Luned am edrych ar fy ol!

Dydd Sadwrn , Mai 19

Heddiw roedd Penblwydd Taid , felly y peth cyntaf oedd rhaid i mi wneud oedd cysylltu! Ron i wedi gyrru cerdyn iddo gyda lluniau o batagonia a fi arno!! Roedd Eirian adra o Tenerife efo Taid hefyd yn yr Hen Ficerdy. Cefais sgwrs fer efo Taid , roeddwn yn haous iawn i gael siarad efo fo ar ddiwrnod ei benblwydd! =) Roedd diwrnod reit llawn o fy mlaen , er nad oeddwn yn gweithio heddiw  (dwi’n cael un dydd Sadwrn y mis i ffwrdd , ble mae Clare yn cynnal y cwrs athrawon yn fy lle i!) Ond typical de , deffro cyn fy larwm! grrrrr!!!!! Ond beth bynnag! Am 3.15pm aeth Ariela , Lois a minnau i Gapel Glan Alaw i’r gymanfa ganu. Capel bach iawn ydi o , felly aethom yn fuan i gael sedd! Ond roedd pawb wedi cael yr un synaid dwi;n meddwl! Cawsom sedd reit yn y cefn , roedd nifer yn sefyll a rhai tu allan hefyd! Mae cymanfa unwiath y mis yng Nghapeli’r ardal. Ond roedd yr un yma yn nodi rhywbeth arall hefyd , sef dathliad bod  Capel Glan ALaw wedi ei sefydlu ers 125mlynedd. Roedd plac yn cael ei ddad orchuddio yno hefyd. Roedd y maer yno yn gwneud hynnu.

Aeth y gymanfa ymlaen am bron i ddwy awr! Aeth Lois yn syth o’r capel i baratoi at y noson gyri oedd yn cymryd lle yn nhy te Ana Chiabrando , sef Plas y Coed. Roedd gwers am 6.30pm i’r rhai oedd eisiau dysgu sut i wneud cyri. Yna noson o fwyta a chanu yn dechrau am 8.30pm! I dy Camwy esi ar ol y Gymanfa i orffen ‘sgwennu’r cwis at y noson gyri! Cwis bwyd.  Daeth criw bach da i’r noson. Cafodd pawb fwyd , yna cwis ac i orffen pawb yn cyd-ganu gyda Billy Hughes oedd yn chwarae ei gitar a chanu. Gwych! Clasuron Cymreig fel Sosban Fach , Calon Lan , Milgi Milgi , Ar Lan y Mor , Bonheddwr mawr o’r  Bala i enwi dim ond rhai! Cafwyd rhai caneuon Sbaeneg hefyd.

Roedd hi’n od bod yn y gwely erbyn 1am ar nos sadwrn….ond rhaid mi bwysleisio , braf iawn! Achos oni wir wedi blino heno!!!

Dydd Sul , Mai 20 , 2012

Heddiw rhoddais ychydig o amser i fi fy hun ddiogi bore ma cyn dechrau ar waith a mynd i;r Capel – Capel Bethel yma yn Gaiamn am 5pm. Roedd Lois yn cymryd y gwasaneth heddiw.

Ar ol bod yn y capel , aeth Luned , Tegai , Lois a minnai a dwy arall….rhaid cofio’r enwau , dwi’n hoples…i’r Siop Fara am baned a sgwrs! Yna am 8pm daeth Angelica Evans i nol Lois a fi i fynd i’w thy hi am asado bach! Roedd yn fendigedig! Quincho gwerth chweil hefyd! Roedd Angelica wedi dechrau gwneud ‘cornel gymreig’ yn y quincho! (Quincho : Cegin arall yn y ty ar gyfer asado , ble mae grat fawr/twll mawr ar gyfer tan i wneud asado i goginio;r cig i gyd.)

Yn y gornel Gymreig , roedd hen beiriant gwnio , cadair John Caerenig Evans , y pregethwr cyntaf yma yn y wladfa , a llyfrau o Gymru. Roedd Lois a minnau’n edrych drwy lyfr anifeiliaid (un plant!) roedd yn rhyfedd gweld beth oedd rhai anifeiliaid yn cael eu henwi , ond diddorol! Enw ar hipopotamws oedd “yr Afon Farch” hwn oedd yr un oni wir wedi dotio ato!! Enw da ‘de?!  Un arall….”trwyngorn du” sef rheinosarws! Dwi’m yn gwybod pam dani ddim yn defnyddio rhain rwan! Enwau gyda urddas!!

Roedd rhai enwau fel ‘cheetah’ yn y llyfr hefyd ddo!

Bwyd lyfli gan Pablo gwr Angelica a hithau  a plantos annwyl iawn , Pablo (yr hynaf , sydd wedi cael enw ei Dad ) a Iestyn y lleiaf. ROedd yn gwisgo ei siwmper Ysgol Waunfawr! Llynedd daethant yn ol i Batagonia ar ol 2 fis yng Nghymru , roedd Angelica wedi bod yn arsylwi mewn ysgolion ac yn bwy yn Waunfawr. Roedd hi’n ffodus i gael mynd a’r plant gyda hi , a roeddynt i gyd wedi cael amser byth gofiadwy! Roedd Iestyn yn hoff o’i siwper ysgol! Yma rhaid iddynt wisgo math o frat gwyn i fynd i’r ysgol (ffedog o’r fath) felly roedd siwmper yn gyfforddus iawn ganddo!

Roedd cath wen ddel iawn yno hefyd , un lygaid las a un lygaid gwyrdd! Roedd hi’n canu grwndi’n braf wrth gael anwes gen i!! Cawsom gip olwg o Siocled hefyd! Ci bach newydd maentg wedi gael! WEl am ciwt a llawn bywyd oedd o =)!

Dydd Mawrth 22.5.12

Wedi treulio amser heddiw yn gorffen rhoi y cwrs pellach efo’i gilydd! Diolch i rai sy’n dilyn cwrs pellach o Ysgol Cawmy am helpu! Son am job rhoi cwrs efo’i gilydd! Popeth ar chwal bois bach! Wedyn ar ol dod nol i tŷ , rhoi Canllawiau’r tiwtor gyda’i gilydd! Cymryd amser i wneud trefn! Popeth ar chwal , ychydig o’r cwrs “here there and everywhere” i ddefnyddio’r Saesneg! A rhai ar goll! Mae wedi creu dipyn o gur pen i mi de! Ond rwan dwi wedi rhoi un gyda’i gilydd ac o’r diwedd geith fy nysgwyr gopi cyflawn o gwrs pellach Cymraeg/Sbaeneg i’w ddilyn….gobeithio! =)

Dydd Mercher 23.5.12

Wel mae’r amser wedi cyrraedd mwyaf sydyn a munud olaf….i symud tyyy! O naaa! Gwaith pacio wir!! A Ddoe bederfynais mai heddiw oedd yr unig adeg y medrai symud!!! Achos nos foryu dwi’n teithio ir Anes am benwythnos hir! Gwyliau yma ddydd Gwener. Fel dwi wedi esbonio o’r blaen , mae’n anodd meddwl am symud de! Dwi wrth modd efo’r gymuned glos yma , a medru mynd i siop a mae’r gweithwyr yn fy nabod bellach ac yn helpu fi gyda dysgu castellano! Mae;n deimlad cartrefon neis medru gwneud hyn yma. Hefyd (er cymaint o stress bod popeth sydd i fod ddim yn y ty yma) mae adnoddau dysgu yn y ty , a gallaf fynd i;r cwpwrdd i chwilio am lyfrau ayyb a mae argraffydd yma a chyfrifiadur , felly ar nosweithiau hwyr o baratoi diom yn broblem argraffu ayyb! Ond yn Nhrelew , Ty ydio  a dyna fo llu! Felly dwi ofn bydd hyd yn oed mwy o bwysau gwaith arnai yno gan na fydd dim yn y ty yn gyfleus llu! Dwi’n mynd a ffeil gwaith i gyd efo fi de! Ond ar nos Lun dwi’n aros yn Nhy Camwy beth bynnag gan fod diwrnod llawn o wersi yma ar ddydd Mawrth a dwi’n y cor ar nos Lun a dawnsio gwerin. Mae llawer yn dweud “paid  a mynd” a dwi’n teimlo yn ddi-hwb i symud , ond ar y llaw arall byddai yma fwy na hanner yr amser beth bynnag gan fy mod yn aelod o’r côr a ballu hefyd! Ac yn rhoi gwersi yma yn aml! A dwi’n lwcus i gael profi byw yn y ddinas yma hefyd! Caf weld mwy efallai ar rai ffrindiau yn Nhrelew hefyd! Dwi’n edrych mlaen am wneud parti bach yn y ty ‘house warming’! Un ar gyfer y rhai sydd eisiau parti , bach o yfed a noson allan wedyn yn Nhrelew a llall yn noson mwy fel ‘social’ i pawb gael gweld y ty  a ballu a rhai hyn! Dwi di cael y bor ffwrdd heddiw gan fod plant ysgol yr hendre yn ymarfer acto. Felly amser pacio….ond mai mooooor anodd! Gymaint o betha , a sgynaim bocsus!! Da wan Elliw! Dwi di goro eistedd ar un ces i’w gau yn barod! Rhaid llenwi bagiau bin beryg!! A gan nad ydwi wedi gweld y ty tu mewn o gwbl , sgenaim syniad yn iawn be su na na dim =( su ddim yn gret!  Ond antur go iawn!

Wel well mynd dydi i bacio mwy!!  Wedyn , pacio i fynd i;r andes nos foru!!! Mae Clare wedi trefnu ein bod ein tair (Lois , Sara a minnau) yn aros yma….

http://www.cabanaslaestancia.com.ar/cabanas.html

Edrych mlaen!

Chau amigos! x

Posted May 23, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized

Chwarter Canrif….chwarter call?! Dathlu ym Mhatagonia!Blog 8!! =)   Leave a comment

Blog 8

Dydd Mercher , Ebrill 25 , 2012

Bore ma roeddwn yn ysgol yr Hendre , ac unwaith eto roedd dwy fyfyrwraig yn fy arsylwi. Roeddwn wedi gwneud gwers am anifeiliaiad oedd yn ac ddim yn dodwy wyau. Roeddwn wedi creu ‘Power Point’ ar fy nghyfrifiadur i fynd efo fi. Bechod nad oes ffasiwn beth a bwrdd gwyn rhyngweithiol yma i blant gael gweld y pethau  ‘ma ychydig yn fwy! Ond dim problem , roedd pawb yn gweld ac yn mwynhau gobeithio!

Roedd gennyf wers yn syth wedyn yn adeilad Dewi Sant yn Nhrelew gyda 3 myfyriwr sy’n paratoi ar gyfer arholiad CBAC ym Mis Mehefin. Ond dim ond un ddaeth eto y tro hyn yn anffodus! Ond manteisio ar y cyfle i fagu ei hyder i siarad Cymraeg.

Yna dal bws i fynd yn ol i’r Gaiman (adra!) a roedd Ricardo wedi cynnig mynd a Lois a minnau am dro gan ei fod yn gweithio o amgylch y ffermydd ac yn berchen ffarm ei hun. Aethom am 3pm i ardal Tir Halen. I ddechrau aethom i fferm Bod Unig , yma roedd Rhys Roberts a’i wraig yn byw.Brawd i Elan Jones ydy Rhys. Dwi wedi cyfarfod Elan tua pedair gwaith dros yr wythnos a hanner ddwetha gan ei bod yma ar ei gwyliau yn mynd i gwrdd a theulu a hen ffrindiau. Symudodd i hi i Lerpwl i fyw , ac yno mae hi bellach. CEfais sioc o glywed hynny gan fod ei hacen ogledd Cymru mor gryf. Meddai hi , mae cymuned Gymraeg dda iawn yn Lerpwl.   Roedd Rhys yn 85 mlwydd oed ac allan oedd o yn nol dŵr pan gyrhaeddom ni. Roed dyn edrych yn dda iawn am ei oed! Ar y dechrau roeddwn wedi synnu gymaint ar ei acen , doedd dim acen Cymraeg Patagonia ganddo o gwbl , ond acen Gogledd Cymru wych!  Y tueddiad ydy bod pobl y ffermydd ddim yn mynd lawer o’r fferm , roedd hyn yn wir am Rhys Roberts , doedd byth yn cael y cyfle felly i ymarfer ei Gymraeg , roedd yn syndod pa mor rhugl a pherffaith oedd ei Gymraeg , ar acen gryf ‘ma! Roeddwn wedi dotio ac yn mwynhau gwrando arno’n siarad! Roedd ei wraig hefyd yn siarad Cymraeg.  Roedd teulu Rhys Roberts yn dod o Flaenau Ffestiniog. Roedd carterf ei Hen Daid wedi ei chwalu er mwyn gwneud ffordd fawr.   Cafodd Lois , Ricardo a minnau faté gyda Rhys  ei wriag a’u wyr sy’n gweithio ar y ffarm hefyd.  Wel doeddwn heb gael gymaint o mate a hyn ers cyrraedd yma , a roeddwn wir yn mwynhau!

Roedd dwy fuwch odro ar y fferm , welais i mohonyn nhw chwaith. Roedd gwraig Rhys yn eu godro i gael llefrith i’r ty. Does dim llawer o ffermydd godro yma bellach , mae’n anodd iawn arnynt , yn debyg i sut ma sefyllfa wedi bod adra.  Cawsom gawod o law heddiw! Wrth ffarwelio tu allan y ty ffarm , roedd gwraig Rhys yn son am yr ‘hogla’ glaw’.

Gadael Bod Unig a mynd i weld y twrbin nesaf , Twrbin ‘Crocket’ , dyma y ffordd gyntaf o gynhyrchu trydan i’r ardal.

Yna aethom i weld pont bren oedd yn croesi’r afon , yn Nolavon.

Aethom nesaf i fferm Ricardo , does dim enw ar y fferm ar hyn o bryd gan fod Ricardo yn  nghanol proses o ddarganfod enw gwreiddiol y ffarm , mae’n credu mewn cadw’r enw gwreiddiol , sy’n syniad gwych dwi’n meddwl. Mae’r ffarm yn fawr iawn! Roedd yn agoriad llygad i mi sy’n dod o ffarm fach yng Nghymru! Roeddwn wedi dotio cael mynd ar y ffarm rhaid dweud , mae hi’n gymaint o amser ers gweld buwch mor agos ayyb!!haha! Roeddwn yn dotio gan bod hiraeth gennyf am yr anifeiliad ar ffarm adra. Cadw llouau ar gyfer cig oedd Ricardo. Adeg yma o’r flwyddyn mae mewn cysylltiad gyda ffermwyr yn yr Andes , er mwyn trefnu prynnu llouau hereford.  Herefrd yw’r unig frid dwi wedi weld o gwmpas yma a dweud y gwir,wrth holi , dyma’r brid mae’r fwyafrif yn fagu gan ei fod yn frid sy’n ddibynadwy a hawdd eu tri ac yn byhafio ar y tir! Mae Aberdeen Angus hefyd meddai Ricardo yn frid amlwg yma , er nad ydw i wedi gweld rhai eto. Roedd brid arall y soniodd Ricardo amdynt hefyd…o Swistir dwi’n siwr ddwedodd o , sy’n goresiad o hereford a rhywbeth arall….bydd rhaid ffeindio allan eto beth oedd enw’r brid sy’n anghyfarwydd i mi! O ran gwartheg godro , sydd yn brin yma , mae rhai frieisian a mae jersey mae’n debyg yma hefyd mewn rhai llefydd.

Yn ol at ffarm Ricardo , gwelais y stoc o herefords oedd wedi cyrraedd y ffarm yn barod o’r andes. Roedd yn disgwyl cyfanswm o 520 erbyn mis Mehefin! Mae wedi dechrau o ffarm tipyn llai ond wedi datbylgu a thyfu dros y blynyddoedd , mae’r nifer o louau mae’n ei brynu yn codi bob blwyddyn bron! Mae ganddo weithwyr ar y fferm , esi mewn i un adeilad ble roedd cynllun o’r fferm a’r tir o’i chwmpas ar y wal , a siart yn nodi faint o fels gwair oeddyn wedi eu cael o bob cae! Waw! Roedd Ricardo a’i weithwyr yn cael cyfarfod bob dydd Llun i drefnu a chynllunio’r wythnos a beth oedd angen ei wneud mewn rhai caeau a’r anifeiliaid a pha gaeau oedd i;w defnyddio iddyn nhw! Y sytem gyda’r gwartheg oedd – eu rhoi mewn cae , oedd yn cael ei ddyfrio yn y dydd , a symyd ‘letrig ffens’ 3 gwaith y dydd! Roedd un o’r gweithwyr neu Ricardo yn mynd i edrych ar y stoc i weld os oeddynt angen mwy o fwyd neu ddim , ac os y byddent , amser symud y ffens! Felly fel arfer symud ffens 3 gwaith y dydd!

Gwelais y gwartheg yn  y cae a hefyd y rhai oedd ar y ffarm yn cael eu  bwdo gyda chorn , gwair a cheirch yn hytrach nag yn y cae. Roedd ei stoc i gyd yn edrych yn wych! Yn un rhan roedd rhai newydd gyrraedd , a minnau’n holi am y gwahaniaeth oed/maint yn rhai o’r llouau , roedd geni biti dros 2 fach iawn oedd yna! Ond mae’n debyg ar ol i;r holl stoc newydd gyrraedd , mae’n tynnu;r rhai bach  (o dan hyn  a hyn o bwysau) a’u rhoi i gyd gyda’i gilydd a’u bwydo gyda cecs ayyb.

Roedd nifer fawr o fels gwair mewn siediau neu o dan do ar y fferm , roeddynt yn gwerthu rhain i ffermwyr eraill hefyd. Ffarm daclus dros ben o beth welais i!

Dydd Iau , Ebrill 26

Mynd i Drelew i roi gwers Gymraeg i oedolion bore ma. Wedyn ar ol galw mewn yn Ysgol yr Hendre ar gyfer galwad skype , nol ar y bws i fynd i Gaiman. Paratoi gwaith at ol-feithrin yn Ysgol Yr Hendre am 5.30pm tan 7pm , yna cwrs oedolion Wlpan o 7 tan tua 9pm!

Mae Sara wedi cyrraedd o Gymru , sef athrawes newydd Ysgol Yr Hendre , fydd yn cymryd lle Pedr Mc Millan. Mi fydd Sara a minnau yn rhanu ty rhyw dro ym mis Mai , yn Nhrelew. Dwi’n ‘nabod Sara drwy Ffermwyr Ifanc Eryri, dwi’n Clwb LLanrwst wrth gwrs , a hithau yng Nghlwb Dyffryn Nantlle. Roedd hi wedi cyrraedd ers Nos Fawrth ond oherwydd prysurdeb gwaith doeddwn hwb ei gweld eto! Daeth hi i’r wers ol-feithrin ataf heno. Braf oedd ei gweld ac ei bod i weld yn rel boi!

Yn ystod cwrs Wlpan o 7 ymlaen  , dechreuais deimlo’n andros o flinedig a dolur gwddw …..o naaaa dim eto!! Dim ond pythefnos sydd ers mi wella o donsilitis yma!

Ar ol cwyno wrth Lois druan a gadael i 3 merch oni fod i rpoi gwers iddynt yn y bore mod i ddim yn dda , esi syth i ngwelu!

Dydd Gwener , Ebrill 27

Saaaaal =( Tonsilitis eto , fatha bechdan tro ma yn anffodus. Dim hwb a dim lawer o awydd bwyd. Roeddwn wedi dod a phenecilin efo fi , felly cynryd rhain yn lle mynd at y doctor eto! Dwi’m yn ffan o fynd at y doctor , ond pwy sydd ‘de?! Cysgu lot oedd fy hanes heddiw , a gorfod gwenud penderfyniad o beidio mynd i’r Andes heno =( doedd dim stad mynd arnai i unman ond gwely. Roeddwn wedi edrych mlaen gymaint am fynd hefyd =(  Roeddem wedi son efallai mynd nos foru , ond gwnaethom y penderfyniad o beidio , rhag ofn i mi fynd yn waeth wrth wella teip o beth. Dim eisiau gwthio fy hun i wella a thrafeilio mor bell (8awr) a minnau ddim yn dda , dario’r hen donsils ma yn creu trafferthion! Siom , ond fel oedd Lois yn ddweud , bydd digon o amser i fynd eto ,dwi yma am bron i 8 mis arall! A gallaf fynd i Rawson sydd ddim yn bell iawn o Gaiman i dalu tua $300 pesso i stampio fy mhasport yn lle. Gobeithio cawn ni drip ir Andes yn fuan iawn achos dwi wir yn edrych mlaen!! Dydd Llun efallai awn ni i rhywle am y diwrnod yn lle pan fyddai’n well. FEl soniais , mae hi’n benwythnos hir o wyliau. Ddim nol yn gwaith tan dydd Mercher…..a does dim cysylltiad i’r we ers bore ma am ryw reswm …o diar! Braidd yn od hebddo ar ol arfer gydag o yn y ty  ac maen help mawr i wneud gwaith!

Dydd Sadwrn Ebrill 28

Mae’r gwddw’n teimlo ychydig yn well! Dwi dal braidd yn simsana di-hwb , ond yn gwella yn araf bach! Byth wedi cael y cysylltiad i’r we yn ol yn anffodus!

Dydd Sul , Ebrill 29

Daeth Luned draw a chawl mewn jar i mi a Lois! Roedd Lois yn meddwl ei bod yn dal rhywbeth gan ei bod hithau’n dechrau tagu ac yn ddi-hwb! Ew dani’n iach yma! Dyma ddywedais wrth Luned ar ol iddi fy nghyfarch efo “Ew dachi’n welw”! ac ar ol i mi esbonio am Lois hefyd , ticlodd y linell yma fi “ow dachi bobl yn ddelicet”!!! Da di Luned! Ond dwi’n siwr bod pobl yn meddwl fy mod i’n ddelicate wir yn bod fel dwi 2 waith o fewn 3 wythnos! Anaml dwi’n sal a deud y gwir oni bai am rhen donsils ma llu! Beth bynnag , oni’n meddwl heddiw nad oeddwn wir eisiau eistedd o gwmpas efo cur pen , a’i wneud yn waeth yn meddwl am waith! Felly mi es i’r gegin a choginio! Gwnes i frownies siocled a dulce de leche (caramel) yn fy nhre silicon newydd (i wneud cacennau bach i fod…ond mae problemau efo rai o’r tuniau yma , pethau’n sdicio ayyb! A trodd y brownies allan yn berffaith a dweud y gwir! Blasus iawn , ychydig o ‘grynsh’ ar y tu allan a meddal neis tu mewn!mmm! Rhaid mi frolio pan mae rhywbeth yn mynd yn iawn! Mae’r popty ma’n boeth iawn a mae angen arfer efo hi ! Wedyn dyma fi’n rhoi cynnig ar wneud bara brith (bara brith cacen llu , nid bara!!)  , rysait (recipe) Nanan wrth gwrs , fel arfer! Roeddwn ofn gwastraffu cynhwysion a dweud y gwir , snam byd yn ngwylltio fi fwy! Roeddwn wedi trio gneud sbynjis bach unwaith , ond aethant yn galed fel cerrig! Roedd Lois wedi trio gneud Teisen ddu (sy’n enwog yma a chysylltiad Cymreig) Ond roedd honno wedi mynd yn galed efyd efo’r popty ma! Ond mi wnesi fara brith bach i drio tro ‘ma , felly hanner y cynhwysion! Gwnes hi mewn tin crwn bach , a rhoi hwnw mewn tin llawer mwy gyda dipyn o ddwr ynddo. Tra oedd honno yn popty , ffoniodd Sybil ,sy’n perthyn i mi , yn cynnig  i mi ac i Lois fynd draw am baned! Felly ar ol 40munud o fod yn popty tynnais y bara brith allan…..hwreeee! Doedd hi ddim yn galed! Roedd hi’n hynod o feddal neis gyda’r syltanas wedi chwyddo’n fawr neis! Mae hi fwy fel cacen a dweud y gwir! Ond yn fwytadwy =) Hapus iawn! Felly am drio gwneud mwy at Ddydd Sadwrn pan bydd pobl yn dod draw dwi’n gobeithio ar gyfer fy mhenblwydd! Gobeithio gnweith popeth droi allan yn iawn fel maent wedi heddiw! Ffwrdd a Lois a minnau wedyn i dy Sybil dros y bryn a minnau’n mynd a chydig o frownies i Sybil. Roedd hi wedi gosod bwrdd i ni gyda the hyfryd. Cwpan a soser ayyb! Sgons cartre oedd hi newydd wneud , bara cartref a chacen siocled oedd yn edrych yn arbennig o dda! I ddechrau brechdan jam….jam bricyll (apricot) cartref  a jam prunes. Dwi wrth fy modd gyda jam , ac wrth gwrs wedi arfer cael jam cartref a gwneud jam cartref. Ond un o fy hoff jam siop adref oedd jam apricot. Felly tro cyntaf heddiw i mi gael jam apricot cartref! Roedd mor flasus! Popeth yn wych gan Sybil! A’r gacen jocled oedd yn syllu arnaf a minnau’n syllu nol…..wel roedd hi’r gacen sbynj orau dwi di gael yma , wir i chi! a hufen siocled yn ei chanol! I fod yn onest , dydy nhw ddim yn giamstar ar neud sbynj yma o be dwi di weld hyd yma! Yndw dwi’n cymharu efo adra a rhai dwi’n wneud wrth gwrs!!! Maent yma yn giamstar ar bethau gyda phastry neu ‘facturas’ sydd yn y siopau bara/becws yma , sut ellai esbonio….maent yn debyg i croissant , ond yn felys a gyda llenwad o bob math ar gael! DWi wedi bwyta swp ohonynt yma’n barod ….gormod! Di dotio braidd! Wedyn mae ganddoch deisen ddu sy’n enwog yma , dydyn nhw ddim yn gwneud bara brith yma o gwbl.

Beth bynnag dwi’n mynd ‘off track’ wan dydw!!

Yn ol at Sybil , cawsom sgwrs bach neis dros de , a wedyn roedd hi’n amser i Pwpi y ci ddod mewn i;r ty tua 7pm gan ei bod yn dechrau twyllu. Wel mae hi’n gi bach annwyl iawn ac wrth ei bodd gyda sylw a chosi bol! Roedd Lois a fi wedi dotio!  Yna aethom yn ol i Dy Camwy , gyda darn o gacen siocled gan Sybil! Diolch yn fawr =)!

Dydd Llun 30.4.12

Bore ma , codais , cael paned a iogwrt  a mynd i’r Locutorio ‘ma wedyn , dwi heb fod ynddo o’r blaen. Diwrnod gwyliau ydi hi heddiw a foru felly doedd pob man ddim yn gorad. Ond foru bydd hyd yn oed llai , gan mai diwrnod y gweithwyr ydi hi foru , felly siwr bydd rhan fwyaf o siopau Gaiman wedi cau. Beth bynnag roedd hi;n braf cael mynd ar y we yn y locutorio bach ‘ma gan nad oes cysylltiad am ryw reswm ers dydd Gwener yma. Cysylltiad sydyn ar facebook , wedyn ebostio rhai ynglyn a gwaith wedyn nol i’r ty am tua 12.45pm ar ol bod yn y siop fara yn nol ychydig o hufen ia i ‘soothio’ y gwddw ‘ma! Roedd Luned wedi ffonio yn dweud ei bod yn mynd  a Lois a fi am dro brynhawn ma. Felly cawl butternut squash a hint o sinsir  oni ‘di neud diwrnod o’r blaen  i ginio a brownie a hufen ia i bwdin! Neis iawn!

Daeth Luned am tua 3pm i nol ni!! felly i ddechrau ffwrdd a ni i Gapel Bethel yn Gaiman , yno roedd criw yn paratoi set ar gyfer ffilmio cyfres deledu , ac mae hanes riflero John Daniel Evans o Gymru ynddo. Efallai eith Lois a minnau yno i weld y ffilmio yforu os gwyddwn pa amser. 2 fis oedd gan y criw i ffilmio gwerth 8 rhaglen 25 munud! Llawer o waith!! Mae’n debyg bod y person sydd wedi ei hysgrifennu wedi ennill cystadleuaeth neu rhwybeth o’r fath i gael swm ariannol at gynhyrchu’r rhaglen. $800,000 pesso gafodd o , sydd chydig dros £112,000.00 . Bydd y rhaglen yn cael ei dangos ar ol i’r holl waith hir a blinedig o olygu orffen felly efallai flwyddyn nesaf! Bydd ar sianel teledu Buenos Aires , felly bydd ar gael i bawb yma weld. Heddiw roedd y criw ffilmio ar fferm yn Nolavon. Cawsom sgwrs gyda un boi oedd yn rhan o hyn , roedd yn ffan mawr iawn o’r band Gorky’s Zygotic Mynci digywdd bod! Ond yn anffodus dyma’runig beth da glywsom ganddo am Gymru wedyn! Ar ol dweud ein bod yn gweithio ddatblygu a dysgu’r Gymraeg yma , doedd dim llawer o fynedd ganddo gan ei fod wedi trulio gormod o amser yn ganol pethau Cymraeg mewn ffordd o ddweud dwi’n meddwl a cynharodd y Gymraeg i hyroglyphics! Wel wir!

Yna aethom ymlaen i Dir Halen  i Gapel Bethel yn fano. Nid oedd yn agored , ond mynd i weld ble oedd o ayyb. Mae’n debyg yma roedd rhai fy nheulu Schultz yn mynd.

Gan ein bod yn yr ardal , manteisiodd Luned ar y cyfle o fynd i’r fynwent yno. Roedd yn bell o bob man , gyda dim ond ychydig o gerrig beddi yno. Ond roedd y rhan fwyaf o’r cerrig beddi yn gymraeg. Roedd hyn yn deimod od , ond eto yn rhyfeddach fyth roedd dwy y des ar eu traws yn saesneg! A rhai yn Sbaeneg wrth gwrs. Roedd Luned eisiau lluniau  o rai o’r cerrig beddi gan ei bod angen gnweud gwaith i rhywun ar gerddi neu ddywediadau oedd ar y cerrig beddi Cymraeg , a roedd un dyn cyfarwydd oedd yn eu gwneud.  Daethom ar draws un garreg fedd , roedd dyn ifanc iawn wedi ei daro gan fellten wrth weithio ar y tir , yn aredig cae dwi’n meddwl. Cymro oedd o.

Roedd hi’n ddiwrnod gwyntog iawn heddiw,gwynt o’r gogledd, a hynod o gynnes. Wrth deithio drwy Dir Halen roedd llwch i’w weld yn yr aer , yr awyr yn llwyd iawn. Mae’n debyg bod llwch ar ol y trafferthion mawr llynedd , dal i fod ar y paith wedi setlo , a bod hwnnw wedi ei chwythu o’r paith heddiw yn y gwynt cryf , felly llwch yn yr aer.

Yna galw wnaethom yng Nghapel Ebenezer sydd yn cael ei adnewyddu ar hyn o bryd. Nes malen wedyn galw i weld lleoliad Capel Glan Alaw , sef y Capel oedd yn y ffilm Patagonia.Mae’r Capel yn 125 oed ar Fai’r 15fed.

Ar y ffordd nol i’r Gaiman , aethom i dy Irma a Ieuan Williams. Maent yn Nain a Thaid i Gwenda sy’n dod i fy ngwersi ôl-feithrin ar nos fawrth yn Gaiman. Cawsom sgwrs a chroeso cynnes , paned a chacen afal! Cefais sgwrs gyda Ieuan oedd yn arfer bod yn ffarmwr , son am wartheg godro a sut dani ffarmio yng Nghymru ayyb! A son am y sefyllfa rwan. Roedd o wedi arfer godro tua 35 o wartheg godro meddai o gyda llaw , flynyddoedd yn ol!

 

 

Dydd Mawrth , Mai 1af , 2012

Daeth Sara draw i’r Gaiman heddiw. Sara ydy’r athrawes newydd yn ysgol yr Hendre , roeddwn yn nabod Sara cyn dod yma drwy Ffermwyr Ifanc Eryri , mae hi yng Nglwb Dyffryn Nantlle. Roedd hi’n ddiwrnod y gweithwyr heddiw , fell doedd ddim yn diwrnod defrydol i wahaodd Sara am drip o amgylch Gaiman gan bod pob man wedi cau heddiw! Ond aethom am dro bach i ddangos llefydd adnabyddus fel y ty cyntaf , y capel a Thy ag ysgol Camwy wrth gwrs!! Yn anffodus cefais y newyddion drwg heddiw bod un o’m perthnasau yma wedi marw 1pm , sef Vilda , yn 69 oed. Felly ar ol derbyn y neges gan Luned roedd rhaid i mi wybod beth oedd y cam nesaf , mae pethau’n wahanol yma felly doeddwn ddim yn gwybod pryd oeddwn i fod i gydymdeimlo ayyb. Yma y traddodiad ydi bod y teulu yn y marwdy (morgue) gyda’r arch bron yn syth wedyn. Ond doeddwn i ddim yn deall mai dim ond un ystafell oedd. Felly ffwrdd a mi gyda Luned a Tegai am tua 5pm i gydymdeimlo. Esi a rhosyn pinc o’r ardd gyda mi i , roedd Luned wedi dweud y byddai hyn yn rhywbeth neis i’w wneud. Does dim blodau ar gael mewn siopau fel adra yng Nghymru.  Cefais dipyn o sioc i fod yn onest , doeddwn ddim yn disgwyl cerdded mewn i weld yr arch o mlaen  , ar agor. Roedd yn brofiad anodd iawn a gweld y teulu agos yn galaru. A chwrdd a mab Vila am y tro cynta o dan y fath amgylchiadau. Dwedodd Luned wrthai i fynd i roi y blodyn yn yr arch , felly dyma wnesi. Roedd hi’n barchus i aros am tua 20 munud i hanner awr yno. Daeth mwy o bobl yn i gydymdeimlo felly gadawom y marwdy. Roeddwn yn teimlo dros Sybil yn arw , efo hi rwyf wedi bod mewn mwyaf o gysylltiad yma gan fod Vilda wedi bod yn gwanhau braidd. Ond dwi mor falch fy mod wedi cael sgyrsiau a chydig o amser gyda Vilda yn ystod fy 2 fis cyntaf yma.

Nol i’r ty wedyn.

Daeth Sara a Lois yn ol ar ol ffeindio un siop fach ar agor i gael snac bach! Sef y siop yn y garej betrol!!

Methodd Sara y bws 6.30pm , felly aethom am sbec arall i weld y ffilmio yng Nghapel Bethel. Buodd Lois a minnau yno ddoe hefyd.  Doedd neb yn cymryd fawr o sylw ac mae’n debyg ddim eisiau new gael gwybod beth sy’n digwydd yn y sgript , felly ona aethom yn ol i aros am fws arall i Sara am 7pm.

Dydd Mercher , Mai 2ail

Roedd angladd Vilda am 4pm heddiw. Yma ma pobl yn cael eu claddu y diwrnod wedyn. Roeddwn yn ymwybodol bod pobl yn gwisgo’n llai ffurfiol ar gyfer angladd yma i gymharu ag adra. Ond dwi’n teimlo yn bersonnol bod rhaid bod yn daclus wrth gwrs. Nesi ddim gwisgo du i gyd , ond fedrwn i ddim meddwl am wisgo jins o gwbl.  Ar ol stryffaglu i ddweud wrth y dreifar tacsi am fynd a fi at y marwdy  , diolch byth aeth a fi i’r lle iawn. Roedd llu o bobl tu allan , a llawer mewn jins ac yn ‘casual’ dros ben. Fel eu bod yn ‘picio i’r siop’ teip o beth. DWi ddim yn meddwl hyn yn amharchus , achos dyma sut mae nhw yma , ond barn ac arferiad gwahanol sydd gen i achos bod pthau’n wahanol yng Nghymru ynde. Roedd y teulu wrth gwrs yn smart a llawer yn gwisgo du. Roeddwn yn cyrraedd am 3,35pm , roedd llawer iawn yno. Yr un lle a bues i ddoe yn gweld y corff a’r teulu i gydymdeimlo. Roedd yr arch ar agor eto heddiw… Ar ol gwasanaeth byr gyda gweddiau a 2 gan a ychydig , roedd hi’n amser cau’r arch a mynd i’r fynwent. Roedd hi’n reit wyntog yn y fynwent gyda lludw yn yr aer eto heddiw braidd. Roedd rhes o dyllau wedi eu tyllu yn barod a maent yma yn ‘adeiladu’ siap yr arch gyda brics yng ngwaelod y twll yn y ddaear. Eto dwy gan wrth y bedd ac ar y diwedd cai pawb gyfle i daflu blodyn i lawr hefyd. Roedd y pobl cwmni angladd yn dosbarthu blodyn i rai oedd eisiau , a daeth Luned a rhai hefyd a rhoi un i mi.

Roedd yn deimlad trist iawn ffarwelio gyda aelod o deulu yma na chefais fawr o amser gyda hi , ond eto fel dwi wedi dweud , teimlad balch o gael bod wedi cwrdd a hi yma yn ei Gwlad genedigol.

Dydd Iau , Mai 3ydd

Mynd i drelew ar y bws pnawn ‘ma eto 4.30pm tro ma , fel arfer 5pm. ond roeddwn wedi gorffen y gwaith paratoi at heno yn reit handi , felly meddwl y buaswn yn mynd i ffotocopio ayyb. Bys reit llawn. Pasio drwy orsaf petrol ar y ffordd i Drelew…syllu ar lori hir oedd yn cario cratiau o boteli cwrw mawr ….yna wrth fynd mlaen drwy’r orsaf…dyn dipyn o oed , yn set dreifar car gwyn hen ffasiwn ….roedd yn barod i yrru ffwrdd ac yn llywcio botel fawr wydr o gwrw! Oni chwerthin ..ond wrth feddwl , diom yn ddoniol a mae’n mynd a’r dywediad yfed a gyrru i’r eithaf!

Roedd gennyf wers Wlpan am 7pm , a dymunodd bawb Benblwydd Llawen i mi! Dyna mae llawer yn ddweud yma yn hytrach na ‘hapus’.

Dydd Gwener , Mai 4ydd

Heddiw roeddwn i yn yr Ysgol Feithrin fy hnu efo’r plantos. Mae Poly sydd yn athrawes yn y dosbarth yma fel arfer ar brofiad dysgu mewn ysgol FEithrin ar gyrion Trelew. Felly bob dydd Llun a Gwener rwan , fi sydd yn rheoli’r dosbarth a pharatoi’r gwaith. Anifeiliad yn sw ydi thema y Mis yma.  Dim ond 8 oedd yn y dosbarth heddiw (allan o 14). Ond does byth , wel anaml iawn mae dosbarth llawn yma. Bob dydd mae’r plantos o’n nosbarth i a rhai o ddosbarth Celeste (rhai 3oed) yn mynd allan mewn rhes i godi banner Cymru a’r Ariannin a chanu’r ddwy anthem.

Heno trefnodd Los bod criw ohonom yn dathlu fy mhenblwydd drwy fynd am fwyd i Walia Lan. Wel bendigedig wrth gwrs! Daeth criw da iawn o bobl , Sara yr athrawes newydd efyd a Shirley a Mariel o Drelew. Luned a Tegai , wyresau Luned Axa a Tirsa , Ariela , Esyllt , Judith , Gladys , Fi , Lois , Angelica , Silvia a’i phlant Hefin  a Helen. Criw da a digon o hwyl! Gesi stecen ffiled gyda saws eirin a thatws hufenog! Blasus dros ben , a adra byddwn byth bythoedd yn bwyta na meddwl am ordro stec yn unman! Ond yma , mae’n flasus iawn! Mae’n rhyfedd sut mae fy ‘nhaste buds; yn cymryd at bethau yma na fyddwn yn gyffwrdd adra!! Ond nai byth newid i fedru bwyta caws ‘de! Mae llawer o bethau’n cael eu boddi mewn caws yma!  I bwdin cefais hufen ia blas dulce de leche a un sgwp american! Heb angofio gwydraid neu ddau o win coch wrth gwrs!

Am hanner nos fe ganodd pawb benblwydd hapus i mi! Neis iawn!

Dydd Sadwrn , Mai 5ed , 2012

Wel dyma ni , diwrnod fy Mhenblwydd yn 25 oed , chwarter canrif a dwi yma ym Mhatagonia yn dathlu! Wel gweithio oni am 9am!! Ond gan nad oedd neb lawer o fy nghriw i yna , rhannodd Ana  a minnau y gwiath , felly cefais adael cyn 12dydd! Dal bws am 11am! Diolch Ana! Cyn mynd canodd pawb yn y dosbarth Benblwydd Llawen i mi!

Ar ol mynd nol i;r ty ,roedd yr ystfell ‘ddosbarth’ sef stafell gyntaf wrth fynd mewn i’r ty wedi ei haddurno gyda balwns ‘feliz cumpleanos’ a Lois wedi sgwennu yn fawr ar y bwrdd gwyn! Ar y bwrdd roedd fy anrhegion gan Lois a chacen Benblwydd , fel brownie enfawr ond gyda Dulce de Leche a nid siocled gyda fy enw arni! Waw , neis ydi hi ,mmmmm! Cefais fate ganddi , sef y gwpan i yfed mate =) , dwi di bod yn oendroni gymaint dros pa un i brynu , felly rwan dim rhaid poeni gan fod Lois wedi cael un gret i fi efo enw Gaiman arno! , esgidiau traddodiadol yma ‘alpargata espadrilles’ , llyfr ar gyfer fy ryseitiau a ryseitiau Teisen Ddu sef cacen draddodiadol y Cymry yma. Roeddwn wedi derbyn parsel o Tenerife gan fy Anti =) gyda llawer o ‘bits’n bobs lyfi =) a chardiau oeddwn wedi gael i’w hagor ar y dwrnod yma pan oeddwn yn gadael Cymru llu! Roedd hi’n neis cael eistedd yn agor popeth! CEfais 3 sgarff , par o fenyg (barod am gaea’!) bangl , breichledau , clustlysau! Diolch pawb!

Am 8.30pm heno roedd twmpath a noson i groesawu Sara a ffarwelio Pedr yr athro bl 4 i 6 blaenorol dros dro yn Ysgol yr Hendre.

Luned roddodd lifft i fi a Lois. Mynd i nol empanadas a diod i fynd efo ni gynta o Gornel Wini yn y Gaiman , yna ymlaen i Delew. Dwedodd Luned stori wrth Lois a fi ar y ffordd….roedd rhywun wedi rhoi ei rhif i ddyn oedd wedi cysylltu , roedd angen arian i dalu am diced nol i P…(dwi’m yn cofio enw’r lle rwan!) Ond tocyn bws oedd o eisiau beth bynnag a roedd yn costio tua $300 pesso.  Roedd Luned wedi dweud nad oedd am iddo wybod ei henw na chyfeiriad ond y byddai’n ei gyfarfod yn y terminal bws yn Nhrelew. Wel doeddwn ddim am adael iddi fynd ei hun felly cynigais fod yn ‘fody gurad’! Iawn meddai Luned , felly gollwng Lois yn adeilad Dewi Sant , a ffwrdd a’r ddwy ohono ni i’r terminal bws. Roeddem wedi cynllunio nad oeddwn i gerdded efo Luned , a minnau’n cytuno i hofran! Oni’n teimlo rel ditectif!haha! Roedd y dyn a’i ferch 9 oed yn aros yno amdanynt.  Finnau yn cerdded yn cogio chwarae efo fy ffo , yn eisted ag gweld eu hadlewyrchiad yn y ffenest!! Ac yn sbecian dros fy ysgwydd bob hyn a hyn! Roedd Luned wedi dweud na fyddai’n rhoi yr arian i’r dyn , dim ond y tocyn, rhag ofn iddo ffoi efo’r arian a mai celwydd oedd ei fod yn ddi-waith a dim arian. Aeth popeth yn iawn  a dwedodd Luned wrtho mai benthyg oedd hi , a caiff dalu’n ol! Dydi hi ddim yn gwybod os welith y pres neu efallai bydd yn ei dderbyn mewn blynyddoedd , pwy a wyr!  Aeth poeth yn iawn , a ffwrdd a ni i’r car am Dewi Sant. Mae’n debyg mai perthynas Mam a Tad y ferch 9 oed sydd wedi chwalu a fethau’n fler a’r Tad eisiau gadael gyda;r ferch fach.

Pan gyrhaeddais Dewi Sant dechreuodd y plant ganu a’n nhroi i rownd 25 o weithiau , a minnau yn newid cyfeiriad weithiau achos iesgob ,mae 25 yn dipyn o weithiau i droi rown heb deimlo’n chwil!!

Doeddwn heb ddawnsio gwerin ers ysgol gynradd…unwaith oedd hynnu! Felly nerfus!lol!Ond doedd dim angen bod , roedd y ddawns yn cael ei hesbonio a ymarfer wedyn ei gwneud efo’r gerddoriaeth! Wel son am joio! Falch bod Gonzalo wedi fy nhynnu i ddawnsio i’r ddawns gyntaf un , achos wedyn roeddwn yn dawnsio lot! Wir wedi mwynhau , ond yn chwys domen! Roeddwn wedi derbyn fy sodlau o adra doeddwn…wel daeth rhain i ffwrdd yn syth yn y twmpath , neu ar fy mhen ol faswn i beryg!!

Cefais sypreis bach neis o bawb yn canu i mi , ac eto cyn ddiwedd y noson pan ddaeth cacen a chanhwyllau arni i mi =) Diolch =) !

Ar ol y twmpath / social aeth Sara , fi a Lois a Sibyl allan. Mitsu oedd y bar cyntaf ble roedd rhai eraill o’r twmpath yno am un cyn mynd adra! Daeth amser fi , Lois a Sara i ganu do! Wel a fina heb lais yn iawn ers chydig ddwrnoda….dim y syniad gora! Ond laff! Queen , Don;t Stop Me know ddewisom ni!

Ar ol hynu aeth Lois adra efo Judith i Gaiman. Aeth Sara , Sibyl a minnau i glwb nos Rexos , yno roedd Pablo a Sebastian yn ymuno a ni. Esi at y DJ i ofyn am gan Lady Gaga , roedd hi’n eitha gwag ar y pryd , a cafodd Sara a minnau bwgi ar y llawr dawnsio i gan Just Dance , Lady Gaga! I’r rhai sydd ddim yn gwybod….dwi’n ffan mawr o Lady Gaga!! Tydi cerddoriaeth felma ddim i’w glywed lawer mewn tafarndai a chlybiau yma. Ond mae caneuon yma o’r ARiannin sy’n dechrau sdicio rwan , ac yn eitha ‘catchy’!! Pan fyddain gwybod eu henwau , mi yrrai linc i chi gael blas!!

Diolch am ddarllen! Tan tro nesaa!xx

ww ychwanegiad bach….welisi bry’ lludw yn y ty ddoe! Mae nhw yma ym Mhatagonia hefyd! Yr unig bry dwi’m yn feindio ac yn gwenu arno ma siwr!!!!!!!!!!!

Posted May 8, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized

ystafell wely (5 yn cysgu yma) yn nhy cyntaf Gaiman   Leave a comment

ystafell wely (5 yn cysgu yma) yn nhy cyntaf Gaiman

Adeiladwyd gan David .D. Roberts.

Posted April 24, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized

Prysurdeb Patagonia! Los Siento amigos! Ymddiheuriadau am yr oedi…!   Leave a comment

Blog 7

Dydd Mercher , Ebrill 4ydd , 2012

Heddiw yw’r diwrnod olaf o weithio wythnos yma gan ei bod yn Basg yma o ddydd Iau tan ddydd Sul. Yna nol i’r gwaith ddydd Llun fel arfer…..dim fel pawb adra yn cael gwyl y banc!! Felly heddiw bues i’n dysgu yn Ysgol yr Hendre bore ma, yna esi i dy Luned yn y prynhawn i nol parsel oedd wedi cyrraedd i mi o adra! Diolch pawb adra! Dim ond 14 diwrnod oedd wedi gymryd i gyrraedd…mae hynnu’n dda! Felly dwi wedi gofyn am un par o sodlau a dwy ffrog rwan hefyd! Diolch Eurgain a Mam am drefnu hyn!! Dwi colli fy nillad yn fawr iawn! Dwi’n methu siopa dipyn bach…..y ffasiwn ayyb! Ddim bo fi’n berson sy’n dilyn ffasiwn penodol , achos dwi’n gwisgo beth bynnag dwi’n hoffi ar ddiwedd y dydd! Dim bwys faint o sylwadau dwi’n gael ar faint ‘di rhywun ddim yn hoffi be dwi’n wisgo neu “mae o’n wahanol…” !!! Dwi’n gwybod bod gen i dast gwahanol weithiau , ond dyna sy’n g’neud fi’n fi mae siwr ‘de!! Beth bynnag!  Mae’n sicr yn gwneud lles i mi siopa llai!haha!  A mae’n syndod bo fi ddim yn ei fethu gymaint a hynny ….dwi’n mynd am grwydr o amgylch i siopau yn Nhrelew weithiau , ond fel dwi wedi son o’r blaen mae ansawdd llawer o ddillad yn wael yma , a phethau neis iawn….yn ddrud iawn! Ia felly , tŷ Luned am dipyn o’r prynhawn , ar y cyfrifiadur yno ar y we ayyb! A cefais gopi o’r Odyn o adra hefyd , papur bro fy ardal yng Nghymru, felly  cafodd Luned gyfle i ddarllen hwnw!

Heno am 8.30pm roedd cyngerdd bach gan Bill Adair  mewn neuadd fechan yma yn Gaiman ,  roedd yma i chwalu llwch ei fam ar fferm yma , roedd hi wedi ei geni yma. Ond wedi symud i fyw i’r Alban gyda’i gwr yn ifanc ac erioed wedi dychwelyd.  Mae Bill Adair yn perthyn i Sybil , ond ddim yr un ochr a’n nheulu i a Sybil!

O Glasgow mae Bill Adair yn dod , mae’n canu ac ysgrifennu caneuon hefyd. Mae’n chwarae gitar ac yn canu caneuon gwerin , ‘blues’ , celtaidd  traddodiadol ac mae’n adnabyddus am  ganu caneuon a barddoniaeth Robert Burns. Mae Bill Adair yn cael ysbrydoliaeth i ysgrifennu gan bethau sy’n digwydd yn ei fywyd neu ddigywddiadau: gwaith , teulu , cariad, marwolaeth , colled. Mae ganddo ganeuon am drasiedi trychineb glofaol hefyd.

Mwynhais y canu , roedd yn dda iawn , ond erbyn diwedd roeddwn yn blino braidd ar ganeuon eitha tebyg a swynol oedd yn gyrru rhywun i gysgu braidd! Cefais neges cyn i’r cyngerdd orffen gan ffrind o Drelew , yn dweud bod 3 ohonynt yn mynd allan heno! Wel doeddwn ddim am wrthod a hithau’n wyliau foru(Dydd Iau)! Felly ffwrdd a fi yn ddistaw bach o’r cyngerdd am tua 10 , a mynd i Drelew tua 11.15pm. Am y tro cyntaf erioed mi welais i un o ‘ferched y nos’ nai alw hi …dwi siwr eich bod yn gwybod am beth dwi’n son , ar gornel stryd yn Nhrelew yn trio ‘gwerthu’ ei hun. Wel son am olwg! Ych! Beth bynnag!  I dŷ Agustin esi nos fercher , wel tŷ ei rieni oedd o , tŷ anhygoel! Lloriau pren a tho pren hyfryd , teledu ANFERTHOL a roedd ‘shandaliyrs’ (dim syniad os oes enw Cymraeg na sut i sillafu yn Saesneg ar y funud! ) yno ! Yma does dim lawer o dai yn rhoi lluniau priodas  neu luniau teulu a phlant i fyny fel yr ydym yn gwneud yng Nghymru , ond yn y tŷ yma roedd lluniau proffesiynnol i fyny yma!  Mae llawer o bobl yma yn grefyddol iawn , mae delwau neu addurn bach  o’r forwyn Fair neu Iesu Grist mewn rhai tai yma. Felly roedd Agustin , Sebastian , Luca a minnau yn gwylio bandiau yn canu mewn rhyw ŵyl ac yn yfed Fernet efo rhew a coca cola , potel wydr anferth o goca cola ar y bwrdd!

Dyma esboniad o wikipedia o beth yw :Fernet is a type of amaro, a bitter, aromatic spirit. Fernet is made from a number of herbs and spices which vary according to the brand, but usually include myrrh, rhubarb, chamomile, cardamom, aloe, and especially saffron, with a base of grape distilled spirits, and colored with caramel coloring. Ingredients rumored to be in fernet include codeine, mushrooms, fermented beets, coca leaf, gentian, rhubarb, wormwood, zedoary, cinchona, bay leaves, absinthe, orange peel, calumba, echinacea, quinine, ginseng, St. John’s wort, sage, and peppermint oil.

Fernet is usually served as a digestif after a meal but may also be served with coffee and espresso or mixed into coffee and espresso drinks. In Argentina it is commonly mixed with Coca Cola. It typically contains 45% alcohol by volume. It may be served at room temperature or on the rocks (with ice).

Because of its list of ingredients, a number of home remedies call for fernet, including for the treatment of menstrual and gastrointestinal discomfort, hangovers, baby colic, and (formerly) cholera.

 

Beth bynnag , wedyn tua 1.45am (oedd yn rhu fuan yn ol yr hogia!) aethom allan i Boru y dafarn Wyddelig. Roedd hi reit ddistaw allan , ond wrth gwrs roedd rhai dal i fod yn gweithio ar y dydd Iau.Dyma noson gynta’ i mi gael bach o fodca am tro cynta ar noson allan ers gadael adra….wel! Fel dwi’n gofio pan fues i’n Tenerife….does dim mesuriadau fel adra! Maent yn llenwi’r gwydr bron! Cry iawn oedd o! Roedd Iwan Madog , o Borthmadog , sy;n gweithio am ei ail flwyddyn yn Esquel a Trevelin yn yr Andes , yn dod lawr yma i’r Dyffryn am y Pasg , roedd yn teithio fel wnaeth Clare pan ddaeth hi , drwy’r nos ac yn cyrraedd 5.50am i fod. Felly roeddwn wedi dweud bod rhaid i mi fod nol yn y ty erbyn tua 5.30am! Wel diolch byth mod i wedi cyrraedd 5.15am….achos cyrhaeddodd Iwan 5 munud wedyn! Lwcus iawn bo fi yma i agor y drws iddo!

Dydd Iau 5.4.12

Wel mae rhan o Ddydd Iau wedi ei sgwennu’n barod!! Felly gwely oedd yn galw am 5,30am!! Codi wedyn nes malen yn y bore i wneud yn siwr fod Iwan yn iawn! Teimlo reit simsan oni deud y gwir! Wedyn paratoi a chlirio chydig cyn i Lois gyrraedd! Mae Lois yn dychwelyd yma i Gaiman am ei hail  flwyddyn i weithio gyda Menter Patagonia. O Aberystwyth mae hi’n dod.  Diogi wnaeth Iwan a minnau yn aros i Lois gyrraedd. Cyrhaeddodd hi’n y prynhawn.   Wrth iddi ddad-bacio ychydig , daeth hi i mewn i ‘r ystafell fyw at Iwan a fi a dod a phensil Cymru yr un i ni , a CREME EGG!!! Oni wedi dotio! Diolch Lois!

Dydd Gwener 6.4.12

Iwan sydd wedi dod yma o’r Andes am y penwythnos hir  yn sal yma! Cradur wedi cael rhyw fflw neu rhywbeth ac yn ei wely mae o yn dosio ei hun gyda diodydd poeth a pharacetamol!!

Heddiw daeth dyn yma i roi cysylltiad ir we yn y ty! Wel son am gyffro! Ar ol stryglo heb gysylltiad a gorfod mynd i’r locutorio …..heddiw , mor sydyn , cawsom gysylltiad yma! Mae’n wych!!! Felly skype amdani rwan hefyd……dwi ofn meddwl faint fydd y bil ffon sy’n cyrraedd mis yma…..dwi wedi bod ar y ffon dipyn , yn enwedig ar ol clywed bod Nain druan yn yr ysbyty. A mae’n braf gwybod bod ffordd o gysylltu , a roedd y ffon yn rhywbeth wrth law! Roedd rhaid ffonio i wneud siwr bod y teulu yn iawn a’r anifeiliaid wrth gwrs! Does neb yn ty ni adra yn dda iawn efo’r we!!!! Felly ffon oedd yr opsiwn! Ond mae Tomos ar skype rwan , felly drwyddo fo byddai’n gallu cael sgwrs a phawb adra! Nia fy nghyfneither oedd y cyntaf i mi skypio o Dy Camwy!! Cefais sgwrs efo Elan a Deio hefyd =) Hapus iawn!!

Dydd Sadwrn , 7.4.12

Cyn cinio esi i Blas y Graig , Ty Luned i olchi dillad eto! A chael sgwrs yr un pryd! Tra oeddwn yno , daeth Pat Mc Carthy , sef dyn sydd yn teithio o Ushuaia i Alaska ar ei foto beic (enw’r beic: Idris!) i gasglu arian i Unicef. Mae’n gweithio i’r Llywodraeth , ond wedi ei leoli yn Barcelona!  Cefais ginio gydag ef , Luned , Tegai a Fabio. 

Roedd Luned wedi gofyn i Lois a minnau fynd a Pat Mc Carthy am dro o amgylch Gaiman yn hwyrach y prynhawn hwnnw. Felly ffwrdd a ni i gyfarfod Pat! Roedd Lois yn amlwg yn gwybod mwy na fi am Gaiman gan ei bod wedi byw yma llynedd hefyd. Aethom drwy’r twnnel. Twnnel yr hen reilffordd ydyw , agorwyd yn 190    Mae’n dwnnel brics 300metr sydd ar agor ar gyfer pobl i gerdded trwyddo yn unig. Mae hi’n dywyll iawn ynddo , mewn un darn dows dim modd gweld dim , fel bol buwch!!! Lwcus bod gan Lois a minnau dorts ar ein ffon symudol er mwyn i ni allu gweld i ble oeddem yn mynd!!  Yma yn Gaiman  (Ystyr Gaiman yn iaith frodorol y Tehuelche yw “carreg hogi” neu “carreg finiog”) mae’r Ty Cyntaf a adeiladwyd yma gan David D Roberts yn 1874,dal ar ei draed i bawb ei weld. Talu $5 pesso yr un a ffwrdd a ni i mewn i’r ty. Roedd y ty mewn cyflwr arbennig o dda ac mae’n anodd credu bod 5 person yn cysgu mewn un stafell wely! Roedd pedair ystafell yn y ty. Mae lluniau o’r ty gennyf i chi weld. Roedd rhai arteffactau hen i’w gweld yno hefyd fel y gwelwch yn y lluniau.  Aethom heibio llyfrgell Richard Berwyn a mynd a Pat hefyd i weld cerrig yr orsedd ,  Capel Bethel ,Ysgol Cawmy a’r Ysgol Feithrin.

Yna nes ymalen tua 8.30pm aeth Luned , Pat , Lois a minnau yn mynd am fwyd i Gwalia Lan! Wel tydi bywyd yn anodd! 😉 Doeddwn i ddim yn cwyno gan bod y bwyd yno yn fendigedig!! Tro yma ges i gyw iar a llysiau amrywiol! Roeddwn yn llawn dop!

Roedd canu yn mynd mlaen yn La Fonda hefyd , sef lle bwyta sydd reit wrth yml Ty Camwy , dydi’r lle heb fod ar agor ers lawer , felly ffwrdd a Lois a mi i fusnesa i fano erbyn tua 11.30pm!! Yno roeddem yn cwrdd a Sibyl a Pablo a’u ffrind Sebastian am ddiod neu ddau a gwrando ar frawd Gonzalo Lizama yn canu yma Daniel Lizama . Yna nes ymlaen aeth Lois nol i Dy Camwy a minnau i Drelew efo’r gweddill i far eitha’ newydd i ddechrau , a gesi goctêl yna! Yna ymlaen i glwb nos Rexos!

Mewn sgwrs gyda rhywun , d’wedo’n nhw bod llawer yma yn gwisgo du , merched a dynion. Roeddwn wedi sylwi nad oedd llawer yn mynd am ddillad lliwgar a lliwiau llachar fel dwi’n wneud! Ond heb feddwl am y busnas pawb yn gwisgo du ‘ma…..daeth hyn yn ol i’r cof yn Rexos heno! Roeddwn mewn ciw i fynd i’r ty bach pan sylwais i bod POB UN Ferch yno mewn du!! PAwb!! Aminnau mewn top blodeuog gyda blodau o bob lliw llachar arno!!!!!! Dwi’n ei gweld yn rhyfedd rhywsut eu bod yn gwisgo llawer o liwiau tywyll yma i feddwl ei bod mor boeth yma!

Dydd Sul 8.4.12

Cefais i a Lois wy pasg gan Iwan heddiw =) Diolch Iwan!! Roedd Iwan wedi bod yn sdyc yn y ty am ormod o amser heb awyr iach , felly penderfynais i a Lois bod rhaid iddo gael awyr iach i wella hefyd!! Felly ffwrdd a ni am dro o amgylch Gaiman ac i ben y bryn wrth yml Ty Cawmy. Wedi coginio sosbeniad o folgnese yn barod at pan mae Eryl , Penrhyddion , Capel Garmon yn cyrraedd FORU!! Edrych mlaen lot!! =)  

Dydd Llun 9.4.12

Nol i’r gwaith fel arfer heddiw. Does dim gwyl y banc fel yng Nghymru. Roeddwn yn teimlo effaith stopio gweithio a’r nosweithiau hwyr braidd! Roedd fy nhonsils yn boenus dros ben! Ond ffwrdd a fi i Ysgol yr Hendre i roi gwers am 10.20am. Daeth Ana i’r dosbarth digwydd bod a soniais am y gwddw poenus , ar ol y wers aeth hi a fi at y doctor Cymraeg yn Nhrelew. I’r rhai ohonoch sy’n fy nabod yn eitha da , gwyddoch fod fy nhonsils yn boen i mi yn rhu aml! A typical mae wedi digwydd yma! Ond wrth lwc , dim ond mewn poen oeddwn , nid yn sal ac yn fy ngwelu methu symud fel dwi gan amlaf efo tonsilitis!! Cymerodd y doctor un olwg sydyn wrth ofyn i mi agor fy ngheg a throi i’r golau (nid fel doctoriaid adra efo rhyw bren lolipop a thorts fach o olau yn sgleinio lawr fy ngwddf)  a dwedodd …..oleiaf 3 diwrnod i ffwrdd a antibiotics o rhyw fath am 3 dwrnod. O diar….. Roedd Eryl fy ffrind o Gymru , wel o Gapel Garmon yn benodol wrth gwrs…. yn cyrraedd heddiw hefyd! Roedd Iwan yn gadael heno ac Eryl yn cymryd ei le fel gwestai yn Nhy Camwy! Mae Eryl wedi body n teithio ers bron i fis , mae Gaiman yn hanner ffordd drwy ei drafyls a dweud y gwir! Doeddwn methu aros i’w weld! Pan ddes i ar y bws nol i Gaiman ar ol bod yn gweld y doctor….roeddwn ar bigau , roedd y daith yn teimlo mor hir achos gwyddwn ar ol cael text gan Lois bod Eryl wedi cyrraedd!  O’r diwedd cyrraedd y ty! Hwre! Croeso mawr gan Eryl!! Roedd yn deimlad od , meddwl ein bod yn eistedd mewn gwlad mor bell i ffwrdd o adra yn cael sgwrs  , a dweud y gwir a ninnau’n byw yn yr un pentref , doedd hyn ddim yn digwydd adra! Doedd byth amser rhydd gan y ddau ohonom ar yr un pryd!! Roedd Eryl wedi cael bowleniad o basta a bolognese i lenwi ei fol! Cefais hanes ei daith hyd yma a chydig o fwydro fel dani wneud!  Wrth feddwl am y peth ….roedd tonsilitis arnaf , ond gai weld mwy o Eryl mae’n siwr , achos os byddwn yn gweithio , byddwn ddim yn cael cyfle i eistedd am sgwrs gyda fo! Felly mae popeth yn digwydd am reswm mae’n debyg!

Roedd noson sypreis heno i groesawu Lois yn ol yma am ei hail flwyddyn. Roeddwn yn siomedig fy mod yn methu;r noson. Yn ogystal a chroesawu Lois , roedd Esyllt wedi trefni raffl i gasglu arian at gael peiriant golchi newydd i dy Camwy. Roedd wedi llwyddo i gael busnesau lleol i roi gwobrau gwerth chweil.

Dydd Llun tan Dydd Mercher yr 11eg

 Dydd Mawrth daeth Ana a’r tabledi i mi… un y dydd am 7 diwrnod. Wanwyl! Tabeldi mawr iawn , mely llachar! Roeddwn yn herian adra eu bod yn debyg i dabledi llo bach! DWi’m yn un sy’n hoff o gymryd tabledi , rhaid i mi wir fod yn sal! Ac i fod yn onest , roeddwn mor falch o weld Ana yn cyrraedd gyda’r tabledi achos roedd y boen yn eitha drwg bellach. Felly yn y ty yn swatio a cynnig syniadau o beth allai Eryl wneud a’i weld o amgylch Gaiman a threfi cyfagos.

Dydd Iau 12.4.12

Nol i’r gwaith heddiw!  Trelew ydi’r lleoliad gweithio ar ddydd Iau , felly nol a mlaen i fano.

Brynhawn ‘ma daeth y gath wen sydd wedi dechrau dod am dro i Dy Camwy wythnos dwetha , yn ol eto i ymweld! Roedd Lois wedi dweud wrth Iwan mewn neges “mae o wedi dod nol” a Iwan yn meddwl mai Pat McCarthy a’i foto beic oedd Lois yn son amdano , “Pwy , Pat ?” Felly mae’r gath bellach yn cael ei alw’n Pat , Pat fel hogyn neu hogan….dani ddim yn siwr!!!!! Dani wedi bod yn gadael y drws ffrynt a cefn yn gorad pan yn braf i gael awyr iach! Felly dyma sut mae Pat wedi darganfod ffordd i mewn i fusnesu! Does dim ofn dim byd arno! Mae’n ddof iawn a busneslyd!!! Cath wen ydi Pat gyda chynffon fawr fel Wiwer!!! Mae gan lawer o gathod yma gynffonau mawr fel wiwer!

Dydd Gwener 13.4.12

Heno esi a Eryl i Walia Lan , y lle bwyta hyfryd dwi’n son amdano oromd mae’n debyg! Wel pwy bynnag sy’n dod yma , da’ chi’n gwybod lle i fynd i drio bwyd arbennig rwan ‘dydach!!  Fedrwch chi ddim dod yma heb fynd i fano! Cafodd Eryl a minnau fwyd blasus iawn! Porc gefais i gyda saws afal , a Eryl cig eidion gyda saws mwstard. Doeddwn i ddim wedi cael pwdin o gwbl yno , gan fy mod yn llawn bob tro! Ond heno roeddwn am drio , felly cafodd Eryl a minnau un i rannu! Crymbl gellyg gyda hufen ia cinamon. Lyfli!

Dydd Sadwrn 14.4.12

Bore ma roedd gennyf gwrs athrawon yn Nhrelew am 9am tan 12dydd , roeddwn yn dysgu’r 2 grwp gan fod Ana yng Nhymru am bythefnos.

Brynhawn ‘ma ar ol mynd nol adra i Dy Camwy coginiais fisgedi ‘Nain’ a gwneud mwy o ‘lemon cheese’! A cafodd Eryl eu profi!!

Heno cefais wahaoddiad i fynd i dy cariad Sibyl , Pablo ,yn Gaiman am asado bach yn y ty. Doeddwn heb gael asado o’r blaen. Felly edrych mlaen a daeth Eryl hefyd. Yno roedd Sibyl , Pabl , Eryl , Sebastian , Franco a fi! A daeth dau arall nes mlaen. Yn y ty roedd rhywbeth tebyg i dwll enfawr yn y wal , fel popty mawr i fedru cael asado (fel bbq ond Archentaidd wrth gwrs) yn y ty! Roedd Eryl a fi wedi dotio , ac wir yn meddwl ei bod yn syniad da cael un o’r rhain mewn ty nol adra!! =)

Cawsom wledd o gig , cig oen , porc , chorizo blasus iawn a salad ayyb. Bendigedig! Llawn dop wedyn! Aethom nes mlaen i Drelew i glwb mos Rexos! Roeddwn angen bod yn ofalus gan fy mod dal i fod i wella ar ol y tonsilitis. Soniais yn gynharach ar ferched a dynion i gyd yn gwisgo du yma ac yn y clwb nos mewn ciw ty bach , sylwais mai fi oedd yr unig un mewn lliw! Wel…..heno….roedd tipyn o ferched wedi gwisgo mewn sodlau gwyn…..ia gwyn =/! a sgertiau mor fyr…..eto gwyn! DWi’n berson sy’n sylwi ar lawer o betha , ella eich bod wedi sylwi….?!!!  Roeddwn yn chwerthin wrth sgwrsio efo Eryl am y peth!! A minnau yn fy mwts cowboi! Ond hefyd mae lalwer yn gwisgo yn andros o ‘casual’ hefyd i fynd i glwb nos! Dynion mewn crys T a thrainers neu gonverse! A rhai merched mewn jins golau a ‘sgidiau neu fwts fflat a gwisgo’n ddigon plaen. Mae’n braf hefyd nad yw pobl yn poeni gormod am sut maent yn edrych , ond wedyn dwi’n poeni fy mod mewn clwb mewn bwts cowboi a ddim fy sodlau de! Ella dylwn ddysgu gan rhain!! DWnim chwaith! Mae Rexos yn glwb llawn peli drych mawr ar hyd y tộ , cerddoriaeth uchel , mwafrif yn gerddoriaeth o’r wlad yma , a mae hi’n eitha tywyll ac anodd siarad yn iawn! Ond perswadiais Eryl i ddod i ddawnsio!! Gobeithio iddo fwynhau ei noson olaf yma yn Gaiman a Threlew!! DWi’n siwr ei fod wedi cael llawer  o nosweithiau mwy gwyllt nag oedd hon ar ei daith , haha! Roedd hi’n braf cael cyflwyno rhai o fy ffrindiau newydd i Eryl yma. Son am Eryl….mae enw Eryl yn enw ar ddyn neu dynes adra , ond dynion ydi’r rhan fwyaf dwi’n nabod. Ond yma , dim ond enw dynes ydy Eryl! Enw chwaer Sibyl digwydd bod yw Eryl! 

 

 

15.4.12

Cyn i Eryl adael , roeddwn yn benderfynol ei fod yn mynd i un o dai te yn Gaiman! Doeddwn i ddim wedi bod yn Nhy Te Caerdydd , felly fano aethom. Cymryd tua ¼ awr i gerdded yno dros yr afon ac ar hyd ffordd llychlyd iawn a phasio caeau , ieir , bwch gafr ar denyn , iar yn croesi ffordd! Ceffylau a llawer o staciau o fels gwair!  Roedd Luned wedi gyrru heibio Ty Te Caerdydd un tro er mwyn i mi weld , ond heb fod mewn. Mae gerddi smart o amgylch y ty te , a choed bychain gwyrddion taclus yn arwain fyny i’r ty te mawr crand. Mae anferth o debpt tu allan yn dweud Ty Te Caerdydd arno! Cyfle da am lun!! Mae’r adeilad yn edrych fel adeilad mewn gwlad arall , rhywle fel Moroco!  Mae’r ty te yma yn werth ei weld. Ond nid dyma’r unig reswm mae’n boblogaidd neu’n enwog. Yma ddaeth y dywysoges Diana. ‘Lady Di’ fel yr oedd yn cael ei hadnabod. Dyma mewn gwirionedd sy’n atynnu llawer yma. Sy’n anffodus mewn ffordd. Mae’r lle fel ‘shrine’ iddi , gyda lluniau lu ar bob wal. Mae tu mewn y ty te yn hynod o smart , glan a thaclus. Roedd Eryl a minnau yn teimlo ein bod mewn ty te moethus iawn. Gwyddom na fyddai’n rhad cael te yma! Ond roedd y profiad yn dda iawn!  Fel hogan sy’n coginio tipyn , a gwneud pwdinau yn bennaf , dwi’n dipyn o ‘gritic’! A golew oedd y cacennau i fod yn onest. DWi’m yn meddwl mai o achos y cacennau mae pobl yn heidio yma! Roeddwn wedi synnu nad oedd cacen gri ar y blat!! Roedd sgons hyfryd iawn (dyma’r pth gorau ar y blat yn fy marn i gyda jam  eirin cartref ) cacen hufen , cacen siocled gyda gwirod o rhyw fath byddwn i’n dweud  a dulce de leche yn y canol , teisen ddu (traddodiadol yma) , cacen afal oedd yn neis iawn , bara cartref , rhyw gacen gyda jeli  a mafon oedd yn neis a  math o grymbl a dulce de leche (jam llaeth ) a lemon meringue oedd yn siomedig a di flas i fod yn onest! Ond roedd Eryl a fi wedi joio’r profiad a tynu dipyn o luniau! Pan ddaeth y bil ….$180 pesso  , sef $90  sy’n tua £13 yr un….gwnaethom yn siwr ein bod yn gorffen y te!haha! Ond roedd cacennau yn a,lwg yn sbar gan fod cymaint! Felly roedd pawb yn cael mynd a rheiny gyda nhw adref beth bynnag. Dyna yw’r arferiad yn y tai te!

Wel , roedd yr amser wedi dod i ffarwelio a Eryl heno ma , roedd yn deimlad od ei weld yn mynd i fod yn onest! Roedd wedi bod yn braf iawn cael cwmni ffrind o Gymru yma efo fi. Dwi’n edrych mlaen i glywed hanes gweddill ei daith! Mae’n cario’n mlaen i deithio de America hyd Fis Mai.

Dydd Llun : 16.4.12

Dechrau wythnos newydd eto , iesgob maent yn hedfan bois bach! Bach o panics a dweud y gwir  , wythnos gyfan gyntaf wythnos yma o amserlen newydd ar ol y Pasg , a ofni nad oes digon o amser i baratoi a gwneud popeth sydd angen ei wneud! Ffoniais adra i weld os oeddynt wedi gyrru ffrog, trowsus a phwysicach fyth fy sodlau eto…..na byth wedi gwneud!! Maent yn brysur! Ond dwi ar bigau eisiau nhw! Ac wedi sylweddoli fod fy mhenblwydd bythefnos i ddydd Sadwrn ac isho nhw yn lle’r bwts cowboi (sy’n gret a chyfforddus ond ddim beth ydi fy syniad i o sgidiau mynd i ddawnsio…haha!!) 

Dydd Mercher :18.4.12

Ysgol yr Hendre oeddwn i eto bore ma yn dysgu Blwyddyn 3 am anifeiliad a rhai sy’n bwyta cig a ddim yn bwyta cig. Roedd dwy fyfyrwraig o’r brifysgol (sy’n dilyn cwrs i fod yn athrawes) yn fy arsylwi bore ma! Gobeithio eu bod wedi cael rhai syniadau da…..gewni weld! Dwi’n meddwl efallai eu bod yn dod nol wythnos nesaf hefyd!

Ar ol dod nol i;r ty , nesi fynd ati i wneud cacennau cri , roeddwn wedi gaddo rhai i fy nghwrs Wlpan yn Nhrelew gan nad oedd rhai erioed wedi eu trio o’r blaen!!! Fe af a rhai i gwrs bore IAu yn Nhrelew hefyd , y bobl hyn.                

Dydd Iau 19.4.12

Bore ma cyn 6am  ,cyrhaeddodd Clare o’r Andes. Clare fel y gwyddoch bellach yw fy mos. Mae hi’n dod lawr i’r dyffryn unwaith y mis ac yn gwneud y cwrs athrawon ar fore Sadwrn. DWi’n mynd i’w harsylwi fore Sadwrn.

Ffwrdd a fi am 9.30 am ar fws i Drelew i roi gwers a sgwrsio gyd a fy nosbarth o bobl hyn.. Dwi wir wrth fy modd efo nhw! Cael sgwrs am hyn a llall a son am Gymru a’u hanesion hwy o’r wladfa ayyb. Cefais fenthyg llyfr ‘Nel fach y Bwcs’ gan Celia , wel am stori hyfryd! Dwi’n anog unrhyw un i’w darllen. Difyr iawn! Maent eisiau i ni gyd fynd i’r fferm ble mae’r stori wedi ei lleoli sef ym Mryn Crwn. Byddai hyn yn neis iawn , gobeithio y gallwn drefnu yn y dyfodol agos!

Heno oedd fy ngwers Wlpan 1 yn Nhrelew , yma oedd un erioed wedi trio cacen gri! Felly cafodd un heno , a roedd yn hoff iawn ohoni felly cyerodd fwy! Hapus iawn eu bod wedi mynd lawr yn dda!

Dydd Gwener 20.4.12

Tywydd wedi oeri tipyn yma! Angen gwisgo cot a sgarff yn bore a nos yma!

Bob tro mae Clare yn dod lawr mae’n achlysur/esgus cael mynd i Walia Lan! Felly aeth Lois , Esyllt , Clare a minnau am bryd o fwyd yno! Neis iawn fel arfer! Oni wir wedi blino heno! Mae wedi bod yn 12 nos (ish…hwyrach hefyd) arnai yn mynd i’r gwelu! A dyna oedd hi eto heno wedi 12nos! Ac isho codi yn fuan bore Sadwrn i fynd i Drelew!

Dydd Sadwrn , Ebrill 21

Mynd i gwrs athrawon yn Drelew wnesi i bore ma i arsylwi Clare (y bos!) yn rhoi gwers! Rhaid dweud i mi gael traffarth codi ar ol gwely hwyr neithiwr hefyd ar ol bod alan am fwyd efo Lois , Clare a Esyllt yn Gwalai Lan! Wedi teimlo’r prysurdeb a meddwl nad oes digon o oriau’n y dydd wythnos yma! A mae’r penwythnos yn hedfan yn enwedig gan bod cwrs athrawon i;w gynnal heyfd tan 12dydd!  Yna am 3.30pm roedd Luned yn mynd a Clare , Lois a minnau i Eglwys San David (Dewi Sant) yn Nolavon. Yma roedd cymanfa ganu heddiw. Mae cymanfa yng nghapeli/Eglwysi yr ardal unwaith y mis. Eglwys fach a del iawn wedi ei hamgylchynu a chydig o goed , hen dractor bach wedi ei barcio gerllaw a chi yn gorwedd wrth ei yml a chydig o ieir yn crwydro o gwmpas! Wrth siarad gyda Rebeca sy’n dod i fy ngwers yn Nhrelew ar fore iau sef yr  aelodau hyn – dwedodd mai ei hen hen Daid ddaeth a chloch yr Eglwys , roedd wedi dod o  Lanfairfechan. Gan fod yr eglwys wrth yml coed a afon , roedd y lle’n bla o bryfaid a mosgitos! A mae nhw’n pigo drwy ddillad tenau fel ‘leggins’…..felly do cefais fy mhigo fwy nac unwaith!!

Heno cafodd Lois a minnau swper (ar ol ffarwelio efo Clare oedd yn dal bws nol i’r Andes) yn nhy Rebeca a Juan/Sion yn yr Hen Bost ar draws y ffordd.Roedd Pedr yno , Billy a Gladys a Lois a minnau. Canelloni gawsom ni , dyma y tro cyntaf i mi brofi canelloni! Fel crempog tennau iawn ydyn nhw , a roedd sbigoglys (spinach) y tu mewn iddynt , roedd wedi ei weini gyda darnau o gig i ni. Blasus iawn!

 

 

Dydd Sul 22.4.12

Cysgu tan tua 10am….diolch am hynnu!!! Mae’n chydig bach mwy na’r arfer! Heddiw rhaid gwneud gwaith!  Am 6pm dwi’n mynd i gyfarfod Diolchgarwch yng Nghapel Bethel , Gaiman. Lois sy’n trefnu’r gwasanaeth. Dwi’n darllen darn yn y gwasanaeth. Mae’n fy nrysu braidd bod y Diolchgarwch rwan….ond mae hi’n dymor yr Hydref yma felly mae’n gwneud synhwyr! Ond dwi yn conffiwsd braidd wrth siarad efo bobl adra a fama a ballu efo’r tymhorau ayyb!!! ………

Roedd y pulpud/set fawr yn llawn o ffrwythau , llysiau , blawd a chynnyrch lliwgar a bendigedig yn y capel. Roedd nifer yn cymeryd rhan , yn canu , darllen a chwarae offerynnau.

Erbyn deall , roedd pobl yn cyfrannu cynhyrch  ac yna roedd y cynyrch yn cael ei ddosbarthu mewn boscus i henoed neu’r anghenus yn yr ardal ac yn cael eu cyflwyno gan Luned a Lois foru wrth i Luned lwytho ei char gyda’r bwyd a mynd i weld henoed Gaiman……cafodd Lois a minnau focs i’w rannu gan y capel hefyd! Diolch iddynt! Roedd blawd , ffrwythau a llysiau a jar anferthol o fêl!

Dydd Llun 23.4.12

Mynd i Ysgol yr Hendre fel arfer bore ma , ond ar ol cyrraedd cael gwybod nad oedd raid i mi roi gwers gan ei bod yn ddiwrnod cenedlaethol y llyfr….a minnau wedi bod wrthi’n paratoi nes 12nos neithiwr!! Ond dim bwys fe wneith y wers at ddydd MErcher! Cyn dal bws nol am 12.30pm , mentrais gan ei bod yn fater o raid i mewn i siop wallt yn Nhrelew! Roeddwn wedi sgwennu brawddegau y byddwn ei angen mewn siop wallt yn fy iphone….ond methu ffeindio nhw oni ar ol cerdded mewn i’r siop! Cwbl oeddwn yn wneud oedd pwyntio at fy ffrinj (fringe) a dweud “pocito”!!! Sef dipyn bach! Mae pobl wedi dweud wrthai bod pobl trin gwallt yn hoffi torri lot o wallt efo’u siswrn! ‘Oni ofn!! Ar ol gwneud dwedais wrth y ddynes oedd efo gwall ‘bleach blonde a darnau pinc llachar ynddo , i dorri ‘pocito’ eto! Gwnaeth yn iawn chwarae teg! Lwcus achos dwi’n ffysi! Roedd hi’n eiddgar i gael gafael ar fy ngwallt i gyd i’w dwtio a thorri , ond doeddwn ddim am adael iddi! Roedd fy nghalon yn curo ddigon fel mai wrth gael torri fy ffrinj!!! Dwi’n siwr bod mwy o ofn arnai na phan dwi’n cerdded ar y bont bren dros yr afon yn Gaiman!!! A mae hynu yn ddigon brawychus!!

Beth bynnag $15 (tua £3) a dwi’n gweld rwan! Felly diolch byth , athi’n iawn!!

Heno esi i ymarfer cộr am 9 tan 10.20pm! Rwan dwi’n gorffen y blog am rwan! AC yn ymddiheuro am yroedi MAWR am y blog yma! Ond rhwng bob dim athi fler do! Felly rhaid mi drio cael amser bob tro mae rhywbeth gwerth ei nodi….i’w nodi’n syth ‘de!

Dwi’n mynd i’r Andes dros benwythnos hir (Dim gwaith Dydd Llun na Mawrth yma) , mae Clare a minnau angen mynd dros y ffin i Chile i stampio’r Pasport a adnewyddu fisa , rhaid gwneud hyn bob 3 mis. Dwi’n falch bod Clare angen mynd hefyd , ne ‘sa gen i ddim syniad beth i’w wneud! Mae Lois yn dod hefyd , felly bydd cwmni gennyf ar y daith o 8 awr dros nos i’r Andes! Cewch yr hanes wythnos nesaf a digon o luniau gobeithio! Am y tro , Chau!xx

Posted April 24, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized

Ty cyntaf Gaiman   Leave a comment

Ty cyntaf Gaiman

Adeiladwyd gan David .D. Roberts.

Posted April 24, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized

Bienvenida i Flog rhif 6!   Leave a comment

Blog 6!

Dydd Llun a Dydd Mawrth 26 a 27/3/12

Tywydd wedi oeri yma dros y 2 ddiwrnod!  Gwisgo dipyn o ‘layers’ o ddillad achos sgenai ddim cột gall efo fi!!! A mae ‘onezie’ (fel ‘giant baby grow wedi ei wneud o ddefnydd fleece ydi ffordd hawsa’ i’w ddigrifio!!!!) fi yn handi iawn i gadw’n gynnes yn nos!!!!  Sgen i ddim ‘duvet’ ar fy ngwely dim ond cynfas felly dwy noson oer!!

Dydd Mercher 28/3/12

Mynd ar y bws fel arfer i Drelew i ddysgu yn Ysgol yr Hendre, tywydd wedi cynhesu LOT heddiw! Haul yn gwennu =)! Amser gwisgo fflip fflops eto!!!haha! =)

Prynhawn ma , esi i dy Luned i helpu hi goginio at y ffair amaethyddol sydd dros y penwythnos. Gwnesi gacennau cri a bisgedi sinsir (ginger). Roedd Luned wedi dal anwyd …..felly roedd wedi prynu masg fel masg llawfeddyg (surgeon) a roedd hi’n edrych yn barod i operatio arnai!! Oni chwerthin de , a hithau’n dweud “ddylia chi gael llun i’ch blog” a nesi anghofio yn diwadd!!!

Ar ol mynd adra wedyn nesi neud bisgedi fy hun adra ma! Wedi cael menthyg tre crasu gan Luned (baking tray). Bisgedi Nain dwi’n galw nhw achos Nain Elidan oedd wastad yn gwneud nhw a minnau’n helpu ddigon aml! Bisgedi efo twll yn canol a jam ynddo. Nesi rai lemon cheese! Efo fy lemon cheese cartra’ wrth gwrs!

Dydd Iau 29/3/12

Clare (fy mos i) yn cyrraedd rhwng 5.30am a 6am bore ma ar ol taith 8 awr ar fws o’r Andes! Mae hi yma tan nos Sadwrn yn aros yn Ty Camwy yn y stafell sbar . Esi i ddysgu oedolion yn Nhrelew yn y bore , roedd 1 ddynes arall wedi ymuno wythnos yma. Daeth un a chopi o ‘Nel bach y Bwcs’ i mi , llyfr sydd wedi ei gwneud yn ffilm hefyd dwi meddwl. Felly angen darllen y stori , mae hi wedi cael dipyn o effaith ar y tair yma beth bynnag , maent wedi dotio at y stori. Am 12.15pm roedd cyfarfod yn yr ysgol ynglyn a fy amserlen a.y.y.b! Mae fy amser yma i fod wedi ei rannu yn gyfartal rhwng Gaiman a Threlew. Yr un faint o oriau yn y 2 le llu! Felly trafod hyny! Wedyn aeth Luned , Clare a minnau am ginio i le neis iawn yn Nhrelew. Ddim yn cofio’r enw chwaith! Ond roedd yn le oedd yn gwerthu llawer o fwyd eidalaidd drws nesa i westy’r Touring. Mae’n draddodiad yma yn yr Ariannin bod llawer yn bwyta gnocci am nad oes llawer o bres gan bobl erbyn adeg yma o’r mis mae’n debyg, ac mae’r rhain yn rhad i’w gwneud/prynnu! Felly ar y 29 o bob mis mae cynnig arbennig mewn llefydd sy’n gwerthu prydau bwyd yn cynnwys nocci. Cyn i’r bwyd gyrraedd cawsom empanadas bach ciwt!! Neis iawn! Dyma’t tro cyntaf i mi drio gnocci! Gesi saws tomato , ham , madarch a bacwn myglyd gyda nhw. Roedd o’n neis iawn ond yn rhywbeth sy’n llenwi rhywun! Oni llawn dop a roedd gormod ar y blat!!!!  Wedyn lifft nol i Gaiman efo Luned , a ffwrdd a fi i’r ty i baratoi gwaith at yr ol-feithrin!  9pm roedd Clare a fi yn mynd i dy Esyllt am swper! Son am hel ein bolia mewn dwrnod de! Roedd Esyllt wedi gwneud cyri! Fy hoff fwyd! =)  Wel am neis oddo! Y cyri cartra gora dwi di gael dwi meddwl! Oddo union fel cyri o dŷ bwyta Indiaidd!  Noson bach neis ac ath y bisgedi lawr yn dda i bwdin! Oni wedi gwneud rhai gyda dulce de leche (jam llaeth) ynddynt hefyd yn ogystal a rhai lemon cheese i Esyllt!! Mewn sgwrs roedda’ ni’n son am geffylau a finnau’n dweud fy mod eisiau marchogaeth tra dwi yma gan nad ydwi erioed ‘di gwneud o’r blaen. A roedd Esyllt wedi darllen yn rhywle …os ydych yn disgyn oddiar geffyl yn rhywle yma , mae’n debyg mai chi biau’r darn bach yna o dir wedyn!!! Dwnim os ydi’ rheol yna dal mewn grym rwan ‘de!!  Ond dwi’n gwbod nad ydw i isho disgyn oddiar run ceffyl beth bynnag!! 

Dydd Gwener 30/3/12

Cyfarfod i drafod sut mae pethau’n mynd oedd gan fi a Clare bora ma , wedyn mynd i’r ysgol feithrin i weithio erbyn 1.45pm.

Aeth Clare a fi  nes ymlaen i’r ffair amaethyddol yn y gimnasio. Dim ond $10 oedd yn gostio! Sy’n newid yn y ‘currency converter’ dwi’n ddefnyddio o hyd yma i £1.44!! Roedd sied gyda hên drol yno a stondinau bychain o gwmpas y sied , cynnyrch lleol oedd yn cael ei werthu ….yn winoedd….jam…cynnyrch cartref ….slipars….stondin nyddu…..caws….pethau harddwch ….gwaith llaw….gemwaith! Digonedd o bethau! Mae mêl yn dda iawn yma a llawer ohono yn cael ei gynhyrchu yma mae’n debyg! Roedd nifer o stondinau mêl yma! Tu allan roedd tractor Massey Ferguson newydd! Felly dyna lle oeddwn i’n tynnu llun hwnnw i ddangos i Dad!!! Sdim llawer iawn o rai felly o gwmpas Gaiman de!! Mae llawer o beiriannau hen ffasiwn iawn yma yn cael eu defnyddio sy’n ychwanegu at gymeriad y lle! Dwi’n hoffi gweld yr hen foduron ayyb yn cael eu gyrru yma! Does dim lawer o rai mor hen a dwi’n weld yma yn cael eu defnyddio adra!! Yn y gimnasio roedd mwy o stondinau bach ar y llawr gwaelod a llawr cyntaf! Roedd arddangosiadau o wahanol ffermydd hefyd : arddangos llysiau a chynnyrch cartref gwerth chweil. Am 8pm roedd perfformiad 2 grwp ar y llwyfan. Canu a cherddoriaeth gwerin/celtaidd. Roedd y grwp cyntaf yn dda iawn , ond yr ail grwp yn werth chweil! Nesi wir fwynhau! Roedd 5 aelod a phawb yn chwarae offerynnau gwahanol. Dechreuodd y perfformiad gyda un aelod yn cerdded ar y llwyfan yn chwarae  pibgodau (‘bagpipes’) a bethoedd yn chwarae…..’Calon Lan’! Gwych!! Cawsom berfformiad bywiog iawn , a cherddoriaeth swynol a theimladol. Mae’n anhygoel pa mor dalentog oedd y criw yma , gyda’r dyn oedd yn chwarae’r bagpipes yn gallu chwarae bob math o wahanol offerynnau ac yn eu newid drwy’r amser mewn perfformiadau…..banjo , madolin , gitar , bagpipes llawer o offerynnau chwythbrennau eraill! Talentog iawn! Roedd accordion yn cael ei chwarae gan 2 aelod hefyd! Braf oedd gweld pawb yn mwynhau ar y llwyfan.Roedd caneuon/cerddoriaeth Gwyddelig , o’r Alban , Cymru a Phrydain yn ogystal a’r Ariannin wrth gwrs yn cael eu perfformio! Dwi eisiau CD o’r rhain i’w gadw!! Ar ol bod yma aethom i Gwalia Lan erbyn tua 10pm am swper   , cwrw a gwin!!haha! Bendigedig a blasus dros ben ydi’r ffordd o ddisgrifio’r bwyd! Roedd y bwyd wedi ei gyflwyno’n neis ar y blat hefyd! Gesi borc gyda saws yn cynnwys gwin gwyn a garlleg etc , wedi ei weini gyda stwnsh tatws a thatws melys! mmmm!! Ymunodd un o ffirndiau Clare ni wedyn am ddiod ne ddau! Am y gwelu tua 1.30am.

Dydd Sadwrn 31/3/12

Gesi aros yn fy ngwely yn hwyrach na’r arfer ar fore Sadwrn gan bod Clare yn dysgu’r dosbarth athrawon yn Nhrelew bora ma am 9am. Wedyn am 2.30pm roedd rhaid i mi fynd i’r ffair amaethyddol. Fel aelod o’r côr yma roeddwn yn helpu gyda te’r cor yn y ffair. Roedd gymaint o fara a chacennau wedi eu paratoi ar gyfer y te! Aelodau’r cor yn cyfrannu. Roedd pobl yn talu $50 (pesso) am y te felly tua £7, roedd aelodau’r côr yn tendio ar bawb , yn gwneud yn siwr bod digon o de yn eu cwpannau a chacennau ar y bwrdd!! 4.30pm oedd y te fod i gychwyn ond roedd pawb yn hwyr yn cyrraedd!! Daeth 2 fwrdd o Gymru! Roedd Elvie McDonald efo’r criw , sef un oedd yn fy nghyfweld am y swydd yma! Cefais i fod yn gyfrifol am fwrdd y Cymry efo Gladys. Roedd yn braf iawn cael sgwrs gyda nhw! Wrth sgwrsio a holi o ble oedd pawb yn dod , a hwythau’n holi fi …cwrddais a dynes yn wreiddiol o Cilcennus , Capel Garmon!! Yng Nghymru byddai ddim llawer yn ymwybodol o bentref bach Capel Garmon! Ond yma dwi’n siwr bod mwy na dwi’n feddwl yn gwybod am y lle! Ond wrth gwrs mae cysylltiadau a Phatagonia. Roedd rhai o’r criw nesi siarad a nhw yn dod o Landyrnog , Dinbych , Caernarfon , Abergyfenni a Cherrigydrudion.

Yna roedd perfformaidau yn y tê , Silvia yn canu unwad , yna Billy Hughes yn canu unwad . Canodd y parti merched dan arweiniad Edith. Ar ol hynnu roedd hi’n amser i ‘Hogia’r Wilber’ ganu. Roeddynt wedi ffurfio yn ’96 , ond ar ol chydig flynyddoedd dod i stop , ac heddiw am y tro cyntaf ac gyda aelod newydd roeddynt wedi ail-ffurfio! Dwi wedi ffilmio ychydig o’u perfformiadau , nesi wir fwynhau ac yn meddwl y byddai pobl adra wrth eu boddau gyda nhw hefyd! Byddain wych os y byddent yn gwneud CD! I orffen y p’nawn a’r tê roedd y côr yn canu 3 cân. Cân tango i ddechrau , yna Atgof o’r sêr a Brenin y Sêr gan Robat Arwyn. Ar ol hynnu roedd aelodau’r cor yn sdicio iddi efo’r clirio , a gan bod pawb wedi cyd-weithio , roedd yr ystafell yn wag cyn pen dim! Ar ol clirio esi i stondin 2 aelod o’r grwp celtaidd/gwerin o Batagonia i brynnu CD! En Vuelo ydi enw’r grwp. Roedd y dyn oni’n son oedd yn chwarae’r bagpipes – Jorge , yn gwerthu’r CDs , mae hefyd yn cyfansoddi cerddoriaeth ymlaciedig y math y byddech yn ei glywed mewn ‘spa’.  Mae Marilyn Jones sydd hefyd yn y grŵp yn gwneud llwyau caru anhygoel! Mae hi’n defnyddio coed o’r Andes i’w gwneud. Roedd cymaint o ddewis! Wel….oni meddwl…..fedrai’m prynnu llwy garu i fi fy hun!!!haha!! Felly dwi wedi cael un sydd ddim yn amlwg yn lwy garu llu!Dim calonnau lu arni!! Mi roi lun fyny! Mae hi mewn siap ‘treble clef’ a chenin pedr yn y canol a draig Cymru ar y top! Felly bydd yn fy atgoffa o’r gerddoriaeth wych sydd yma ym Mhatagonia , y Gymraeg yma ym Mhatagonia hefyd! Bydd yn edrych yn neis iawn a chyd fynd gyda lliw y pren yn ‘Ty Taid’ adra! Bydd yn neis rhoi rhywbeth o Batagonia ar y wal yno gan mai teulu ochr Taid Carreg Lleon sydd yma.  Am 8pm esi i Siop Bara (dyma enw’r siop , mae’r ‘B’ i fod yn ‘F’ , ond dydi o ddim wedi cael ei dreiglo!!) at Esyllt a Clare am ddiod! Heineken gesi tro ma! Fel dwi di ddeud o’r blaen , swni byth yn twtiad larger adra , edriam ddiodda’ fo! Ond yma , mae’n mynd lawr yn iawn! Rhyfedd! Quilmers sydd yma ‘efyd a mae hwnw yn werth chweil! Does na’m seidr i’w gael o gwbl yma i feddwl bod cymaint o afalau yn tyfu yma…..hmmm synaid am fusnes bach yma dwi meddwl!!!!

Roedd Clare yn gadael nol am yr Andes am 9.45pm. Felly nol i’r tŷ esi wedyn , wedi blino braidd erbyn heno!!

Dydd Sul 1/4/12

Cawsom gawod sydyn o law bore ‘ma ond cliriodd yn sydyn i ddatgelu awyr las neis! Cynnes braf wedyn.

Dwi’n darllen darn am Sul y Blodau (Sul y Palmwydd maent yn ei alw yma) yng Nghapel Bethel , Gaiman heddiw am 6pm. Cyn hynny mae paned am 5.30pm gyda’r criw o Gymru sydd yma cyn yr oedfa. Cyn cinio daeth Elfira/Elvira…..dim yn siwr sut i sillafu ei henw , mae hi’n enedigol o Batagonia ,Trevelin dwi’n meddwl , ond wedi byw yng Nghymru a Ewrop dwi’n siwr ddwedodd hi , ers blynyddoedd bellach. Roedd hi wedi gweithio fel athrawes yn Ne Cymru am sawl blwyddyn. Daeth hi draw am sgwrs fach a dod a pot o jam eirin mawr i mi  ( a Lois pan fydd hi’n cyrraedd!)

Roedd y capel yn reit llawn rhaid dweud , gyda rhai o Gymru yn cymryd rhan hefyd , un yn canu a 2 yn darllen darn.

Dydd Llun 2/4/12

Mae hi’n ddiwrnod gwyl heddiw – rhywbeth efo’r Malvinas. Felly ddim yn gweithio heddiw a mae llwaer o siopau yma yn y Gaiman ar gau. Esi am dro cyn cinio a picio mewn i un o’r siopau bwyd oedd ar agor i nol menyn a hylif golchi llestri! Oni’n chwerthin efo fy hun wrth gerdded at y siop yn gweld 2 o blant tu allan yn rhedeg a neidio ar fonet car eu Mam , a’r fam yn sefyll ar y palmant yn dweud dim am y peth!!!Fedrai ddim meddwl am run plentyn yn cael gwneud huna gan ei rhieni adra!! Roedden nhw’n rowlio lawr y bonet a sefyll arno a phb dim!!  Dwi siwr bod tolciau yn y car ar ol cael plant yn neidio arno fo!!!  Wrth gerdded nol i’r tŷ sylwais ar y coed melyn yn fy stryd i sef Michael D Jones. Rhyw ddeuddydd nol roedd hanner y coed bach ‘ma dal yn wyrdd! Ond heddiw mae nhw’n fely llachar! Hyfryd iawn! A do wedi tynnu llun o’r rhain hefyd! Snap happy dyna fi de! Tywydd dal yn braf neis yma , awyr yn las iawn , felly roedd y coed melyn yn erbyn awyr las yn edrych yn ddeniadol iawn!!

Dim ond dydd Mawrth a Mercher dwi’n gweithio wythnos yma gan fod Dydd Iau i Ddydd Sul yn wyliau Pasg yma. Nol i weithio Dydd Llun. Mae Lois sy’n dod nol i weithio am yr ail flwyddyn yma i Menter Patagonia, yn cyrraedd yma Ddydd Mercher , felly o hynnu mlaen bydd Lois yn byw yma yn Nhy Camwy hefyd. Bydd hi’n braf cael cwmni yma. Ers ddydd Iau mae rhywbeth wedi digwydd i ffon ty =(  ,mae hi’n hollol ‘dead’! Tydi’r printer ddim yn printio ysgrifen yn iawn mewn inc du , dydi honno ddim yn broblem fawr dwim yn meddwl , ond mae’r cyfrifiadur yn Sbaeneg a dwi’m yn siwr sut i wella’r broblem!! Ac ar ben hynny dim cysylltiad i’r we!!! Mae’r locutorio wedi cau am ei bod yn ddiwrnod gwyl. A pan nad oes yr un o rhain yma ….fedrwch ddychmygu bod rhywbeth siwr o godi a byddai angen un ohonynt! Fela’ mai! DWi wedi bod yn gwylio dipyn o bethau Sbaeneg ar y teledu heddiw i drio dysgu mwy!! Roedd y geiriadur wrth fy ochr!!! Nesi gofio flynyddoedd yn ol pan ddoth Sybil a Filda draw i Garreg Lleon (dros 15 mlynedd nol)  dysgodd Sybil hyn i fi “Mi papa est ordeniando las vacas” (Mae Nhad yn godro’r gwartheg!!!) A mae mor rhyfedd ei fod wedi sdicio ers hynnu! Bydd raid i mi atgoffa Sybil! Dwi ‘di deud y frawddeg ‘na gymaint! Man cychwyn i fi ddechrau Sbaeneg ac ysbrydoliaeth i gychwyn dwi meddwl nai alw fo!!  Reit well i mi sdicio iddi i wneud bach o waith paratoi at fy ngwersi rwan!!

Hablar pronto! Chau! xx

 

 

Posted April 3, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized